Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Журнал «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів» було ініційовано до видання рішенням складу I Всеукраїнської науково – практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація-2008», що відбулась на базі Одеської національної академії харчових технологій та продовжує щорічно проводитися: www.ссылканаконференцію.com. В складі редакційної колегії журналу провідні професора – визнані в Державі та далеко за її межами спеціалісти автоматизації технологічних та бізнес – процесів. Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія КВ №15895-4367Р від 16.10.2009 р.

ISSN 2312-931X (Online), ISSN 2312-3125 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.


Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 1973

ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010г.

Представлення в системах реферування:

1. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

2. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)

3. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Науково-практичний журнал.

Видається з квітня 1997 р. Запорізьким державним медичним університетом.  

 ISSN 2409-2932 (Online), ISSN 2306-8094 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Антропологічні виміри філософських досліджень

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2227–7242 (Print), ІSSN 2304–9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 1609 від 21.11.2013 р. 

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, науково-метричних системах Google Scholar, DOAJ, eLIBRARY.ru, CiteFactor,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine.

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus
(Польща) - ICV 2013: 4.36

Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук
Відповідальний редактор:
Варшавський О. П., кандидат філософських наук
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
(056) 373-18-88
E-mail: e-library@b.diit.edu.ua
E-mail: ojs.diit@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1993.
Галузь і проблематика: В науковому журналі "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук.
ISSN: 2306-871X (Print), 2313-4984 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20925-10725P від 08.08.2014 року. 
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом №1279 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014.
Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах: BASE, WorldCat, Sciary, Google Scholar.
Періодичність: 2 випуски на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
Відповідальний секретар: Гуртова О.В., кандидат хімічних наук.
Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Телефон: +380567768223 
E-mail: chem.dnu@gmail.com

 Останній випускКерівництва для авторів
ІндексуванняЕтичні норми
 Архів випусків (2012-)Спонсори
 Редакційна колегіяКонтактна інформація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Журнал публікує матеріали, присвячені філософському і культурологічному аналізу соціальних і мовних явищ в умовах трансформації українського суспільства.

ISSN 2079-4819

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р.

Засновник та видавець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

Журнал підписано до друку Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, протокол № 7 від 27.02.2013 р.

Періодичність видання наукового журналу – раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Серія «Економічні науки» виходить 2 рази на рік. Видається з 1999 р.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р. видано Міністерством юстиції України.

Входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки— науковий журнали в галузі економічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з економічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Бухалтерський облік, контроль і аналіз.
 • Економіка, організація і управління підприємством.
 • Фінанси і статистика.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з технічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Машинознавство.
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні.
 • Прилади.
 • Інформатика.
 • Обчислювальна техніка та автоматизація.
 • Розробка корисних копалин.
 • Транспорт.
 • Радіотехніка та телекомунікації.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: філологісні та педагогічні науки

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19940-9740 ПР

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: WorldCat, Google Scholar, eLIBRARY.ru, DRIVER, BASE.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, (змішаними мовами)

Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718

Тел.: (044) 406-85-37, (066) 510-76-83

e-mail: kpi-journal@ukr.net

веб-сайтhttp://journal.fl.kpi.uahttp://visnyk.fl.kpi.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

KB № 5256 від 2 липня 2001 року

 Збірник виходить українською та російською мовами.

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1 – 05/4.(Бюлетень ВАК України №6, 2010 р., стор. 3, №20).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

ISSN : 2079-0031

Про вісник: Наукові статті, що публікуються у Віснику НТУ «ХПІ» у серії «Інформатика і моделювання», відображають результати досліджень вчених та фахівців в галузях інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, елементів та пристроїв обчислювальної техніки та систем керування, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці, діагностики, контролю і надійності цифрових пристроїв і систем, нейрокомп'ютерів та нейронних мереж, розпізнавання образів і обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні та управлінні, телекомунікаційних систем та мереж, інтелектуальних медичних систем підтримки прийняття рішень та їх компонентів.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах:
I. Serial registries:
 ISSNUlrich’s Periodical Directory (США).
II. Abstracting systems: eLibrary (Россия)CiteFactor (Academic Scientific Journals), Open Academic Journals Index (Россия), SIS (Scientific Indexing Services), UIF(Universal Impact Factor),  Directory of Research Journals Indexing (Индия), SJournals IndexResearch Bible (Япония)
III.
 Web-based search systems: Google ScholarDogpileAolRefseekAskAcademic Index.
IV. Electronic Libraries:  Сyberleninka (Росія), Bielefeld Academic Search Engine (Германія), Open Journal Systems (Україна), The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI" (Україна), TextArchive (Росія).
V. Journal databases:
 DOAJ (Directory of open access journals),  OCLC WorldCat,Research BibleGenamics JournalSeekSHERPA/RoMEOADAT (Academic Database Assessment Tool).
VI. University Libraries. США: Walden University, Beardslee Library Journals, University at AlbanyUniversity of Texas, WRLC CatalogsUniversity Oregon,Monterey Bay LibraryUniversity of KentuckyUniversity of Georgia,Indiana UniversityHarvard LibraryNew York University,Northwestern UniversitySan Jose State UniversityLibrary & Technology ServicesMercyhurst College Library SystemPoudre River Public Library DistrictVirtual Science LibraryJournal index,Jean and Alexander Heard Library, Florida Institute of Technology,OHSU Library. Великобританія: Birmingham Public LibraryBritish LibrarySocial Services Knowledge Scotland Linking ServiceUniversity of Strathclyde GlasgowSUPrimo LibraryUniversity of GlasgowRoyal Holloway University of London,University of Cambridge,  University of EssexUniversity of NottinghamOne SearchUCL LIBRARY SERVICESUniversity of Edinburgh. Канада: University of New BrunswickTrinity Western UniversityUniversity of SaskatchewanUniversity of OttawaUniversity of ReginaUniversity of WindsorLaurentian UniversityConcordia University College of AlbertaSFUАвстралія: LaTrobe University LibraryState LibrarySL On Search, Griffith UniversityUniSABay State CollegeQueensland University of Technology (QUT).Швеція: IBRIS - Nationelly bibliotheka system, Högskolan DalarnaSödertörns högskola,Stockholm University LibraryStockholms UniversityChalmers BibliotekSLU. Мексика:University Mexico, CCG-IBT BibliotecaНідерланди: Quality Open Access Market,University of LeidenІнші страни: Universia (Іспанія), Babord+ (Франція), Bimpe(Франція), Cerge EL (Чехія),  BON (Португалія), AUT Library (Нова Зеландія), Polska Bibliografia Naukowa (Польща), BUW (Польща), ДНТБ (Україна)Научная библиотека имени Говорова (Росія)The Grove Library (Нігерія), Universiteits bibliotheek Gent (Бельгія)E-Resources Subject Access (Китай)Wuhan Institute of Technology (Китай), Hochschule Hannover (Германія), CORE (Германія), University of Ruhuna (Князівство Рухуна), Biblioteca universitaria di Lugano (Швейцарія), NTHRYS (Індія).

Індекси Вісника НТУ "ХПІ". Серія: "Інформатика та моделювання"
I. Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU
Загальні показники за 2012 рік:
Місце в рейтингу SCIENCE INDEX за тематикою "Автоматика. Обчислювальна техніка "- 42.
Місце в загальному рейтингу SCIENCE INDEX - 1756.
Показник журналу в рейтингу SCIENCE INDEX - 1140.
Дворічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,125 (без самоцитування - 0,115).
П'ятирічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,082 (без самоцитування - 0,082).
II. Open Academic Journals Index
Impact Factor OAJI 2012 - 0,536.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Тематична спрямованість серії Віснику НТУ «ХПІ» «Механіко-технологічні системи та комплекси»

Наукові розробки в заготовчому виробництві, комплексній автоматизації та комп’ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та виробництвами, комп’ютерно-інтегрованому проектуванні  та охороні праці в галузі. Основні розділи: матеріалознавство, технології та обладнання виробництва, автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами, комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Нові рішення в сучасних технологіях», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, технологіях органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20) Вісник НТУ "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія,та входить до баз даних DOAJ, ВИНИТИ (Росія).

Вісник НТУ "ХПІ" серія "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" отримав Index Copernicus Value індекс за 2013 рік - 4.74.


Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Періодичність виходу - 4 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Print ISSN: 2079-0023

Online ISSN: 2410-2857

Галузь і проблематика: Наукові статті, які публікуються у Віснику НТУ "ХПІ" у серії "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї", показують результати досліджень учених і фахівців в області інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, теорії управління, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці й економіці, нейрокомпьютерах і нейронних мережах, розпізнавання образів й обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні й керуванні, систем підтримки рішень й їхніх компонентів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

Для викладачів, наукових працівників, спеціалістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НУК

Електронне видання "Вісник НУК" підтримує політику відкритого доступу.

Видається до 5 разів на рік. Заснований у 2009 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Віснику Національного університету кораблебудування", зараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 12 від 2009 року (стор. 5); № 5 від 2010 року (стор. 15); № 6 від 2010 року (стор. 13) електронне видання "Вісник НУК" внесене до переліку електронних наукових фахових видань.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • галузеве машинобудування
 • електротехніка
 • інформатика
 • обчислювальна техніка та автоматизація
 • техногенна безпека
 • енергетика
 • машинобудування
 • економіка та управління підприємствами

Затверджено до друку Вченою радою НУК, протокол № 10 від 27.11.2009 р.

ISSN (Print), ІSSN 2312-9441 (Online)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефони: 0482-348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського Національного університету. Хімія

Вісник Одеського національного університету. Хімія

Рік заснування: 2000
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.
ISSN 2304-0947 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: Т. Л. Ракитська, д-р хім. наук, проф.
                                          І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Збірник «Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, включений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

ISSN: 2225 - 6725

Засновник: ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" http://www.pstu.edu 

Рік засновання: 1995

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

З попередніми виданнями збірника можна ознайомитись на офіційному сайті ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: http://eir.pstu.edu/

Приєднуйтесь до нас на Facebook  https://www.facebook.com/vestnik.pstu

 

Адреса:

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

вул. Університетська, 7, кабінет 9. 105

м Маріуполь, Донецька обл., 87500

E-mail: vestnik.pstu@gmail.com

Телефони для довідок:

098258 94 47; або 066 916 15 37 Капранова Лариса Григорівна, секретар редакційної колегії збірника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google ScholarScience index (РІНЦ - Російський індекс наукового цитування), доступний у фондах бібліотекНаціональна бібліотека України імені В. І.Вернадськогонаукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія)електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Університету банківської справи Національного банку України

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) видається тричі на рік Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) внесено до переліку фахових видань України Постановою президії ВАК від 8 липня 2009 р. № 1-05/3 під № 308.

 

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Геологія-Географія-Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія – Географія – Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія – Географія – Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 40 випусків Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Рік заснування: 2005 рік 

Тематика: географічні та екологічні дослідження оточуючого середовища та збалансоване природокористування, методологічні підходи в екологічних дослідженнях, інноваційні дослідження, розробка інформаційних технологій дослідження охорони та захисту довкілля, вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічниї питань безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі та інше.

ISSN:1992-4259        

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4

Періодичність: 1 (2) рази на рік  

Мова видання: українська, російська, англійська  

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф.                                          

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц.

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.                                       

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022     

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36       

E-mail: ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf


Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

№ 4 за 2012 рік

Гуманітарний журнал

Публікація результатів наукових досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Двигуни внутрішнього згоряння

Рік заснування: 2002.
Галузь і проблематика:
У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.
ISSN 0419-8719 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6393 від 29.07.2002 г.

Видання включене в  Перелік наукових професійних видань України. Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька.
Засновник:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Головний редактор: Марченко А.П., доктор технічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння" і  науково-технічній библіотеці НТУ “ХПІ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);  зберігається в реферативній базі даних ВІНІТІ Російської академії наук і публікується в тематичній серії РЖ «Двигуни внутрішнього згоряння» (вільний он лайновый доступ до ресурсу на Web-Сервері ВІНІТІ).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directoryнауково-метричні  системи GoogleScholar; WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економіка харчової промисловості

Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку.

Сайт журналу http://onaft-fie.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електроніка та зв'язок

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка і Електромеханіка (Elektrotekhnika i Elektromekhanika)

Науково-практичний журнал.

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

      

Рік заснування: 2002

Галузь та проблематика: висвітлення нових досягнень у галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та електрофізики, техніці сильних електричних та магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і системи, безпеки електрообладнання, розгляд питань змісту освіти за напрямами підготовки "Електротехніка та електротехнології" та "Електромеханіка". Публікація оригінальних і оглядових робіт та інформаційних матеріалів з основних проблем електротехніки та електромеханіки, а також обмін науковою інформацією за наступними напрямками:

Електротехніка. Визначні події. Славетні імена
Електричні машини і апарати

Електротехнічні комплекси та системи. Силова електроніка
Теоретична електротехніка та електрофізика
• Техніка сильних електричних і магнітних полів. Кабельна техніка
Електричні станції, мережі і системи
Електричний транспорт
Безпека електрообладнання

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

      

       

  

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, OCLC WorldCat, EBSCO Publishing INC. індексується у Index Copernicus, Російському Індексі Наукового Цитування (РІНЦ, Росія), Українському реферативному журналі "Джерело" (Україна), Реферативному журналі ВІНІТІ РАН, Google Академія, та входить до баз даних DOAJ, DRIVER, BASE, DRJIВИНИТИ (Росія), Україніка наукова, НЕБ "КіберЛенінка", Scientific Indexing ServicesCiteFactor, Polska Bibliografia NaukowaUniversal Impact Factor, OAJI, SCIARY, OpenAIRE, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), General Impact Factor (GIF), Information Matrix For The Analysis Of Journals – MIAR, Advanced Sciences Index (ASI), AcademicKeys, Index Scientific Journals (Sjournals Index), Journals Impact Factor (JIFACTOR), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Perechen-Izdaniy.RUInternational Society for Research Activity (ISRA) Journal Impact Factor (JIF)Open Science DirectoryBritish Library's Electronic Table of Contents (ETOC)InfoBase IndexGetInfo TIBGBV / GVK (Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Gemeinsamer Verbundkatalog), Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP) (Italian Catalogue of Periodicals).

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" отримав Index Copernicus Value індекс за 2012 рік - 5.55, а за 2013 рік вже 6.11 !!!

Наукометричні показники журналу "Електротехніка і Електромеханіка" у Російському Індексі Наукового Цитування (РІНЦ, Наукова Електронна Бібліотека elibrary.ru) за 2013 рік:

 • місце за імпакт-фактором РІНЦ - 1414 з 49093;
 • місце за імпакт-фактором РІНЦ за тематикою "Електротехніка"- 12 з 708;
 • місце за імпакт-фактором РІНЦ для українських журналів- 16 з 852;
 • дворічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,257 (без самоцитування - 0,115);
 • п'ятирічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,199 (без самоцитування - 0,095).
Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.

Мова видання: російська, українська, англійська.

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Співзасновник: Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України".

Головний редактор: Клименко Борис Володимирович, д.т.н., професор

Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів

Телефони: +38 057 7076281, +38 067 3594696, +38 066 3719832

E-mail: a.m.grechko@mail.ru

Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.

Вартість передплати: на рік - 173,10 грн., на два місяці - 28,85 грн., на чотири місяці - 57,70 грн., на шість місяців - 86,55 грн., на вісім місяців - 115,40 грн., на десять місяців - 144,25 грн.

Передплатний індекс: 01216.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print)) - загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»http://www.kpi.kharkov.ua і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія« СВЕКО ». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).

Журнал:

передплатний - передплатний індекс: 91295 в Каталозі передплатних видань Украіни. Поширюється на території України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя;

науковий - внесений до списку наукових, спеціалізованих видань ВАК України з технічних та економічних наук, затверджений постановами Президії ВАК України від 01.07 2010 року № 1-05 / 5 і від 23.02 2011 № 1-05 / 2;

рецензований - рецензування: від автора - відкрите, незалежне, від редакції - подвійне сліпе;

реферативний - реферується національної реферативной базою «Україніка наукова» (Україна) і ВІНІТІ РАН (Росія). Реферативна інформація друкується в українському реферативному журналі «Джерело» та у виданнях ВІНІТІ РАН;

індексований міжнародними наукометричними базами:

Google Scholar - індексує сайти наукових та освітніх установ, он-лайнові видавничі платформи, інші спеціалізовані веб-ресурси;

Science index (РИНЦ - Російський індекс наукового цитування) - національна інформаційно-аналітична система, яка акумулює понад 4,7 мільйона публікацій, а також інформацію про цитування цих публікацій з більш 4000 журналів;

включений в Ulrich's Periodical Directory (передплатний Каталог американського видавництва Bowker);

представлений в OCLC WorldCat (найбільша в світі бібліографічна база даних) і BASE (пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті (Німеччина);

доступний в фондах бібліотек:

Національна бібліотека України імені В. І.Вернадський; наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія); наукова електронна бібліотека КіберЛенінка (Росія), науково - технічна бібліотека і інституційний репозитарій (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 місяців після виходу друкованого видання;

Мова видання: змішана - російська, українська, англійська.

Періодичність видання: 1 раз на місяць (12 випусків на рік).

Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

Призначений для вчених, аспірантів, керівників підприємств, широкого кола читачів, які цікавляться сучасними науковими розробками в області економіки, енергоефективності, ресурсозбереження та альтернативних джерел енергії.

У редакційній колегії працюють: вчені з Угорщини, Німеччини, Греції, Грузії, Казахстану, Польщі, Росії, України.

Ідентифікація авторів: редакція вітає авторів, що зареєструвалися в світовому реєстрі вчених «Open Researcher and Contributor ID (ORCID)» та мають унікальний ідентифікатор (ORCID). Технологія реєстрації вчених у світовому реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Головний редактор журналу - Мехович Сергій Анатолійович, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», академік Академії наук Вищої освіти України, генеральний директор ТОВ «Науково-технічний центр« Енергетичні технології », кандидат економічних наук.

Заступник головного редактора - Маляренко Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Відповідальний секретар - Ганжа Анна Михайлівна, кандидат технічних наук.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина і фармація
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  1999 року.


ISSN: 2306-4145

ISSN (online): 2310-1210


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №4910 від 02.03.2001 р.
Передплатний індекс: 90253
Періодичність: 6 раз в рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць НУК

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу.

Видається 6 разів на рік. Заснований у 1934 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування", нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання "Збірник наукових праць НУК" внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • історія техніки
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Зернові продукти і комбікорми

У 2000 році в Державному Комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України Одеською державною академією харчових технологій зареєстровано новий науково-виробничий журнал «Зернові продукти і комбікорми» (Посвідчення: Серія КВ, №12576-1460Р). У 2001 році уже вийшло три випуски журналу. Періодичність виходу - один раз у квартал. Видавець журналу - науково-виробнича фірма «Комбіко».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (ISSN 0021-3470) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Импакт фактор = 0,167 (WoS, 2013). SJR = 0,203 (Scopus, 2013).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНТЕЛЕКТ.ОСОБИСТІСТЬ.ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Аналізуються умови формування особистості, надаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації, переосмислюються ціннісні настанови української ментальності, актуалізуються питання прискорення соціального розвитку і методи вирішення глобальних проблем.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Рік заснування: 2004

Галузь  та  проблематика: У виданні представлені наукові статті з історії педагогічної думки та освіти, історії педагогіки в особах, педагогічного краєзнавства. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

ISSN 2307-4833

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9073, від 18.08.2004 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновники: Засновники: Національна академія педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки

Головний редактор: Сухомлинська О.В., доктор педагогічних наук, профессор, дійсний член НАПН України

Заступник головного редактора: Побірченко Н.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Відповідальний секретар: Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 4-02-81

E-mail: koliada_n@mail.ru

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історчний архів. Наукові студії

Історичний архів. Наукові студії

Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2077-5709 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук. Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України.

Головний редактор: Сінкевич Є. Г., доктор історичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Рік заснування:1999 рік 

Тематика: теоретичні, прикладні екологічні та географічні дослідження компонентів довкілля, еколого-медичні дослідження, геоекологічний моніторинг, географічні та екологічні проблеми геосистем різного рівня (дослідження, оцінки, моделювання та ін.)

ISSN:1992-4224

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5 (Бюлетень ВАК України № 12, 2009 рік)

Періодичність: 2 (4) рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф.

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц. 

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Медичні перспективи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Механіка гіроскопічних систем

Механіка гіроскопічних систем

Рік заснування: 1982

Проблематика: висвітлення динамічних процесів у гіроскопічних та інших системах управління об’єктами, умов їх стабілізації за різних дестабілізуючих факторів збудження, інформаційних систем, систем і засобів навігації, вимірювання та обробки інформації в цих системах

ISSN: 0203-3771

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15068-3640 Р від 06.04.2009

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». факультет авіаційних і космічних систем

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міжнародна економічна політика

Журнал "Міжнародна економічна політика" заснований Київським національним економічним університетом у 2003 році. Його спільно випускали та підтримували Київський національний економічний університет (Україна) і Центр торгової політики та права при Карлтонському й Оттавському університетах (Канада). Наразі, журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основними цілями журналу є сприяння прогресу знань у галузі міжнародної економічної політики в колах науковців і практиків не лише України, а й інших країн світу та сприяння обміну ідеями та розвитку діалогу щодо міжнародних торговельно-економічних питань. Журнал намагається досягти цих цілей шляхом забезпечення форуму для публікації результатів досліджень науковців і практиків з усього світу.

Редколегією журналу приймаються статті, пов'язані з питаннями торгівлі, інвестицій та менеджменту в Україні чи інших країнах з перехідною економікою, а також на теми фінансової стабільності, економічних реформ, співробітництва, права, політекономії, міжнародних фінансових організацій, іншими питаннями, які доводиться вирішувати розвинутим країнами, країнам з перехідною економікою та країнам, що розвиваються. Насамперед, розглядаються статті, що мають практичне значення для державних діячів, науковців та інших професіоналів, які працюють у сфері зовнішньоекономічної політики. Кінцевого терміну подання робіт немає: статті приймаються постійно.

Усі статті проходять процедуру анонімного рецензування та відбору за участю науковців і професіоналів-практиків з України та країн Західної Європи.

Журнал є цінним джерелом інформації для практиків і науковців у галузі міжнародної економіки та права, оскільки сприяє обміну знаннями, результатами досліджень й ідеями у цій сфері.

Редакційна колегія журналу висловлює вдячність Центру торгової політики та права (ЦТПП) та Канадському агентству міжнародного розвитку (CIDA) за сприяння та підтримку.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика:
Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.
ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 (технічні науки) та постановою президії ВАК України № 1-05/2 від 10.03.2010 р. (економічні науки).
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar,  eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Universia, Global Impact Factor (GIF), Scientific indexing service, SciVal, Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index.
Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2013: 4.75;
Google Академiя - hi--8;
Global Impact Factor -- 0.562 (2013);
InfoBase Index -- 31 (IBI Factor 2014).
Періодичність: 6 разів на рік.
Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Мямлін С. В., доктор технічних наук
Заступник головного редактора:
Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар:
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 371-51-05
E-
mail: lib@b.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

ISSN: 2218-293   

Періодичність: 4 рази на рік  

Мова видання: українська, російська,англійська  

Засновник: Чернігівського державного інституту економіки і управління

Головний редактор: Гонта   Олена Іванівна

Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна                               

Телефон:    (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук. Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

ISSN 2310-9815 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук. Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Новітня освіта

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2013

Галузь та проблематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: WorldCat, Google Scholar, DRIVER, BASE.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська (змішаними мовами)

Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718

Тел.: (044) 406-85-37, (066) 510-76-83

e-mail: kpi-journal@ukr.net

веб-сайт: http://ae.fl.kpi.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Обладнання та технології харчових виробництв

Проблематика збірника: розробка та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, створення нових технологій виробництва продуктів харчування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Ортопедия, травматология и протезирование

«Ортопедия, травматология и протезирование» (ОТП) — рецензований журнал, який засновано у 1927 р. «ОТП» є офіційним виданням Української асоціації ортопедів-травматологів. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з травматологією, ортопедією та протезуванням. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно захворювань і пошкоджень опорно-рухової системи та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.
Згідно з укладеним із CrossRef Договором (№ РЧ/05-2014 від 08.07.2014) редакція журналу кожній статті, опублікованій з 2009 року, вказує DOI як обов’язковий елемент сучасного наукового видання. 
Електронна версія журналу представлена на сайті otp-journal.com.ua.
У журнал приймаються рукописи російською, українською та англійською мовами, оформлені відповідно до авторських вимог. Представлені для публікації дослідження повинні бути схвалені локальним комітетом з біоетики.
ISSN:  0030-5987
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19322-9122 ПР від 08.08.2012
Галузь: медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Українська асоціація ортопедів-травматологів
Згідно з наказом МОН України від 04.07.2014 № 793 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медицини для публікації наукових результатів дисертацій (попередні реєстрації № 1а/5 від 22.05.1997, № 1-05/7 від 09.06.1999, № 1-05/4 від 14.10.2009).
Журнал представлено в каталозі періодичних видань України — індекс 71454,
у каталозі Російської Федерації «Газеты. Журналы» — індекс 84448,
на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua, 
у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова» та виданні УРЖ «Джерело» — Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ),
у Реферативному журналі (РЖ) Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ РАН), у міжнародній системі  «Ulrich's Periodicals Directory».
Журнал індексується Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, Medical Journal Links, РІНЦ, BASE, CiteFactor.
 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

cover-ua

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Головний редактор:
Єрмаков С.С., д-р пед. наук, проф., м.Харків, Україна.
Науковий консультант:
Запорожанов В.О. д-р пед. наук, проф., м.Ольштин, Польща.

Журнал засновано у 1997р. [ISSN 1818-9210 (online), 1818-9172 (print)]. З 01.01.2013р. журнал видається англійською мовою - [ISSN 2308-7269 (English ed. online)]. Свідоцтво про реєстрацію -  KB 20683-10483ПР від  31.03.2014р. Періодичність - 12 номерів на рік. Журнал затверждено ВАК України (Постанова Президії №1-05/3 від 08.07.2009р. : педагогічні науки, фізичне виховання і спорт. Видання включено до списку журналів Міністерства науки і вищої школи Польщі - http://www.nauka.gov.pl.

Журнал відображено у базах даних:Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCat DOAJ (Directory of Open Access Journals); BASE (Bielefeld Academic Search Engine); DRJI (Directory of Research Journals Indexing); Academic Journals DatabaseCOREDirectory Indexing of International Research JournalsElektronische ZeitschriftenbibliothekGoogle Scholar (Search); PBN (Polish Scholarly Bibliography); ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); OAJI (Open Academic Journals Index); AcademicKeysOpen Science DirectoryRussian science citation indexINDEX COPERNICUS.

Адреса редакції: а/с 11135, м.Харків-68, 61068, Україна.

http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Рік заснування: 2009

Галузь  та  проблематика: У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті.  Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

ISSN 2306-5532

ISSN (online version) 2312-1904

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 P, від 18.05.2009 р.

 Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Головний редактор: Лавриченко Н. М., доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора: Заболотна О. А., доктор педагогічних наук, доцент

Відповідальний секретар: Загоруйко Л. О., кандидат педагогічних наук

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: CiteFactor (Academic Scientific Journals)Directory of Research Journals IndexingUniversal Impact Factor.

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 5-20-92

E-mail: oxzab@yandex.ru

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Праці міжнародного геометричного центру

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Т. В. Полішко кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми машинобудування

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми машинобудування» є академічним виданням.

Засновник: Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

ISSN 0131-2929

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України постановою Президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р. (фізико-математичні та технічні науки).

Періодичність: 4 номери на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Журнал представлений: в каталозі періодичних видань України -
індекс 08388, в базі даних Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

МІЖНАРОДНИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Засновник: Житомирський державний технологічний університет

РІК ЗАСНУВАННЯ     2005

ПРОБЛЕМАТИКА
розгляд стану, перспектив та концепції розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в сучасних умовах господарювання

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

3 рази на рік

МОВА ВИДАННЯ
українська, російська, англійська, болгарська, німецька, польська, румунська, французька

 

ISSN
1994-1749

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Радіоелектроніка, Інформатика, Управління

Радіоелектроніка, iнформатика, управління

Опис: науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» («РІУ») - це міжнародне академічне рецензоване видання. У журналі публікуються наукові статті (твори, що докладно висвітлюють визначену тему, ідею, питання й містять елементи їхнього аналізу), а також рецензії (твори, що містять аналіз і аргументовану оцінку авторського оригіналу або видання, що вийшло), які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями, що оцінюється за суттю без урахування раси, статі, віросповідання, етнічного походження, громадянства або політичної філософії автора(ів).
Засновник та видавець: Запорізький національний технічний університет. Країна: Україна.
ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №6904. Журнал зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р.
Постановою президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010 р. журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та фізико-математичних наук (за спеціальністю «Радіофізика»).
Рік заснування: 1999. Періодичність виходу: два номери на рік.
Обсяг: до 20 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Мови: англійська, російська, українська.
Галузі науки: фізико-математичні, технічні науки.
Мета: служіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.
Тематика: радіофізика, мікро-, нано- і радіоелектроніка, апаратне і програмне забезпечення комп'ютерної техніки, комп'ютерні мережі і телекомунікації, теорія алгоритмів і програмування, оптимізація і дослідженням операцій, міжмашинна і людино-машинна взаємодія, математичне і комп'ютерне моделювання, обробка даних і сигналів, управління в технічних системах, штучний інтелект, включаючи системи, засновані на знаннях, і експертні системи, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, штучні нейронні і нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтелект і мультиагентні системи, гібридні системи.
Розділи журналу:
- радіофізика;
- радіоелектроніка та телекомунікації;
- математичне та комп’ютерне моделювання;
- нейроінформатика та інтелектуальні системи;
- прогресивні інформаційні технології;
- теорія і методи автоматичного управління;
- управління у технічних системах.
Реферування та індексація: статті, що опубліковані в журналі, реферуються у провідних міжнародних та національних реферативних журналах і наукометричних базах даних, а також розміщуються у цифрових архівах та бібліотеках з безкоштовним доступом у режимі on-line: Academic Keys, ACNP, ADAT, Akademik Dizin, ARDI, BASE, CiteFactor, CNKI, COPAC, CrossRref, DIIF, DOAJ, DOI, DRJI, EBSCO, eLibrary.ru / РИНЦ, ETOC, Exlibris, EZB, GBV/GVK, GENERAL IMPACT FACTOR, GetInfo, GIF, Google Scholar, Impactfactor.pl, Index Copernicus, INSPEC, ISRA JIF, ISSN, JIFACTOR, Jour Informatics, Journalindex.net, JournalTOCs, Konferencii.ru, MIAR, OAIster, OAJI, Open Science Directory, Openaccessarticles, Openaire, Perechen-izdaniy.ru, PUBGET, Research Bible, ROAD, Scholar Steer, Sciary, SHERPA/RoMEO, SIS, SJIF, SJournals, SSM, UIF, UINC, Ulrich’s Periodical Directory, Universia, WorldCat, WorldWideScience, ZDB, ВІНІТІ"Джерело", "Україніка наукова"УРАН, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Російська державна бібліотека та ін., наведених та описаних тут.
Редколегія: головний редактор - В. В. Погосов, д-р ф.-м. наук, професорзаст. головного редактора - С. О. Субботін, д-р техн. наук, професорЧлени редколегії наведені тут.
Оплата за публікацію і обробку: Статті публікуються і рецензуються безкоштовно.
Відповідальність авторів: Направляючи статті в журнал "РІУ", автори тим самим приймають на себе повну відповідальність за дотримання авторських прав інших осіб і організацій, точність наведених цитат, даних і ілюстрацій, нерозголошення державної і службової таємниць, висловлюють свою згоду безкоштовно передати редакції журналу права на публікацію, переклад на іноземні мови, збереження і поширення матеріалів статті в будь-якій формі. Автори, що мають наукові ступені, направляючи статті в журнал, тим самим виражають свою згоду безкоштовно виступити як рецензенти статей інших авторів за поданням редакції журналу у встановлений нею термін. Статті, що направляються в журнал, повинні бути оригінальними, новими і цікавими для читацької аудиторії журналу, мати обґрунтовані мотивацію і мету, бути неопублікованими раніше і не розглядатися для публікації в інших журналах. Статті не повинні містити тривіальні й очевидні результати, робити необґрунтовані висновки і повторювати висновки вже опублікованих досліджень.
Читацька аудиторіявчені, співробітники вищих навчальних закладів, аспіранти і студенти, фахівці-практики.
Авторські праваЖурнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і зберігати права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти своїх статей. Журнал дозволяє повторне використання його вмісту у відповідності з Creative Commons ліцензією СС-BY.
Публічність та метод доступу: вільний доступ он-лайн до повнотекстових публікацій.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Репродуктивна ендокринологія

Журнал «Репродуктивна ендокринологія» - це сучасний погляд не тільки на акушерсько-гінекологічні проблеми в розрізі ендокринологічної патології, але і на проблеми планування сім'ї, перспективи розвитку плода, проблеми андрологического і урологічного профілю та ін Безсумнівним пріоритетом для видання є упор на клінічну доказову базу , алгоритми діагностики, лікування і профілактики, надання максимальної кількості корисної науково-практичного матеріалу.
До уваги читачів пропонуються насущні теми і думки провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців за цільовими питань видання. Авторитетна редакція і редакційна колегія журналу «Репродуктивна ендокринологія», до якої входять провідні фахівці МОЗ та НАМН України, допускає до друку тільки актуальні матеріали, виходячи з позицій доказової медицини. На сторінках журналу регулярно друкуються перекладні матеріали зарубіжних авторів та огляди на основі сучасних публікацій у провідних міжнародних періодичних виданнях, виклад останніх найбільш важливих клінічних рекомендацій і консенсусів міжнародного значення, проблемні оглядові статті на основі зарубіжних матеріалів, коментарі вітчизняних фахівців.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Слобожанський науково-спортивний вісник

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі.

ISSN 1991-0177; ЕISSN 1999-818X
Рік заснування: 1997

Засновник: Харківська державна академія фізичної культури
Періодичність: 6 разів на рік
Мови видання: українська, російська, англійська

Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт.

Тематика:

 • Фізичне виховання різних груп населення.
 • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
 • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
 • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація.
 • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
 • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту.
 • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.

Розміщення журналу у наукометричних базах, репозитаріях: Ulrich’s Periodical Directory; WorldCat; DOAJ; OpenAIRE; Sherpa/Romeo; ROAD; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; CrossRef; EZB (Electronic Journals Library); Електронна наукова бібліотека eLIBRARY.ruWorldwide eLibrary; AcademicKeys; JournalTOCsThe Open Access Digit LibraryOpen Science Directory; Stanford University Libraries;British Library's Electronic Table of Contents (ETOC); OneSearch; General Impact Factor (GIF); Sjournals IndexindexCopernicus; CiteFactor; Universal Impact FactorGoogle ScholarOpen Academic JournalsIndexScientific indexing serviceMAIR2014BASEResearch Bible; PBN; InfoBase Index; Dogpile; Aol; Ask.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Журнал заснований у 2008 році.

Журнал зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20490-10290ПР).

Журнал видається українською, англійською та російською мовами.

Журнал виходить 3 рази на рік.

Наукове фахове видання України в галузях "технічні науки" та "військові науки" з 2009 року (історія).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. Видається з 1995 р. у Донецьку (Україна).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних, історичних, філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

ISSN 1728-9343

Головний редактор: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук.

Заступник головного редактора: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні, історичні та філософські науки (Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010).

Адреса редакції: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс: (062) 337-04-80.

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №10398 від 15.09.2005.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Східно-Європейський журнал передових технологій

 

Термінологію, яка використовується в самій назві журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій», - «передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку «Східно-Європейського журналу передових технологій». Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії.

І саме тому вчені, пов'язані з сучасним виробництвом, мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень. Промисловці, в свою чергу, можуть черпати науково-практичну інформацію з журналу - кожен за своїм напрямком:

- Фахівці з управління та інформатики - з томів «Інформаційні технології та системи управління», «Математика і кібернетика - прикладні аспекти»;

- Фахівці-механіки та конструктори - із тому «Прикладна механіка»;

- Фахівці-технологи - з томів «Технології машинобудування», «Прикладна фізика»,  «Технології органічних і неорганічних речовин та екологія», «Матеріалознавство»;

- Фахівці-технологи та енергетики - із тому «Енергозберігаючі технології та обладнання».

Мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються,  і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Східно-Європейського журналу передових технологій» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Східно-Європейського журналу передових технологій».

Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.
Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів. 

Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.
Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р.

Збірник включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 

ICV: 3,68 (2012 р.) 

ICV:4,05 (2013 р.)

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=1908

Внесено до наукової електронної бібліотеки  (РИНЦ) eLIBRARY.RU

Внесено до бібліографічної бази даних WorldCat  http://www.worldcat.org/search?q=Theoretical+and+Practical+Aspects+of+Economics+and+Intellectual+Property&fq=ln%3Aukr&dblist=638&start=1&qt=page_number_link

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче:

 1. Автор підтверджує що, подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
 2. Автор (автори) підтверджує, що це подання є особистим доробком.
 3. Виключно автор несе відповідальність за зміст статті у сфері охорони авторського права і суміжних прав відповідно до законодавства України.

 

Редакція збірника не має юридичного права и можливостей здійснювати офіційну перевірку наданих авторами матеріалів на наявність плагіату. Тому:

 1. Редакція збірника не несе відповідальності за авторство статей, що надруковано на його сторінках.
 2. Суперечка і розбіжності, що виникають у зв'язку з матеріалами що опубліковано на сторінках збірника наукових праць, вирішуються шляхом прямих переговорів між авторами, або третіми особами і авторами.
 3. Редакція збірника не втручається в конфлікт інтересів і не несе відповідальності за дії авторів.
 4. Якщо суперечка і розбіжності не можуть бути врегульована мирним шляхом, автори вирішують їх відповідно до законодавства в судах тієї країни, де зареєстрований відповідач.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науково-технічний і виробничий журнал «Технічні гази»

Технічні гази

Науково-технічний і виробничий журнал «Технічні гази»

Усе про низькотемпературних технічних газах і продуктах розділення повітря - в одному журналі!

Засновник і видавець - ТОВ "Інститут низькотемпературних енерготехнологій"

ДАНІ ПРО ЖУРНАЛ:

Початок видання журналу - 2001р.
Журнал пройшов перереєстрацію в державній реєстраційній службі України - свідоцтво КВ № 19455-9255ПР від 16.11.2012 р
  З 2005 р - офіційне видання ВАК України.
Періодичність видання - 6 випусків на рік.
Обсяг кожного випуску - 72 стор.
Опубліковані статті реферуються в різних журналах і базах даних ВІНІТІ РАН (Москва)
Представлений у міжнародній накометріческой базі ELECTRONIC JORNALS LIBRARY
МІЖНАРОДНА ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛУ:

РІНЦ (РІНЦ);
Electronics Journals Library (Бібліотека);
Google Схоларія

КРУГ ЧИТАЧІВ

Журнал є єдиним у світі виданням, в якому публікується найсучасніша науково-технічна інформація для фахівців, що займаються виробництвом і використанням низькотемпературних технічних газів (гелій, водень, неон, азот, аргон, кисень, оксид вуглецю, метан, природний газ, етан, діоксид вуглецю, пропан, аміак, інші граничні і неграничні вуглеводні, холодоагенти), а також розробкою і експлуатацією устаткування для їх отримання, створенням і впровадженням у практику технологій їх очистки, зрідження, зберігання і транспортування. До сформованої нами глобальної галузі низькотемпературних технічних газів як сфери для реалізації наших інноваційних та енергозберігаючих розробок і нашої щоденної діяльності можна віднести такі відомі і вже сформовані галузі, як кисневе і кріогенне, холодильне, вуглекислотне, газове та енергетичне машинобудування.

Для всіх читачів журналу важливим є те, що він сприяє усуненню завжди існуючого протиріччя між галузевим виробництвом устаткування і його широким міжгалузевим застосуванням. Таким чином, журнал "Технічні гази" служить сполучною між виробниками обладнання, тими, хто його експлуатує, і тими, хто займається газовим бізнесом.

Журнал орієнтується на інженерів, науково-технічних співробітників, аспірантів і студентів.

Иформация, що розміщується в журналі "Технічні гази", сприятиме випуску більш досконалого обладнання або використанню на Вашому підприємстві інноваційних технологій, пов'язаних з низькотемпературними технічними газами. Ваше підприємство у зв'язку з цим, безсумнівно, досягне більш високих бізнес-показників.

ПРІОРИТЕТИ ЖУРНАЛУ

Що ж стосується тематичної привабливості відбираються для публікації матеріалів, то редакція буде віддавати перевагу статтям, в яких розглядаються наступні актуальні в наш час питання:

підвищення ефективності та безпеки виробництв продуктів розділення повітря; використання їх у сучасних технологіях; реалізація on-site-проектів по створенню нових виробництв; забезпечення технічними газами та рідкими кріопродуктамі різних споживачів на умовах аутсорсингу;
вдосконалення технічного і технологічного забезпечення використання природного газу як ефективного енергоносія;
витяг з різних технологічних потоків діоксиду вуглецю для його зрідження або утилізації; вдосконалення процесів з діоксидом вуглецю в сучасних технологіях виробництва аміаку, карбаміду, метанолу та ін .; створення великих енерговиробних комплексів з повним улавливанием СО2.
РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

проблеми глобальної галузі низькотемпературних технічних газів;
процеси, цикли, схеми і обладнання холодильних та кріогенних систем;
установки й устаткування для виробництва продуктів розділення повітря, компримованого і скрапленого природного газу; діоксиду вуглецю та ін. технічних газів;
технічні гази в сучасних технологіях;
теплофізичні властивості газів та їх сумішей. Термодинамічний аналіз процесів в низькотемпературних системах;
економіка підприємств, енергозбереження, безпеку;
практика, нові розробки
ЯК ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ

Для оформлення замовлення необхідно скачати і заповнити заявку для россійскіхі українських компаній на відповідній мові на придбання журналу, після направити нам її факсом: +38 (048) 777-00-87 або по e-mail: uasigma@mail.ru.

Замовте зараз і Ви залишитеся задоволені!

На комплекти журналів минулих років діє гнучка система знижок.

Передплатні індекси:

по "Каталогу видань України" - 08212;
по об'єднаному каталогу "Преса Росії""Пресса России" - 84466, 95380; 30826 (для передплатників з Республіки Білорусь).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологічний аудит та резерви виробництва

Мета журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва»: публікація результатів досліджень, що дозволяють знаходити резерви ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції в промисловості.

Для досягнення цієї мети рубрики журналу спеціально підібрані таким чином, щоб користувачі від виробництва могли отримати відповіді на питання: «Як всебічно дослідити мій виробничий об'єкт?», «Який ефективний результат можна отримати в моєму провадженні?», «Яка економічна (інноваційна, інвестиційна) привабливість пропонованих заходів?»

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологія і техніка друкарства

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

 Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

 Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7154 від 03.04.2003 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р.

Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства» входить у відкриті інформаційні, повнотекстові науково-метричні бази даних:

— «Наукова періодика України» — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ);

ELAKPI — Електронний архів НТУУ «КПІ»;

— УРБД «Україніка наукова» — загальнодержавна база даних НБУВ;

— УРЖ «Джерело» — реферативний журнал — НБУВ та Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ);

Наукова Електронна Бібліотека та Російський індекс наукового цитування (РИНЦ).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Торгівля і ринок України

В журналі надаються теоретико-методологічні засади та висвітлюються методичні положення і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємств на споживчому ринку в контексті тенденцій соціально-економічного розвитку України та її зовнішньоторговельної діяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Транспортні системи та технології перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Транспортні системи та технології перевезень

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Наш збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Коробйова Руслана Геннадіївна, кандидат технічних наук

Члени редколегії: доктори технічних наук Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. Я. Негрей, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ-10, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-19-13

E-mail: trans_sys@upp.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фізичне виховання студентів

Засновник журналу: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Єрмаков С.С., д-р пед. наук, проф., м.Харків, Україна.
Науковий консультант: Запорожанов В.О. д-р пед. наук, проф., м. Ольштин, Польща.

Журнал засновано у 1996 р. під назвою "Физическое воспитание студентов творческих специальностей" [ISSN 1993-4335 (print), ISSN 1993-4343 (on line)]. У липні 2009 р. назва журналу было змінено на "Физическое воспитание студентов" ISSN 2075-5279 (print), ISSN 2223-2125 (on line).

З 01.01.2013 р. - журнал представлено електронною версією на англійській мові [ISSN 2308-7250 (English ed. online)]. Періодичність  - 6 номерів на рік. Реєстрація - свідоцтво KB 15179-3751 N20682-10482PR від 30.03.2014 р.

Журнал включено до баз даних: Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCatDOAJ (Directory of Open Access Journals); BASE (Bielefeld Academic Search Engine); DRJI (Directory of Research Journals Indexing); CABI; CAB Direct Google ScholarAcademic Journals DatabaseCORE PBN (Polish Scholarly Bibliography); ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); OAJI (Open Academic Journals Index); Російський індекс наукового цитуванняINDEX COPERNICUS.

Адреса редакції: а/с 11135., м.Харків-68, 61068;
http://www.sportedu.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» видається двічі на рік Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ) на базі Харківського інституту банківської справи.

 

ISSN: 2306-4994 (Друкована версія)

ISSN: 2310-8770 (Електронна версія)

 

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Збірник наукових праць внесено до переліку фахових видань Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014  № 1528 (Додаток 11) під №86

Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» представлено в міжнародних інформаційних та науко- метричних базах даних:

- Ulrich's Periodicals Directory (США)

- Index Copernicus (Польща)

- CiteFactor Academic Scientific Journals (США)

- Міжнародна пошукова система Google Scholar

- ResearchBib (Японія)

- Universal Imfact Factor (Австралія)

- Російський індекс наукового цитування (РИНЦ)

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

- Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

- Український  реферативний журнал «Джерело»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Харчова наука та технологія

У зареєстрованому Міністерством Юстиції України 16.05.2007 р., свідоцтво: Серія КВ №12578-1462 ПР і є фаховим виданням за №21, Бюлетень ВАК України, №6, 2008 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Холодильна техніка та технологія

науково-технічний журнал
ISSN (Online) 2409-6792 , ISSN(Print) 0453-8307.

Заснований у 1964 році

Журнал Холодильна техніка та технологія містить науково-технічну інформацію з питань холодильної техніки та енергетики, а саме: висвітлення питань у галузі холодильної та кріогенної техніки, холодильних та супутніх технологій, методів охорони навколишнього середовища за рахунок використання теплоенергетичних процесів і установок штучного холоду, інженерних методів удосконалення та автоматизації традиційних систем і новітніх систем поновлюваних видів енергії. Журнал включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2009, № 11).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Proceedings of International Conference on Antenna Theory and Techniques

Proceedings of the International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT) — праці міжнародної конференції з теорії та техніки антен (МКТТА). Конференція проводиться з 1995 року та підтримується IEEE. Індексується у SCOPUS, Google Scholar.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Information and Telecommunication Sciences

2013 рік став четвертим роком видання журналу "Telecommunication Sciences", заснованого Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут". До редколегії журналу увійшли відомі фахівці та науковці з України, Росії, Білорусі, Німеччини, США. За час видання журналу оприлюднено 7 випусків, авторами статей в яких стали понад 40 фахівців різних країн.
У 2013 році наш журнал включено до переліку фахових наукових видань України. Публікації журналу представлені в базах даних "Україніка наукова", УРЖ "Джерело", Наукова періодика України, "ВІНІТІ" (Росія). Завершується запровадження єдиної технічної платформи  Open Journal Systems (OJS) з метою представлення публікацій у Світовій системі безкоштовного відкритого доступу, а в подальшому – також і в комерційній базі "Scopus", за вимогами якої формується та здійснюється політика видання нашого журналу.
За ініціативи інтернаціональної редколегії всі статті опубліковані у 2013 році, підготовлені англійською мовою. На наш погляд, це має сприяти укріпленню міжнародного іміджу української науки, підвищенню показників цитованості авторів публікацій, зручності поширення науково-технічних знань у світовому інформаційно-телекомунікаційному середовищі
До наших авторів і читачів належать спеціалісти в сфері телекомунікацій та інформатизації – науковці, інженери, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, студенти  
Ми й надалі продовжимо плідно працювати і забезпечувати наших читачів своєчасною, повною та новітньою інформацією щодо досліджень у галузі розробки та реалізації інформаційно-телекомунікаційних систем.  
Враховуючи світові тенденції конвергенції інформаційних і телекомунікаційних мереж і сервісів, у 2014 році журнал отримав нову назву: "Information and Telecommunication Sciences" ("Інформаційно-телекомунікаційні науки"). В зв’язку з цим суттєво розширюється перелік тем, що будуть висвітлюватися у журналі, в напрямку технологій створення, зберігання та транспортування інформаційних ресурсів.
Програмною метою нашого журналу є висвітлення інформації за такими напрямами:  
−теорія телекомунікацій та обробка сигналів,  
−інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі,
−безпроводові технології, системи та мережі,
−мікрохвильові та терагерцові технології і волоконно-оптичні системи в
телекомунікаціях,  
− керування в системах і мережах телекомунікацій та їх моделювання,  
− технології та засоби програмування в телекомунікаційних системах,  
− конвергенція інформаційно-телекомунікаційних мереж і сервісів,  
− проектування сервісів та платформ надання послуг у глобальному середовищі,
− управління діяльністю та інфраструктурою провайдерів інфокомунікаційних сервісів,  − розробка WEB-технологій, моделей, методів, протоколів і засобів взаємодії
програмних платформ і сервісів, їх інтелектуалізація та підвищення рівня продуктивності,  
− історія телекомунікацій та інформаційних технологій.  
Очікувана періодичність оновленого журналу – від 2 до 4 випусків на рік.
Публікації в журналі  – безкоштовні.
Запрошуючи науковців до активної співпраці з нашим журналом, сподіваюсь спільними зусиллями забезпечити високий науковий рівень журналу з тим, щоб публікації в ньому були корисними для широкого кола фахівців.
З найкращими побажаннями,
головний редактор журналу
академік НАН України                          М. Ю. ІЛЬЧЕНКО

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Кyiv-Mohyla Arts and Humanities

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Radioelectronics and Communications Systems

Radioelectronics and Communications Systems (ISSN 0735-2727; eISSN 1934-8061) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. Журнал є англомовною версією журналу Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (ISSN 0021-3470). Видається Allerton Press, Inc. USA. Розповсюджується Springer. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Імпакт фактор = 0,167 (WoS, 2013). SJR = 0,203 (Scopus, 2013).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ScienceRise

Основним завданням журналу ScienceRise є публікація наукових статей з метою поширення найбільш актуальної та важливої інформації в різних напрямках науки.

Науковий журнал ScienceRise  публікує наукові статті з наступних галузей наук: архітектура, біологічні, ветеринарні, військові, географічні, геологічні, державне управління, економічні, історичні, культурологія, медичні, мистецтвознавство, педагогічні, політичні, психологічні, сільськогосподарські, соціальні комунікації, соціологічні, технічні, фармацевтичні, фізико-математичні, фізичне виховання і спорт, філософські, філологічні, хімічні, юридичні

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe

Журнал "Контроль над тютюном й охорона громадського здоров’я у Східній Європі" (TCPHEE) є міжнародним рецензованим журналом відкритого доступу. Він присвячений пам’яті професора Андрєєва Іллі Миколайовича, першого координатора коаліції «За вільний від тютюнового диму Татарстан»

TCPHEE має на меті висвітлювати дослідження, цінні для формування здорової соціальної політики в країнах з низьким та середнім рівнем доходів, роблячи наголос на країнах колишнього Радянського Союзу.

TCPHEE висвітлює всі галузі охорони громадського здоров’я і звертає особливу увагу на питання економічного, демографічного та епідеміологічного аспектів змін перехідного періоду, відмінності між Сходом та Заходом, а також розвиток охорони громадського здоров’я та національних систем охорони здоров’я. Будучи мультидісциплинарним журналом, ми сподіваємось отримати публікації, що походять з епідеміології, економіки здоров’я, соціальних наук загалом і зокрема соціології здоров’я, ті, що висвітлюють вплив зовнішнього середовища на здоров’я, а також мають походження з інших дисциплін, що можуть роботи внесок в охорону громадського здоров’я.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація