Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Рік заснування: 1993.
Галузь і проблематика: В науковому журналі "Вісник Дніпропетровського університету. Серія Хімія" публікуються результати нових робіт в галузі прикладної і теоретичної хімії, присвячених історії хімії, аналізу хімічних об'єктів, синтезу органічних сполук, розробці технології одержання гальванічних покриттів, дослідженню координаційних сполук.
ISSN: 2306-871X (Print), 2313-4984 (Online). 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20925-10725P від 08.08.2014 року. 
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено наказом №1279 Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014.
Періодичність: 2 випуски на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).
Засновник: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Відповідальний редактор: Оковитий С.І., доктор хімічних наук.
Відповідальний секретар: Гуртова О.В., кандидат хімічних наук.
Адреса редакції: пр. Гагаріна, 72, Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Телефон: +380567768223 
E-mail: chem.dnu@gmail.com

 Останній випускКерівництва для авторів
ІндексуванняЕтичні норми
 Архів випусків (2012-)Спонсори
 Редакційна колегіяКонтактна інформація

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"

Серія «Економічні науки» виходить 2 рази на рік. Видається з 1999 р.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р. видано Міністерством юстиції України.

Входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ДонНУЕТ. Серія: «Гуманітарні науки»

Вісник ДонНУЕТ. Серія. "Гуманітарні науки"

Журнал публікує матеріали, присвячені філософському і культурологічному аналізу соціальних і мовних явищ в умовах трансформації українського суспільства.

ISSN 2079-4819

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, затвердженого ВАК України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. Постанова № 1-05/4 від 14.10.2009 р.

Журнал зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25.07.2007 р.

Засновник та видавець Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3470 від 28.04.2009 р.

Журнал підписано до друку Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, протокол № 7 від 27.02.2013 р.

Періодичність видання наукового журналу – раз на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник економіки транспорту і промисловості

Рік заснування: 2002

Проблематика: висвітлення теоретичних і практичних досліджень у справі економіки транспортної і промислової галузей України

Тематика статей: 1. Державне регулювання

2 Економіка підприємства

3 Проблеми транспортного комплексу України

4 Соціально-економічні відносини

5 Інвестиції та інноваційна діяльність

6 Менеджмент та маркетинг

7 Економічна психологія, етика, мораль та культура бізнесу

8 Загальноекономічні питання

Реферативні бази даних: http://vetp.kart.edu.ua/

назва БД, назва видання у БД: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

elibrary.ru: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38805

GoogleScholar профиль: https://scholar.google.com.ua/citations?user

Реферативна база «Наукова періодика України»    http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892

ISSN 2075-4892

ISSN online 2413-4892

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України:     Постанова № 1-05/4 від 14.10.09

Галузь науки: 08.00.03 — економіка та управління національним господарством; 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Український державний університет  залізничного транспорту

Головний редактор: Дикань Володимир Леонідович, доктор економічних наук

Заступник головного редактора: Кірдіна Олена Григорівна, доктор економічних наук

Адреса редакції: Український державний університет залізничного транспорту
майдан Фейєрбаха, 7, Харків, Україна, 61050

Телефон:  (057) 730-10-96, 730-10-97

E-mail: kafEOiUP@ukr.net,  eoup@kard.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки— науковий журнали в галузі економічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з економічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Бухгалтерський облік, контроль і аналіз.
 • Економіка, організація і управління підприємством.
 • Фінанси і статистика
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

 Журнал представлено у базах даних:  

DOAJ , Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCatBASE ; eLibrary.ruGoogle Scholar

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки — науковий журнали в галузі технічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з технічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • Машинознавство.
 • Обробка матеріалів у машинобудуванні.
 • Прилади.
 • Інформатика.
 • Обчислювальна техніка та автоматизація.
 • Розробка корисних копалин.
 • Транспорт.
 • Радіотехніка та телекомунікації.
 
 Журнал представлено у базах даних:   WorldCat BASE ;  eLibraryGoogle Scholar

 

ISSN   1728-4260

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Iнформатика i моделювання

ISSN 2411-0558 (Online).
ISSN 2079-0031 (Print)
.

Про вісник: Наукові статті, що публікуються у Віснику НТУ «ХПІ» у серії «Інформатика і моделювання», відображають результати досліджень вчених та фахівців в галузях інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, елементів та пристроїв обчислювальної техніки та систем керування, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, медицині та економіці, діагностики, контролю і надійності цифрових пристроїв і систем, нейрокомп'ютерів та нейронних мереж, розпізнавання образів і обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні та управлінні, телекомунікаційних систем та мереж, інтелектуальних медичних систем підтримки прийняття рішень та їх компонентів.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях і пошукових системах:
I. Serial registries:
 ISSNUlrich’s Periodical Directory (США).
II. Abstracting systems: eLibrary (Россия)CiteFactor (Academic Scientific Journals), Open Academic Journals Index (Россия), SIS (Scientific Indexing Services), UIF(Universal Impact Factor),  Directory of Research Journals Indexing (Индия), SJournals IndexResearch Bible (Япония)
III.
 Web-based search systems: Google ScholarDogpileAolRefseekAskAcademic Index.
IV. Electronic Libraries:  Сyberleninka (Росія), Bielefeld Academic Search Engine (Германія), Open Journal Systems (Україна), The Vernadsky National Library of Ukraine (Україна), Scientific and Technical Library of the NTU "KhPI" (Україна), TextArchive (Росія).
V. Journal databases:
 DOAJ (Directory of open access journals),  OCLC WorldCat,Research BibleGenamics JournalSeekSHERPA/RoMEOADAT (Academic Database Assessment Tool).
VI. University Libraries. США: Walden University, Beardslee Library Journals, University at AlbanyUniversity of Texas, WRLC CatalogsUniversity Oregon,Monterey Bay LibraryUniversity of KentuckyUniversity of Georgia,Indiana UniversityHarvard LibraryNew York University,Northwestern UniversitySan Jose State UniversityLibrary & Technology ServicesMercyhurst College Library SystemPoudre River Public Library DistrictVirtual Science LibraryJournal index,Jean and Alexander Heard Library, Florida Institute of Technology,OHSU Library. Великобританія: Birmingham Public LibraryBritish LibrarySocial Services Knowledge Scotland Linking ServiceUniversity of Strathclyde GlasgowSUPrimo LibraryUniversity of GlasgowRoyal Holloway University of London,University of Cambridge,  University of EssexUniversity of NottinghamOne SearchUCL LIBRARY SERVICESUniversity of Edinburgh. Канада: University of New BrunswickTrinity Western UniversityUniversity of SaskatchewanUniversity of OttawaUniversity of ReginaUniversity of WindsorLaurentian UniversityConcordia University College of AlbertaSFUАвстралія: LaTrobe University LibraryState LibrarySL On Search, Griffith UniversityUniSABay State CollegeQueensland University of Technology (QUT).Швеція: IBRIS - Nationelly bibliotheka system, Högskolan DalarnaSödertörns högskola,Stockholm University LibraryStockholms UniversityChalmers BibliotekSLU. Мексика:University Mexico, CCG-IBT BibliotecaНідерланди: Quality Open Access Market,University of LeidenІнші страни: Universia (Іспанія), Babord+ (Франція), Bimpe(Франція), Cerge EL (Чехія),  BON (Португалія), AUT Library (Нова Зеландія), Polska Bibliografia Naukowa (Польща), BUW (Польща), ДНТБ (Україна)Научная библиотека имени Говорова (Росія)The Grove Library (Нігерія), Universiteits bibliotheek Gent (Бельгія)E-Resources Subject Access (Китай)Wuhan Institute of Technology (Китай), Hochschule Hannover (Германія), CORE (Германія), University of Ruhuna (Князівство Рухуна), Biblioteca universitaria di Lugano (Швейцарія), NTHRYS (Індія).

Индексы Вестника НТУ "ХПИ". Серия: "Информатика и моделирование"
I. Index Copernicus
Impact Factor ICV 2013 - 4.91
Impact Factor ICV 2014 - 64.23
II. 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Общие показатели:
Место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике "Автоматика.
Вычислительная техника" - 
34.
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX - 1
091
Показатели за 2014 год:
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,15
8.
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,122.
Пятилетний индекс Херфиндаля -1009.
Десятилетний индекс Хирша - 3.
III. Open Academic Journals Index
Impact Factor OAJI 2012 - 0,536.
IV. Universal Impact Factor
Impact Factor UIF 2013 - 0,6041.
V. Google scholar:
h-індекс - 5
i10-індекс - 2.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Динаміка та міцність машин. Вісник НТУ "ХПІ" ISSN 2078-9130

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин

Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2078-9130). Журнал заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік. Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05/4 (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Динаміка та міцність машин» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі механіки деформованого твердого тіла, у тому числі:

 • Прикладна теорія коливань.
 • Прикладна теорія пружності.
 • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
 • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
 • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
 • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
 • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.

Журнал «Динаміка і міцність машин» було засновано в 1965 році як республіканський науково-технічний збірник з ініціативи академіка АН УРСР Філіппова А.П. З 2000 року журнал виходить як тематичний випуск Вісника НТУ «ХПІ». У ньому представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень статичної та динамічної міцності, надійності й оптимізації елементів конструкцій сучасних машин і енергетичних установок із широким використанням обчислювальної техніки.

До складу редколегії журналу у різні роки  входили такі відомі вчені в області механіки, як акад. НАН України Писаренко Г.С., чл.-кор. НАН України Підгорний А.М., чл.-кор. АН УРСР Кожевніков С.М., доктори фіз.-мат. наук, професори Остапенко В.Л., Фільштинський Л.А.; доктори техн. наук, професори Богомолов С.И., Бортовий В.В., Бурлаков А.В., Горошко О.А., Гриньов В.Б., Жовдак В.О., Куценко С.М., Моргаєвський А.Б., Нудельман Я.Л., Флейшман Н.П.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ "ХПІ"

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

KB № 5256 від 2 липня 2001 року

 Збірник виходить українською та російською мовами.

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1 – 05/4.(Бюлетень ВАК України №6, 2010 р., стор. 3, №20).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» є періодичним друкованим рецензуємим науковим журналом.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2078-774X

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №5256 від 2 липня 2001 року

Періодичність: 3-4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» приймаються статті, що раніше не публікувалися і містять суттєві результати в галузі енергетичного машинобудування, у тому числі:

  • Завдання оптимізації в енергомашинобудуванні.
  • Економічність і надійність тепло- і гідроенергетичного обладнання.
  • Енергозберігаючі технології при генерації, розподілі та транспорті енергії.
  • Модернізація та реконструкція енергетичних установок.
  • Аеро- і гідромеханіки в енергетичних машинах.
  • Завдання технічної теплофізики в машинобудівних конструкціях.
  • Нетрадиційна енергетика.
  • Високі технології в енергомашинобудуванні.
  • Екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси

Тематична спрямованість серії Віснику НТУ «ХПІ» «Механіко-технологічні системи та комплекси»

Наукові розробки в заготовчому виробництві, комплексній автоматизації та комп’ютерно-інтегрованому управлінні технологічними процесами та виробництвами, комп’ютерно-інтегрованому проектуванні  та охороні праці в галузі. Основні розділи: матеріалознавство, технології та обладнання виробництва, автоматизація та управління механіко-технологічними системами та комплексами, комп’ютерно-інтегроване проектування та комп’ютерний дизайн, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Нові рішення в сучасних технологіях», відображають результати досліджень в машинобудуванні, енергетиці, технологіях органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологіях і системах управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295

Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК №3657 від24,12,2009

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Print ISSN: 2079-0023

Online ISSN: 2410-2857

Галузь і проблематика: Наукові статті, які публікуються у Віснику НТУ "ХПІ" у серії "Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї", показують результати досліджень учених і фахівців в області інформаційних технологій, обчислювальних мереж і систем, теорії управління, програмного забезпечення, застосування математичного моделювання в техніці, лінгвістиці й економіці, нейрокомпьютерах і нейронних мережах, розпізнавання образів й обробки зображень, м'яких обчислень в інформатиці, моделюванні й керуванні, систем підтримки рішень й їхніх компонентів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва

У збірнику розглядаються питання розвитку та удосконалення економічних досліджень, рішення завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів.

Для викладачів, наукових працівників, спеціалістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія Машинобудування

ISSN 2409-5966 (Online) 
ISSN 2305-9001 (Print)

Метою нашого видання є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досягнень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво"

Збірник наукових праць (УДК 622(082)). 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника – серія КВ № 3441, видане 27 серпня 1998 року.

Рішення президії ВАК № 3–05/11 від 10.11.99 про включення збірника до переліку фахових видань.

Постанова президії ВАК України від 10 березня 2010 р. № 1-05/2 про включення збірника до нового Переліку наукових фахових видань України.

Зміст збірника - інформація про системне розкриття закономірностей процесів і явищ, що спостерігаються при розробці родовищ корисних копалин для вдосконалення техніки і економіки гірничого виробництва із систематизацією та широким обговоренням теоретичних і практичних знань в гірництві.

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  BASE, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, Research Bible, UIF,  OAJI (Open Academic Journals Index), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

vestnik ntuu kpi serija priborostroenie

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Приладобудування

Збірник наукових праць містить публікації про нові розробки в царині точного приладобудування, метрології, оптико-електронних систем, автоматизації та інтелектуалізації контрольно-вимірювальних пристроїв, технологій виготовлення деталей прецизійних приладів.
Збірник зареєстрований у Переліку фахових видань ВАК України, у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ eLIBRARY.ru,
Google Scholar,  BASE, WorldCat, OpenAIRE, надходить до низки міжнародних реферативних баз.
Мови публікацій - українська, російська, англійська, німецька.

ISSN 0201-744X, 0321-2211

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Збірник наукових праць "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти.

ISSN: 1683-3309 (друкований), 2308-9393 (Online)
Рубрики наукового видання: Філософія, Психологія, Педагогіка.
Мови публікацій видання: українська, російська, англійська.
Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік.

Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України з філософії (Постанова Президії ВАК України від 10 листопада 2010 р. №1-05/7).
Збірник представлено у вітчизняних і міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (ICV 2014=55,47), РІНЦ, Google Scholar, ELAKPI, "Україніка наукова".

Засновано у листопаді 2001 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Національного технічного університету України “КПІ”. Серія: Філологія. Педагогіка

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: філологічні та педагогічні науки

ISSN 2410-8278 (Online), ISSN 2307-1591 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19940-9740 ПР

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus (ICV 2013=4,82; ICV 2014=50,20), WorldCat, Google Scholar, eLIBRARY.ru (РІНЦ), BASE, Сite Factor, UIF, Research Bible, I2OR.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, (змішаними мовами)

Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718

Тел.: (044) 204-85-37, (050) 133 86 25

e-mail: visnyk.fl.kpi@gmail.com

веб-сайтhttp://visnyk.fl.kpi.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв. Теорiя i практика

Наукові статті, що публікуються у Віснику серії «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», відображають результати досліджень в електроапаратобудуванні, електромашинобудуванні, енергетиці, техніки сильних електричних і магнітних полів,теоретичної електротехніки, електричних станцій та мереж,  а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.  Статті орієнтовані на можливе використання результатів розробок вчених у промислове виробництво.

Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20) Вісник НТУ "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук".

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія,та входить до баз даних DOAJ, ВИНИТИ (Росія).

Вісник НТУ "ХПІ" серія "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" отримав Index Copernicus Value індекс за 2013 рік - 4.74.


Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Періодичність виходу - 2 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Журнал присвячений проблемам управління розвитком компаній, територій і держав. У цьому зв'язку головна увага приділяється проблемам стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами і взаємозв'язкам між цими науками. Розглядаються питання створення методологій управління розвитком, вибору кращих методологій для застосування на конкретних об'єктах, математичного моделювання процесів і явищ, застосування математичних методів дослідження операцій, математичної статистики, вирішення практичних задач. Окрема увага приділяється об'єднанню досвіду застосування стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами в різних галузях економіки.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Галузь наук: технічні науки

Мова видання: англійська, українська, російська

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 2013

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Друковане видання «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження».
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Рік заснування: 1982.
ISSN 2306-1626
Фахова реєстрація: постанова президії ВАК України від 14.10.2009 № 1-05/4.
Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право

Наукове видання «Вісник Національного технічного університету України “ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО”» засновано 23 жовтня 2008 року. Засновник - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Свідоцтво про державну реєстрацію № 14568-3539 Р. “Вісник” є вітчизняним науковим збірником, що видається в обсязі до 10 ум.друк.арк., з періодичністю 4 рази на рік. Мови видання – українська, російська, англійська. Тираж – 100 екземплярів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник НУ "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник НУК

Електронне видання "Вісник НУК" підтримує політику відкритого доступу.

Видається до 5 разів на рік. Заснований у 2009 році.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у "Віснику Національного університету кораблебудування", зараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 12 від 2009 року (стор. 5); № 5 від 2010 року (стор. 15); № 6 від 2010 року (стор. 13) електронне видання "Вісник НУК" внесене до переліку електронних наукових фахових видань.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • галузеве машинобудування
 • електротехніка
 • інформатика
 • обчислювальна техніка та автоматизація
 • техногенна безпека
 • енергетика
 • машинобудування
 • економіка та управління підприємствами

Затверджено до друку Вченою радою НУК, протокол № 10 від 27.11.2009 р.

ISSN (Print), ІSSN 2312-9441 (Online)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551

Тел.: (+380512) 42–32–71

E-mail: ev@nuos.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ОНУ. Біологія

Вісник Одеського національного університету. Біологія

Рік заснування: 1999
Галузь та проблематика:"Вісник ОНУ. Біологія" висвітлює експериментальні та теоретичні дані про особливості будови, розвитку та функціонування рослинних і тваринних організмів, флору і фауну України, біохімічні основи регуляції у клітинах і органах, досягнення генетики і біотехнології, проблеми екології та збереження біорізноманіття;історію біологічного факультету та Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN 2077-1746 (Print); 2415-3125 (Online)
DOI 10.18524/2077-1746
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11455-328Р от 07.07.2006 г.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05 / 6 от 14.06.2007 р.
Періодичність виходу журнала: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: Б. Г. Александров, д-р біол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Шампанський провулок, 2
е-mail: gerald.biology.onu@gmail.com

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Рік заснування: 1996
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки" публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії,  країнознавстві, грунтознавству і географії грунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі.
ISSN 2303-9914 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11466-339Р від 07.07.2006 р.
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: О.О.Світличний, д-р геогр. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058,Шампанський пров., 2
E-mail: visgeo@onu.edu.ua

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Вісник Одеського національного університету. Правознавство

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науково-теоретичний журнал, в якому публікуються статті з актуальних проблем юридичної науки, результати досліджень з історії юридичної науки, матеріали конференцій, бібліографії, рецензії. Входить до переліку спеціальних видань України, в яких можуть бути опубліковані основні результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
ISSN 2304-1587 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11463-336Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/5 від 18.11.2009 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. С. Канзафарова, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар, 24/26
E-mail: visnik-onu@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського національного університету. Соціологія та політичні науки

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

Рік заснування: 2006
Галузь і проблематика: Науковий журнал "Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки" видається з 2006 року. Журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2304-1439 (Print); 2415-3710 (Online)            DOI 10.18524/2304-1439
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11464-337Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/1 від 10.02.2010 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
E-mail: lychkovska@mail.ru

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Одеського Національного університету. Хімія

Вісник Одеського національного університету. Хімія

Рік заснування: 2000
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.
ISSN 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)
DOI 10.18524/2304-0947
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: №1-05/3 від 08.07.2009 р.
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: Т. Л. Ракитська, д-р хім. наук, проф.
                                           І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Збірник «Вісник ПДТУ» Серія: Економічні науки, включений до переліку наукових фахових видань ВАК України.

ISSN: 2225 - 6725

Засновник: ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" http://www.pstu.edu 

Рік засновання: 1995

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності. Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів.

З попередніми виданнями збірника можна ознайомитись на офіційному сайті ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»: http://eir.pstu.edu/

Приєднуйтесь до нас на Facebook  https://www.facebook.com/vestnik.pstu

 Збірник внесено до Міжнародної науко - метричної бази Index Copernicus 

 http://journals.indexcopernicus.com/+++++++,p24782753,3.html

 • ICV 2014: 41,58

 Індексується Cosmos Foundation (Німеччина) 

http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/809.html

Адреса:

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

вул. Університетська, 7, кабінет 9. 105

м Маріуполь, Донецька обл., 87500

E-mail: vestnik.pstu@gmail.com

Телефони для довідок:

098258 94 47; або 066 916 15 37 Капранова Лариса Григорівна, секретар редакційної колегії збірника

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» - науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання - висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика - у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія стали, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами: Google ScholarScience index (РІНЦ - Російський індекс наукового цитування), Open Academic Journals Index,  Index CopernicusSIS (Scientific Indexing Services), ResearchBib, International Institute of Organized Research (I2OR), Directory Indexing Of International Research Journals - CiteFactor International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)доступний у фондах бібліотекНаціональна бібліотека України імені В. І.Вернадськогонаукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія), наукова електронна бібліотека  Сyberleninka (Росія), Polish Scholarly Bibliography (Polska Bibliografia Naukowa – PBN)електронний інституційний репозиторій ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та виданні «Джерело» - Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ВІСНИК ПДАБА є фаховим науковим виданням в галузі технічних наук, будівництва та архітектури.

ISSN 2312-2676.

Програмна мета та тематична спрямованість — поширення інформації про наукові праці та результати науково-дослідних розробок; висвітлення  досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії, практики конструювання і технології будівельної техніки, систем управління, комп'ютерних систем, інформаційних технологій.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення і матеріали з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

Збірник наукових праць входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук та архітектури згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2015 № 1021 (Додаток № 1).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Університету банківської справи Національного банку України

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) видається тричі на рік Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

ISSN: 2221-755Х (Друкована версія)

У Віснику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Вісник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Тематичні рубрики збірника:

- Теоретичні засади та макроекономічні аспекти розвитку фінансових систем

- Проблеми та перспективи розвитку банків та небанківських фінансових установ в сучасних умовах

- Проблеми обліку, аналізу і аудиту

- Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології

- Соціально-гуманітарні аспекти розвитку фінансово-економічних систем

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) внесено до переліку фахових видань України Постановою президії ВАК від 8 липня 2009 р. № 1-05/3 під № 308.

 

Представленість та індексування:

Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) представлено в міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:

- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія "Екологія"

Рік заснування: 2005 рік 

Тематика: географічні та екологічні дослідження оточуючого середовища та збалансоване природокористування, методологічні підходи в екологічних дослідженнях, інноваційні дослідження, розробка інформаційних технологій дослідження охорони та захисту довкілля, вирішення проблем екологічної безпеки життєдіяльності людини, в тому числі технічниї питань безпеки життєдіяльності людини та охорони праці в галузі та інше.

ISSN:1992-4259        

Свідоцтво  про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10 2006 року

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук Постановою президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4

Періодичність: 1 (2) рази на рік  

Мова видання: українська, російська, англійська  

Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Головний редактор: Крайнюков Олексій Миколайович, д-р геогр. наук, проф.                                          

Заступник головного редактора: Тітенко Ганна Валеріївна, канд. геог. наук, доц.

Відповідальний секретар: Баскакова Людмила Валентинівна, ст.н.с.                                       

Адреса редакції: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, екологічний факультет, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022     

Телефон: (057) 707-53-86, 707-56-36       

E-mail: ecology.journal@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Геологія-Географія-Екологія"

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Геологія – Географія – Екологія» внесений до Переліку наукових фахових видань України з геологічних, географічних наук за спеціальностями: 04.00 (геологічні науки), 11.00 (географічні науки).

Вісник серії «Геологія – Географія – Екологія» виходить на факультеті геології, географії, рекреації і туризму з 1970 р. На сьогодні вийшло друком 40 випусків Вісника, які отримали схвальну оцінку фахівців даного напрямку досліджень.

Вісник є спадкоємцем «Учёных записок» геолого-географічного факультету, які видавались в університеті з початку XIX століття. В різні часи в них вміщували свої публікації видатні науковці такі як М.Д. Борисяк, І.І. Леваковський, О.В. Гуров, А.Н. Краснов, А.С. Федоровський, Д.М. Соболєв, В.П. Макрідін, С.І. Шуменко, О.Н. Макаренко, Г.М. Захарченко, Г.М. Мальований та багато інших вчених.

Внутрішнє рецензування статей, що подаються до Вісника, виконується із залученням членів редакційної колегії, зовнішнє – за участі провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, зокрема й з інших країн. У цьому році було поновлено склад редколегії та міжнародної ради журналу, до якої входять провідні фахівці у галузі географії, геології та екології з Німеччини, Російської Федерації, Литви, які мають наукові публікації у міжнародних журналах.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація