Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Економіка харчової промисловості

Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітлюванням основних напрямків розвитку економічної науки, а саме: наукових проблем трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки; сучасних проблем економіки підприємств; теоретичних і практичних аспектів менеджменту; інноваційно-інвестиційних проблем; фінансово-кредитних відносин; формування та розвитку ринку продуктів харчування; системи обліку та аудиту; цінового механізму і ціноутворення; інформаційних технологій та математичних методів у рішенні сучасних фінансово-економічних проблем; економіко-екологічних проблем; соціально-економічних аспектів розвитку.

Сайт журналу http://onaft-fie.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Економічна та продовольча безпека України

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з проблем економіки та бізнесу.

Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: економічна теорія, економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, міжнародна економіка, галузева економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, інноваційно-інвестиційні процеси, технології як фактор економічного зростання, економіко-математичне моделювання бізнесових процесів.

Збірник наукових праць “Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - щорічне видання. Придбати збірник можна за попереднім замовленням або в магазині Видавничо-поліграфічного комплексу «Політехніка».

Збірник виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірника розміщуються також в електронному вигляді на офіційному сайті збірника http://ev.fmm.kpi.ua та в інших електронних ресурсах відповідно до законодавства України. Номери збірника за 2004-2014 роки розміщені за адресою http://economy.kpi.ua.

Збірник наукових праць включено до переліку фахових видань України (Постанови  ВАК України за № 2-05/1 від 19 січня 2006 р. та № 1-05/4 від 26 травня 2010 р., Наказ МОН України № 528 від 12.05.2015) 

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  Index Copernicus International  (з 2014 р.), РИНЦ (з 2004 р.), Global Impact Factor (GIF, з 2014 р.), Academic Resource Index (ResearchBib), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (з 2008 р.), ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»). Видання індексується Google Scholar

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

                   ISSN 2412-5296 (Online), ISSN 2307-5651 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті

Науковий журнал

Рік заснування: 2011
Галузь та проблематика: Виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання тісно пов'язане з безпечною й надійною роботою залізничного транспорту. Для забезпечення безпеки також необхідне своєчасне і якісне технічне обслуговування об'єктів, що може бути досягнуто лише завдяки застосуванню мікроелектронних і комп'ютерних систем. Публікації оригінальних та оглядових робіт з проблем електромагнітної сумісності (ЕМС) та функціональної безпеки технічних засобів залізничного транспорту, методів та результатів їх випробувань на ЕМС, та доведення їх функціональної безпеки.
ISSN 2223–5620 (Print), ISSN 2411–1554 (Online) 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17326-6096Р від 14.10.2010 р.
Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: д.фіз.-мат.н., проф. Гаврилюк В. І., завідувач кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Зам. головного редактора: к.т.н., доц. Сердюк Т.М., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Рибалка Р. В., доцент кафедри «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ (УКРАЇНА):

Бабаєв М. М. – д.т.н., проф., Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ); Бойнік А. Б. – д.т.н., проф., УкрДАЗТ; Гетьман Г. К. – д.т.н., проф., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ); Дубинець Л. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Жуковицький І. В. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Заблудовський В. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Костін М. О. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Саєнко Ю. Л. – д.т.н., проф., Приазовський державний технічний університет; Стасюк О. І. – д.т.н., проф., Державний економіко-технологічний університет транспорту; Сиченко В. Г. – д.т.н., проф., ДНУЗТ; Чепцов М. М. – д.т.н., проф., Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту; Профатилов В. І. – к.т.н., доц., ДНУЗТ.

 ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

 Бадьор М. П. – д.т.н., проф., Московський державний університет шляхів сполучення, Російська Федерація; Бочков К. А. – д.т.н., проф., Білоруський державний університет транспорту, Республіка Білорусь; Бялонь А. – к.т.н., Науково-технічний центр залізничного транспорту, Республіка Польща; Загарій Г. І. – д.т.н., проф., Федеративна Республіка Німеччина; Микульский Є. – д.т.н., проф., Силезський технологічний університет, Республіка Польща.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 129, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: +38 (056) 373-15-04
E-mail: ecsrt@yandex.ua, serducheck-t@rambler.ru 
Сайт: http://ecsrt.diit.edu.ua/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електроніка та зв'язок

Архів журналу "Electronics and Communications"  за 1996-2013 роки  old.elc.kpi.ua/index.php/ru/arkhiv

"Electronics and Communications" - науково-технічний журнал , який включено до переліку наукових фахових видань України (Затверджено наказам Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 №261).

У журналі публікуються результати наукових досліджень фахівців. 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Електротехніка і Електромеханіка

Науково-практичний журнал.

ISSN 2074-272X (Print), ISSN 2309-3404 (Online)

      

Рік заснування: 2002

Галузь та проблематика: висвітлення нових досягнень у галузі електротехніки та електромеханіки, в сфері розробки та удосконалення електричних машин та апаратів, силової електроніки, питань теоретичної електротехніки та електрофізики, техніці сильних електричних та магнітних полів, кабельної техніки, електричного транспорту, електричних станцій, мереж і системи, безпеки електрообладнання, розгляд питань змісту освіти за напрямами підготовки "Електротехніка та електротехнології" та "Електромеханіка". Публікація оригінальних і оглядових робіт та інформаційних матеріалів з основних проблем електротехніки та електромеханіки, а також обмін науковою інформацією за наступними напрямками:

• Електротехніка. Визначні події. Славетні імена
• Електричні машини і апарати
• Електротехнічні комплекси та системи. Силова електроніка
• Теоретична електротехніка та електрофізика
• Техніка сильних електричних і магнітних полів. Кабельна техніка
• Електричні станції, мережі і системи
• Електричний транспорт
• Безпека електрообладнання

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

      

                

       

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, OCLC WorldCat, EBSCO Publishing INC. індексується у Index Copernicus, Російському Індексі Наукового Цитування (РІНЦ, Росія), Українському реферативному журналі "Джерело" (Україна), Реферативному журналі ВІНІТІ РАН, Google Академія, та входить до баз даних DOAJ, DRIVER, BASE, DRJIВИНИТИ (Росія), Україніка наукова, Українські Наукові Журнали, НЕБ "КіберЛенінка", Scientific Indexing ServicesCiteFactor, Polska Bibliografia NaukowaUniversal Impact Factor, OAJI, SCIARY, OpenAIRE, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), General Impact Factor (GIF), Information Matrix For The Analysis Of Journals – MIAR, Advanced Sciences Index (ASI), AcademicKeys, Index Scientific Journals (Sjournals Index), Journals Impact Factor (JIFACTOR), Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Open Science DirectoryBritish Library's Electronic Table of Contents (ETOC)InfoBase IndexGetInfo TIBGBV / GVK (Gemeinsamer Bibliotheksverbund / Gemeinsamer Verbundkatalog), Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP) (Italian Catalogue of Periodicals), Global Impact Factor.

Журнал "Електротехніка і Електромеханіка" отримав Index Copernicus Value індекс за 2012 рік - 5.55, за 2013 рік - 6.11, а за 2014 рік вже 7.55 (що відповідає 79.35 за новою методикою розрахунку) !!!

Наукометричні показники журналу "Електротехніка і Електромеханіка" у Російському Індексі Наукового Цитування (РІНЦ, Наукова Електронна Бібліотека elibrary.ru) за 2013 рік:

  • місце за імпакт-фактором РІНЦ - 1414 з 49093;
  • місце за імпакт-фактором РІНЦ за тематикою "Електротехніка"- 12 з 708;
  • місце за імпакт-фактором РІНЦ для українських журналів- 16 з 852;
  • дворічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,257 (без самоцитування - 0,115);
  • п'ятирічний імпакт-фактор РІНЦ - 0,199 (без самоцитування - 0,095).
Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.

Мова видання: російська/українська, англійська.

Засновник: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Співзасновник: Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України".

Головний редактор: Клименко Борис Володимирович, д.т.н., професор

Відповідальний секретар: Гречко Олександр Михайлович, к.т.н., доцент

Адреса редакції: 61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів

Телефони: +380 57 7076281, +380 67 3594696, +380 66 3719832

E-mail: a.m.grechko@gmail.com

Науково-практичний журнал "Електротехніка і Електромеханіка" – передплатне видання.

Вартість передплати:
на рік - 289,26 грн., на два місяці - 48,21 грн., на чотири місяці - 96,42 грн., на шість місяців - 144,63 грн., на вісім місяців - 192,84 грн., на десять місяців - 241,05 грн.

Передплатний індекс на УкрПошті: 01216.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергетика: економіка, технології, екологія

Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4135 від 30.03.2000р. 

Журнал внесено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії ВАК України від 1 липня 2010р.  № 1-05/5.

Журнал включено до наукометричної бази даних РІНЦ, бази даних «Наукова періодика України» НБУВ, електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI, Google Scholar, Research Bible, Polska Bibliographia Naukowa, Academic Journal Index, I2OR, Academic Keys.

ISSN: 1813-5420 (Print), 2308-7382 (Online).

Підписано до друку за рекомендацією Вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.

ISSN 2313-8890 (Online), ISSN 2218-1849 (Print)) - загальнодержавний науково-виробничий і інформаційний журнал заснований Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»http://www.kpi.kharkov.ua і ТОВ «Північно-східна енергетична компанія« СВЕКО ». Журнал видається за підтримки Академії наук Вищої освіти України (секція енергетики та ресурсозбереження).

Журнал:

передплатний - передплатний індекс: 91295 в Каталозі передплатних видань Украіни. Поширюється на території України, а також в країнах ближнього і далекого зарубіжжя;

науковий - внесений до списку наукових, спеціалізованих видань ВАК України з технічних та економічних наук, затверджений постановами Президії ВАК України від 01.07 2010 року № 1-05 / 5 і від 23.02 2011 № 1-05 / 2;

рецензований - рецензування: від автора - відкрите, незалежне, від редакції - подвійне сліпе;

реферативний - реферується національної реферативной базою «Україніка наукова» (Україна) і ВІНІТІ РАН (Росія). Реферативна інформація друкується в українському реферативному журналі «Джерело» та у виданнях ВІНІТІ РАН;

індексований міжнародними наукометричними базами:

Google Scholar - індексує сайти наукових та освітніх установ, он-лайнові видавничі платформи, інші спеціалізовані веб-ресурси;

Science index (РИНЦ - Російський індекс наукового цитування) - національна інформаційно-аналітична система, яка акумулює понад 4,7 мільйона публікацій, а також інформацію про цитування цих публікацій з більш 4000 журналів;

включений в Ulrich's Periodical Directory (передплатний Каталог американського видавництва Bowker);

представлений в OCLC WorldCat (найбільша в світі бібліографічна база даних) і BASE (пошукова система, що спеціалізується на пошуку наукових документів відкритого доступу в Інтернеті (Німеччина);

доступний в фондах бібліотек:

Національна бібліотека України імені В. І.Вернадський; наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU (Росія); наукова електронна бібліотека КіберЛенінка (Росія), науково - технічна бібліотека і інституційний репозитарій (eNTUKhPIIR) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», а також на сайті журналу: http://eee.khpi.edu.ua через 6 місяців після виходу друкованого видання;

Мова видання: змішана - російська, українська, англійська.

Періодичність видання: 1 раз на місяць (12 випусків на рік).

Основні розділи: енергозбереження, енергетика, альтернативні джерела енергії, економіка, організація і управління, науково-технічний прогрес і ефективність виробництва, проблеми та рішення в енергетиці.

Призначений для вчених, аспірантів, керівників підприємств, широкого кола читачів, які цікавляться сучасними науковими розробками в області економіки, енергоефективності, ресурсозбереження та альтернативних джерел енергії.

У редакційній колегії працюють: вчені з Угорщини, Німеччини, Греції, Грузії, Казахстану, Польщі, Росії, України.

Ідентифікація авторів: редакція вітає авторів, що зареєструвалися в світовому реєстрі вчених «Open Researcher and Contributor ID (ORCID)» та мають унікальний ідентифікатор (ORCID). Технологія реєстрації вчених у світовому реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).

Головний редактор журналу - Мехович Сергій Анатолійович, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», академік Академії наук Вищої освіти України, генеральний директор ТОВ «Науково-технічний центр« Енергетичні технології », кандидат економічних наук.

Заступник головного редактора - Маляренко Віталій Андрійович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Відповідальний секретар - Ганжа Анна Михайлівна, кандидат технічних наук.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація