Наукова періодика України


Логотип заголовку сторінки

Антропологічні виміри філософських досліджень

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2227–7242 (Print), ІSSN 2304–9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 1609 від 21.11.2013 р. 


Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, науково-метричних системах Google Scholar, DOAJ, eLIBRARY.ru, CiteFactor,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine.

Періодичність
: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук
Відповідальний редактор:
Варшавський О. П., кандидат філософських наук
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
(056) 373-18-88
E-mail: e-library@b.diit.edu.ua
E-mail: ojs.diit@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування:
 1993
Галузь та проблематика: У науковому журналі "Вісник Дніпропетровського університету. Хімія" публікуються результати нових робіт у галузі прикладної та теоретичної хімії, присвячених історії хімічного факультету, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук.
ISSN 2306-871X (Print), ІSSN _____–_____ (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідотство про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 1898 від 17.09.2003 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України постановами президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999  р. (збірки наукових праць).
Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: .
Періодичність: 2 випуски на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
Відповідальний секретар: Гуртова О.В., кандидат хімічних наук.
Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Тел.: +38 056 776-82-23.
E-mail: chem.dnu@gmail.com

 
 
 
 
 
 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Журнал публікує матеріали, присвячені філософському і культурологічному аналізу соціальних і мовних явищ в умовах трансформації українського суспільства.

ISSN 2079-4819

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р.

Засновник та видавець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

Журнал підписано до друку Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, протокол № 7 від 27.02.2013 р.

Періодичність видання наукового журналу – раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Серія «Економічні науки» виходить 2 рази на рік. Видається з 1999 р.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р. видано Міністерством юстиції України.

Входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

KB № 5256 від 2 липня 2001 року

 Збірник виходить українською та російською мовами.

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1 – 05/4.(Бюлетень ВАК України №6, 2010 р., стор. 3, №20).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

ISSN : 2079-0031

Про вісник: Наукові статті, що публікуються у Віснику НТУ «ХПІ» у серії «Інформатика і моделювання», відображають результати досліджень вчених та фахівців в галузях інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, елементів та пристроїв обчислювальної техніки та систем керування, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці, діагностики, контролю і надійності цифрових пристроїв і систем, нейрокомп'ютерів та нейронних мереж, розпізнавання образів і обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні та управлінні, телекомунікаційних систем та мереж, інтелектуальних медичних систем підтримки прийняття рішень та їх компонентів.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах:
I. Serial registries:
 ISSNUlrich’s Periodical Directory (США).
II.
 Abstracting systems: eLibrary (Росія)CiteFactor (Academic Scientific Journals), Open Academic Journals Index (Росія), UIF (Universal Impact Factor)Directory of Research Journals Indexing (Індія). 
III.
 Web-based search systems: Google ScholarDogpileAolRefseekAsk.
IV. Electronic Libraries:  Сyberleninka (Росія), Bielefeld Academic Search Engine (Германія), Open Journal Systems (Україна), The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI" (Україна), TextArchive (Росія).
V. Journal databases:
 DOAJ (Directory of open access journals),  OCLC WorldCat,Research BibleGenamics JournalSeekSHERPA/RoMEOADAT (Academic Database Assessment Tool).
VI. University Libraries. США: 
Walden University, Beardslee Library Journals, University at Albany, University of Texas, WRLC CatalogsUniversity OregonMonterey Bay Library,University of KentuckyUniversity of GeorgiaIndiana UniversityHarvard Library.ВеликобританіяBirmingham Public LibraryBrithish LibrarySocial Services Knowledge Scotland Linking ServiceUniversity of Strathclyde GlasgowSUPrimo LibraryUniversity of GlasgowRoyal Holloway University of LondonUniversity of Cambridge,  University of EssexUniversity of NottinghamКанада: University of New BrunswickTrinity Western UniversityUniversity of SaskatchewanuUniversity of OttavaUniversity of Regina,University of WindsorLaurentian UniversityАвстралія: LaTrobe University LibraryThe Grove LibraryState LibrarySL On Search, Griffit UniversityМексика:University Mexico, Biblioteca Ibt.НідерландиQality Open Accese MarketUniversity of LeidenІнші страни: Universia (Іспанія), Babord+ (Франція), SLU (Швеція), Cerge EL (Чехія), BON (Португалія), AUT Library (Нова Зеландія), Polska Bibliografia Naukowa (Польща), ДНТБ (Україна). 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Нові рішення в сучасних технологіях», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, технологіях органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20) Вісник НТУ "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Періодичність виходу - 4 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

Для викладачів, наукових працівників, спеціалістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Рік заснування: 2005 рік 

Тематика: географічні та екологічні дослідження оточуючого середовища та збалансоване природокористування, методологічні підходи в екологічних дослідженнях, інноваційні дослідження, розробка інформаційних технологій дослідження охорони та захисту довкілля, вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічниї питань безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі та інше.

ISSN:1992-4259        

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4

Періодичність: 1 (2) рази на рік  

Мова видання: українська, російська, англійська  

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Гриценко Анатолій Володимирович, д-р геогр. наук, проф.                                          

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц.

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.                                       

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022     

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36       

E-mail: ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

№ 4 за 2012 рік

Гуманітарний журнал

Публікація результатів наукових досліджень та першоджерел з історії, політології, соціології, права, філософії, філології, поширення гуманітарних знань, гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Двигуни внутрішнього згоряння

Рік заснування: 2002.
Галузь і проблематика:
У публікаціях журналу розглядаються фундаментальні і прикладні проблеми сучасного двигунобудування, приводяться результати наукових досліджень, які виконані викладачами та науковцями вищої школи та НАНУ, аспірантами, докторантами, фахівцями галузевих установ, виробничих підприємств України і зарубіжжя, аналізуються проблеми, які пов'язані з удосконаленням конструкцій, експлуатацією, технологією виробництва двигунів внутрішнього згоряння.
ISSN 0419-8719 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6393 від 29.07.2002 г.

Видання включене в  Перелік наукових професійних видань України. Постанова ВАК України №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька.
Засновник:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Головний редактор: Марченко А.П., доктор технічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах кафедри "Двигуни внутрішнього згоряння" і  науково-технічній библіотеці НТУ “ХПІ”, зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);  зберігається в реферативній базі даних ВІНІТІ Російської академії наук і публікується в тематичній серії РЖ «Двигуни внутрішнього згоряння» (вільний он лайновый доступ до ресурсу на Web-Сервері ВІНІТІ).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch`s Periodicals Directoryнауково-метричні  системи GoogleScholar; WorldCat; DOAJ; DRIVER; BASE.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка і Електромеханіка

Науково-практичний журнал
Рік заснування:
2002
Галузь та проблематика: Висвітлення досягнень у галузі розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, силової електроніки,  питання теоретичної електротехніки, техніки сильних електричних та магнітних полів, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і систем, безпеки електрообладнання, зміст освіти за напрямами підготовки "Електротехніка та електротехнології" та "Електромеханіка".
ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6115 от 30.04.2002 г.
Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, OCLC WorldCat, індексується Index Copernicus, DOAJ, Google Академія, ВИНИТИ (Росія), РІНЦ (Росія), elibrary.ru, DRIVER, BASE, DRJIScientific Indexing ServicesCiteFactor, Polska Bibliografia Naukowa.
Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" отримав Index Copernicus Value індекс за 2012 рік - 5.55!
Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.
Мова видання: російська, українська, англійська.
Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".
Головний редактор: Клименко Борис Володимирович, д.т.н., професор
Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент
Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів
Телефони: +38 057 7076281, +38 067 3594696, +38 066 3719832
E-mail: a.m.grechko@mail.ru
Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.
Вартість передплати: на рік - 173,10 грн., на два місяці - 28,85 грн., на чотри місяці - 57,70 грн., на шість місяців - 86,55 грн., на вісім місяців - 115,40 грн. , на десять місяців - 144,25 грн.
Передплатний індекс: 01216.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

Загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснували: Національний технічний університет «Харківський політехнічній інститут» http://www.kpi.kharkov.ua та ТОВ «Північно-східна енергетична компания «СВЕКО».

Журнал внесено в перелік наукових специалізованих видань ВАК України по технічним та економічним наукам, затверджений постановою Президії ВАК України від 01.07.2010 року №1-05/5 та від 23.02.2011 року № 1-05/2.

Журнал видається при підтримці Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).

Повна версія журналу доступна читачам по підписці, а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 месяців після виходу печатного видання. Розповсюджується на території України, та території держав ближнього та дальнього зарубіжжя.

Мова видання: російська, українська, англійська - змішана .Видається: 1 раз в місяць (12 номерів на рік).

Журнал призначений для вчених, аспірантів, керівників підприємств, широкого кола читачів, які цікавляться сучасними науковими розробками в галузі економіки, енергоефективності, ресурсозбереження та альтернативних джерел живлення.

 Основні розділи журналу: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, науково-технічний прогресс та эфективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

У складі редакційної колегії працюють вчені із Германії, Греції, Грузії, Казахстану, Польщі, Росії, Угорщини, України

Головний редактор журналу - Мехович Сергій Анатолійович, профессор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», академік Академії наук Вищої освітиУкраїни, генеральний директор ТОВ «Науково-технічний центр «Енергетичні технології», кандидат економічних наук.

Заступник головного редактора - Маляренко Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Відповідальний секретар - Ганжа Ганна Михайлівна, кандидат технічних наук.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Запорожский медицинский журнал

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина і фармація
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  1999 року.


ISSN: 2306-4145

ISSN (online): 2310-1210


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №4910 від 02.03.2001 р.
Передплатний індекс: 90253
Періодичність: 6 раз в рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника

Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (ISSN 0021-3470) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Импакт фактор = 0,113 (WoS, 2012). SJR = 0,193 (Scopus, 2012).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

ІНТЕЛЕКТ.ОСОБИСТІСТЬ.ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Аналізуються умови формування особистості, надаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації, переосмислюються ціннісні настанови української ментальності, актуалізуються питання прискорення соціального розвитку і методи вирішення глобальних проблем.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Рік заснування: 2004

Галузь  та  проблематика: У виданні представлені наукові статті з історії педагогічної думки та освіти, історії педагогіки в особах, педагогічного краєзнавства. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

ISSN 2307-4833

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9073, від 18.08.2004 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновники: Засновники: Національна академія педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки

Головний редактор: Сухомлинська О.В., доктор педагогічних наук, профессор, дійсний член НАПН України

Заступник головного редактора: Побірченко Н.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Відповідальний секретар: Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 5-20-92

E-mail: koliada_n@mail.ru

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

Рік заснування:1999 рік 

Тематика: теоретичні, прикладні екологічні та географічні дослідження компонентів довкілля, еколого-медичні дослідження, геоекологічний моніторинг, географічні та екологічні проблеми геосистем різного рівня (дослідження, оцінки, моделювання та ін.)

ISSN:1992-4224

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 5097 від 03.05 2001 року  

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5 (Бюлетень ВАК України № 12, 2009 рік)

Періодичність: 2 (4) рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Гриценко Анатолій Володимирович, д-р геогр. наук, проф.

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц. 

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36                                         E-mail:  ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Медичні перспективи

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика:
Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.
ISSN 2307–3489 (Print), ІSSN 2307–6666 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України
постановами президії ВАК України № 1-05/6 від 16.12.2009 р. (технічні науки) та № 1-05/2 від 10.03.2010 р. (економічні науки).
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography, eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, Beardslee Library, Cal State Monterey Bay, Universia, ScienceGate, NTHRYS, The Grove Library.
Періодичність
: 6 разів на рік.
Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Мямлін С. В., доктор технічних наук
Заступник головного редактора:
Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар:
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 371-51-05
E-
mail: lib@b.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Обладнання та технології харчових виробництв

Проблематика збірника: розробка та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, створення нових технологій виробництва продуктів харчування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Ортопедия, травматология и протезирование

«Ортопедия, травматология и протезирование» (ОТП) — рецензований журнал, який засновано у 1927 р. «ОТП» є офіційним виданням Української асоціації ортопедів-травматологів. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з травматологією, ортопедією та протезуванням. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно захворювань і пошкоджень опорно-рухової системи та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.
Електронна версія журналу представлена на сайті otp-journal.com.ua
У журнал приймаються рукописи російською, українською та англійською мовами, оформлені відповідно до авторських вимог. Представлені для публікації дослідження повинні бути схвалені локальним комітетом з біоетики.
ISSN:  0030-5987
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19322-9122 ПР від 08.08.2012
Галузь: медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Українська асоціація ортопедів-травматологів
Постановою Президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1–05/4 журнал внесено до Переліку рецензованих наукових спеціалізованих видань у галузі медицини, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук.
Журнал представлено в каталозі періодичних видань України — індекс 71454,
у каталозі Російської Федерації «Газеты. Журналы» — индекс 84448,
на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua, 
у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова» та виданні УРЖ «Джерело» — Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ),
у Реферативному журналі (РЖ) Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ РАН), у міжнародній системі  «Ulrich's Periodicals Directory».
Журнал індексується Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, Medical Journal Links, РІНЦ, BASE, CiteFactor.
 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Журнал був заснований в 1997 році.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Рік заснування: 2009

Галузь  та  проблематика: У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті.  Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

ISSN 2306-5532

ISSN (online version) 2312-1904

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 P, від 18.05.2009 р.

 Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Головний редактор: Лавриченко Н. М., доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора: Заболотна О. А., доктор педагогічних наук, доцент

Відповідальний секретар: Загоруйко Л. О., кандидат педагогічних наук

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 5-20-92

E-mail: oxzab@yandex.ru

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Т. В. Полішко кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми машинобудування

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми машинобудування» є академічним виданням.

Засновник: Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

ISSN 0131-2929

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України постановою Президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р. (фізико-математичні та технічні науки).

Періодичність: 4 номери на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Журнал представлений: в каталозі періодичних видань України -
індекс 08388, в базі даних Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Радіоелектроніка, iнформатика, управління

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (скорочена назва – «РІУ») видається з 1999 р.
Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №6904.
Засновник – Запорізький національний технічний університет.
Періодичність: двічі на рік – у січні та липні.
Обсяг – до 20 ум. друк. арк.
Формат 60x84/8.
ISSN 1607-3274.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Слобожанський науково-спортивний вісник

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ


Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових
досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів,
докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі.Рік заснування: 1997

Тематика:
1. Фізичне виховання різних груп населення.
2. Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
3. Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
4. Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація.
5. Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
6. Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту.
7. Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.


Засновник: Харківська державна академія фізичної культури

Періодичність: 6 разів на рік

Мови видання: українська, російська, англійська


Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

Розміщення журналу у науково-метричних базах, репозітаріях та пошукових системах: Ulrich’s Periodical Directory, WorldCat, OpenAIRE, Національна бібліотеки України імені В.І.Вернадського; Електрона научна бібліотека eLIBRARY.ru; indexCopernicus; Google Scholar; РИНЦ; CiteFactor; Open Academic Journals Index; Research Bible

 

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Схід

«Cхід» – аналітично-інформаційний журнал. Видається з 1995 р. у Донецьку (Україна).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних, історичних, філософських наук.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність: 6 разів на рік.

ISSN 1728-9343

Головний редактор: Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук.

Заступник головного редактора: Тимофєєва Галина Вікторівна.

«Схід» – журнал з відкритим доступом. Це означає, що весь його зміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні, історичні та філософські науки (Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010).

Адреса редакції: 83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45

тел/факс: (062) 337-04-80.

Свідоцтво про державну реєстрацію

KB №10398 від 15.09.2005.

Електронна адреса для листування та відправки статей: journal_shid@ukr.net

Електронна копія журналу в бібліотеці ім. В.І. Вернадського (Посилання)

 


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Східно-Європейський журнал передових технологій

 

Термінологію, яка використовується в самій назві журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій», - «передові технології», слід розуміти як синонім «промислові технології», бо це всі ті кращі ідеї із науки, які можуть бути впроваджені в промисловість. Адже отримання конкурентоспроможної промислової продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних сфер наукових досліджень, але об'єднаних загальним кінцевим результатом - готовим високотехнологічним виробом. Серед цих наукових сфер: інформаційні технології і системи управління, інженерія, енергетика та енергозбереження. Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» розвитку «Східно-Європейського журналу передових технологій». Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному промисловому виробництві: космічному та авіабудуванні, приладобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії.

І саме тому вчені, пов'язані з сучасним виробництвом, мають можливість брати участь у трансфері технологій у промисловість, публікуючи результати своїх прикладних наукових досліджень. Промисловці, в свою чергу, можуть черпати науково-практичну інформацію з журналу - кожен за своїм напрямком:

- Фахівці з управління та інформатики - з томів «Інформаційні технології та системи управління», «Математика і кібернетика - прикладні аспекти»;

- Фахівці-механіки та конструктори - із тому «Прикладна механіка»;

- Фахівці-технологи - з томів «Технології машинобудування», «Прикладна фізика»,  «Технології органічних і неорганічних речовин та екологія», «Матеріалознавство»;

- Фахівці-технологи та енергетики - із тому «Енергозберігаючі технології та обладнання».

Мета журналу - усунути той розрив, який виникає між новими науковими знаннями, які швидко з'являються,  і впровадженням їх у промисловість, що вимагає значно більшого часу. Промислові підприємства є активними передплатниками «Східно-Європейського журналу передових технологій» та інженери з виробництва перевіряють практичну цінність тих наукових технологічних ідей, які рекомендуються до впровадження вченими-авторами «Східно-Європейського журналу передових технологій».

Завданням журналу для досягнення поставленої мети є формування «наукової складової» трансферу сучасних технологій з науки в промисловість. Тому в статтях, що публікуються в журналі, акцент робиться і на наукову новизну, і на практичну цінність.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.
Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів. 

Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.
Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р.

Збірник включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 

http://jml2012.indexcopernicus.com/++++++++,p1908,6.html ICV: 3,68 (2012 р.) 

Внесено до наукової електронної бібліотеки  (РИНЦ) eLIBRARY.RU


Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче:

  1. Автор підтверджує що, подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  2. Автор (автори) підтверджує, що це подання є особистим доробком.
  3. Виключно автор несе відповідальність за зміст статті у сфері охорони авторського права і суміжних прав відповідно до законодавства України.

 

Редакція збірника не має юридичного права и можливостей здійснювати офіційну перевірку наданих авторами матеріалів на наявність плагіату. Тому:

  1. Редакція збірника не несе відповідальності за авторство статей, що надруковано на його сторінках.
  2. Суперечка і розбіжності, що виникають у зв'язку з матеріалами що опубліковано на сторінках збірника наукових праць, вирішуються шляхом прямих переговорів між авторами, або третіми особами і авторами.
  3. Редакція збірника не втручається в конфлікт інтересів і не несе відповідальності за дії авторів.
  4. Якщо суперечка і розбіжності не можуть бути врегульована мирним шляхом, автори вирішують їх відповідно до законодавства в судах тієї країни, де зареєстрований відповідач.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологічний аудит та резерви виробництва

Мета журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва»: публікація результатів досліджень, що дозволяють знаходити резерви ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції в промисловості.

Для досягнення цієї мети рубрики журналу спеціально підібрані таким чином, щоб користувачі від виробництва могли отримати відповіді на питання: «Як всебічно дослідити мій виробничий об'єкт?», «Який ефективний результат можна отримати в моєму провадженні?», «Яка економічна (інноваційна, інвестиційна) привабливість пропонованих заходів?»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Торгівля і ринок України

В журналі надаються теоретико-методологічні засади та висвітлюються методичні положення і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємств на споживчому ринку в контексті тенденцій соціально-економічного розвитку України та її зовнішньоторговельної діяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Транспортні системи та технології перевезень

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Физическое воспитание студентов

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Кyiv-Mohyla Arts and Humanities

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Radioelectronics and Communications Systems

Radioelectronics and Communications Systems (ISSN 0735-2727; eISSN 1934-8061) — міжнародний щомісячний науково-технічний журнал з радіотехніки та радіоелектроніки. Журнал є англомовною версією журналу Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника (ISSN 0021-3470). Видається Allerton Press, Inc. USA. Розповсюджується Springer. Індексується у SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, Academic OneFile, EI-Compendex, Gale, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, ВИНИТИ, РИНЦ. Імпакт фактор = 0,116 (WoS, 2011). SJR = 0,185 (Scopus, 2011).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe

Журнал "Контроль над тютюном й охорона громадського здоров’я у Східній Європі" (TCPHEE) є міжнародним рецензованим журналом відкритого доступу. Він присвячений пам’яті професора Андрєєва Іллі Миколайовича, першого координатора коаліції «За вільний від тютюнового диму Татарстан»

TCPHEE має на меті висвітлювати дослідження, цінні для формування здорової соціальної політики в країнах з низьким та середнім рівнем доходів, роблячи наголос на країнах колишнього Радянського Союзу.

TCPHEE висвітлює всі галузі охорони громадського здоров’я і звертає особливу увагу на питання економічного, демографічного та епідеміологічного аспектів змін перехідного періоду, відмінності між Сходом та Заходом, а також розвиток охорони громадського здоров’я та національних систем охорони здоров’я. Будучи мультидісциплинарним журналом, ми сподіваємось отримати публікації, що походять з епідеміології, економіки здоров’я, соціальних наук загалом і зокрема соціології здоров’я, ті, що висвітлюють вплив зовнішнього середовища на здоров’я, а також мають походження з інших дисциплін, що можуть роботи внесок в охорону громадського здоров’я.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація