Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Наука та прогрес транспорту. Вісник дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2003
Галузь та проблематика:
Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва, а також питань удосконалення діяльності вищої школи.
ISSN 2307-3489 (Print), ІSSN 2307-6666 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19609-9409ПР від 29.12.2012 р.
Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України 29.12.2014 р. № 1528 (технічні науки).
Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DOAJ, Google Scholar,  eLIBRARY.ru, Index Copernicus, DRJI, DRIVER, BASE, OCLC WorldCat, "Україніка наукова", Universia, Global Impact Factor (GIF), Scientific indexing service, SciVal, Open Academic Journals Index (OAJI), InfoBase Index, УІНЦ.
Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus (Польща) - ICV 2014: 70.47;
Google Академiя - hi-11;
Global Impact Factor - 0.765 (2015);
InfoBase Index - 3.1 (IBI Factor 2015).
Періодичність: 6 разів на рік.
Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Мямлін С. В., доктор технічних наук
Заступник головного редактора:
Козаченко Д. М., доктор технічних наук
Відповідальний секретар:
Колесникова Т. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
Адреса редакції:
вул. Лазаряна, 2, кім. 267, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (056) 371-51-05
E-
mail: lib@b.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Міжнародний науково-технічний журнал заснований у 1997 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18963-775 ПР від 25 квітня 2012 року.

ISSN 1810-0546

Журнал публікує виключно нові результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень за тематикою журналу, які не були раніше опубліковані в інших наукових виданнях в Україні або за кордоном.

Редакційна рада журналу приймає до розгляду оглядові та оригінальні наукові статті за такими напрямами: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування;  матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми біології та біотехнології; проблеми енергозбереження; проблеми хімії та хімічної технології; теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Згідно з наказами МОН України: від 13.07.2015 р. № 747, від 07.10.2015 р.№ 1021 і від 09.03.2016 р. №241 журнал є фаховим з фізико-математичних, технічних, хімічних і біологічних наук.

Журнал включено до таких наукометричних баз: WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, РІНЦ та EBSCO.

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік (№ 1, 2, 5, 6 – технічні науки, № 3 – хімічні і біологічні науки і технології, № 4 – фізико-математичні науки).
Мова видання: українською, російською, англійською (змішаними мовами).

Засновник:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Адреса редакції: 03056, м Київ, проспект Перемоги, 37, корпус І, кімн 171-3 і 193-Б.
E-mail:  n.visti@kpi.ua та n-visti@kpi.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці ОНАХТ

Збірник «Наукові праці» – науково-теоретичний журнал, в якому публікуються результати нових наукових досліджень, які мають теоретичний, експериментальний та практичний характер, проблемні статті, повідомлення про досягнення наукових напрямків і шкіл академії.

Виходить з 1937 року. За 110 років на його сторінках були опубліковані наукові роботи видатних представників вітчизняної науки.

Збірник адресовано науковим співробітникам, інженерам, керівникам науково-дослідних організацій та промислових підприємств, докторантам, аспірантам, пошукачам, викладачам і студентам старших курсів технічних ВНЗ.

Збірник зареєстровано Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №12577-1461ПР від 16 травня 2007 р.

Редакція журналу запрошує викладачів вищих навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, які займаються проблемами зернопереробної та харчової промисловості присилати свої статті для публікації в науковому журналі «Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Історія

Наукові праці. Історія

Галузь і проблематика: До збірника включено статті, які висвітлюють актуальні питання історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії і джерелознавства, історичного краєзнавства.

ISSN 2311-1674 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Тригуб П. М., доктор історичних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Google Scholar.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Екологія

Наукові праці. Екологія

Галузь і проблематика: Журнал міститьматеріали з різних напрямів екології. Значну частину робіт присвячено питанням аграрної екології, а саме вивченню впливу різних абіотичних і біотичних чинників на формування продуктивності сільськогосподарських культур. Низка публікацій присвячена проблемі охорони родючості та санітарного стану ґрунтів. Поряд з цим висвітлені окремі питання енергозаощадження, екологічної просвіти, екології людини, а також загальної екології.
ISSN 2415-8348 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Грабак Наум Харитонович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Економіка

Галузь і проблематика: У журналі представлено результати досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку України. Статті охоплюють актуальні теоретичні проблеми економічного розвитку, особливості розвитку фінансової системи країни, проблематику економіки промисловості, транспорту та інших галузей народного господарства; важливі аспекти соціальної економіки та економіки праці, регіональної та місцевої економіки, а також питання фінансово-економічного механізму вдосконалення вищої освіти.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з економічних наук (Наказ МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Горлачук В. В., доктор економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Політологія

Галузь і проблематика: В опублікованих матеріалах представлено наукові результати щодо висвітлення історичного досвіду та уроків державотворення в Україні, загальних і регіональних вимірів політологічних процесів, актуальних проблем етнополітики й міжнародних відносин і шляхів удосконалення системи державного управління й місцевого самоврядування..

ISSN 2311-0295 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з політичних наук (Наказ МОН України № 261 від 6 березня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/4 від 26 травня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Іванов М. С., доктор політичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Техногенна безпека

Галузь і проблематика: У журналі публікуються наукові статті, в яких представлено результати досліджень з актуальних питань у галузях радіоекології та дозиметрії, радіобіології, біофізики та радіаційної медицини, техногенно-екологічної безпеки, якості та стандартизації життєдіяльності людини, енергоефективних та екологобезпечних технологій.

ISSN 2311-1232 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Голова редколегії: Клименко Л. П., доктор технічних наук

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Наукові праці. Філологія. Літературознавство

Галузь і проблематика: Журнал приймає статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства, методики викладання літератури.

ISSN 2310-9815 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з філологічних наук (Наказ МОН України № 528 від 12 травня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/5 від 1 липня 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Пронкевич О. В., доктор філологічних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Наукові праці. Філософія

Наукові праці. Філософія

Галузь і проблематика: Журнал містить статті, у яких висвітлюються проблеми: загальної філософії, соціальної філософії та філософії історії, антропології та культурології, релігієзнавства, етики, естетики, філософії освіти, глобалістики, а також філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень та ін.
ISSN 2414-0279 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 р.

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

 

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Головний редактор: Гавеля В. Л., доктор філософських наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 747 від 13.07.2015 р.

ISSN 2410-9576

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

Головний редактор: Гонта Олена Іванівна

Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління

Журнал Науковий вісник Чернігівського державного Інститута припинив своє існування і його правонаступником являється журнал Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університета http://journals.uran.ua/nvp_chntu

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

ISSN: 2218-293   

Періодичність: 4 рази на рік  

Мова видання: українська, російська,англійська  

Засновник: Чернігівського державного інституту економіки і управління

Головний редактор: Гонта   Олена Іванівна

Відповідальний редактор: Коваленко Лариса Олексіївна

Відповідальний секретар:  Мороз Наталья Викторовна                               

Телефон:    (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія»

Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Науковий напрямок – енергетика та енергоефективність.

Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4135 від 30.03.2000 р.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, фахівці за тематикою журналу, аспіранти, студенти.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Рік заснування: 2000.

ISSN: 1813-5420 (Print), 2308-7382 (Online).

Засновник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Друкується за рішенням Вченої ради НТУУ "КПІ".

Головний редактор  Ю.І. Якименко

Журнал внесено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії ВАК України від 1 липня 2010р.  № 1-05/5.

Журнал включено до:

–      бази даних «Наукова періодика України» НБУВ;

–      українського реферативного журналу "Джерело" (ІПРІ НАН України);

–      електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI;

–      наукова періодика України URAN (OJS);

–      наукометричної бази даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека);

–      наукової пошукової системи Google Scholar;

–      баз даних Open Academic Journal Index (OAJI), WorldCat, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина» є медичним науково-практичним виданням, в якому публікуються матеріали за напрямком перинатальної медицини.
Засновники видання:

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація неонатологів України"


Передплатний індекс журналу "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина": 89773

ISSN 2413-4260 (Online), ISSN 2226-1230 (Print)

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

НИРКИ

Професійне науково-практичне мультидисциплінарне спеціалізоване видання для лікарів, що займаються лікуванням пацієнтів з захворюваннями нирок та їх ускладненнями, висвітлює досягнення в галузі сучасної нефрології, урології.

Заголовок домашньої сторінкиЗасновники видання: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка, Іванов Д.Д., Заславський О.Ю.
Видавець: Заславський О.Ю.
Мова видання: українська, англійська, російська.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 20596-10396ПР. Видане Державною реєстраційною службою України 24.02.2014 р.

Включений в наукометричні і спеціалізовані бази даних РИНЦ (Science Index), Google Scholar, "Джерело", Academic Resource Index (Research Bible), Киберленінка.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 528.

p-ISSN 2307-1257
e-ISSN
 2307-1265

Рік заснування: 2012
Періодичність виходу: 4 номерів на рік.


http://www.mif-ua.com/
http://nmapo.edu.ua/index.php/en/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Нові матеріали і технології в машинобудуванні

Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" засновано у 2010 р.

ISSN ______  (Online)
ISSN 2524-0544 (Print)

Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні"  в галузі технічних наук: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

Мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі металургія.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру матеріали, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

До публікацій запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності, яких: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

Періодичність: 2 рази на рік (Номер виходе в червні та грудні. Статі приймаються протягом року.)

Мова видання: українська, російська, англійська.

         +38(050)-546-06-83
         +38(097)-290-86-16


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Новітня освіта

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Рік заснування: 2013

Галузь та проблематика: психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті

ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20038-9838P

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: ESCI (Web of Science), Index Copernicus (ICV 2014=54,81), DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI, Cite Factor, UIF, Research Bible, I2OR, SIS.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: англійська

Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Головний редактор: Іщенко Н.Г., доктор філологічних наук

Адреса редакції: Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718

Тел.: (044) 204-85-37, (050) 133-86-25

e-mail: ae.fl.kpi@gmail.com 

веб-сайт: http://ae.fl.kpi.ua/ 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація