Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

cover-ua

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
Головний редактор:
Єрмаков С.С., д-р пед. наук, проф., м.Харків, Україна.
Науковий консультант:
Запорожанов В.О. д-р пед. наук, проф., м.Ольштин, Польща.

Журнал засновано у 1997р. [ISSN 1818-9210 (online), 1818-9172 (print)]. З 01.01.2013р. журнал видається англійською мовою - [ISSN 2308-7269 (English ed. online)]. Свідоцтво про реєстрацію -  KB 20683-10483ПР від  31.03.2014р. Періодичність - 12 номерів на рік. Журнал затверждено ВАК України (Постанова Президії №1-05/3 від 08.07.2009р. : педагогічні науки, фізичне виховання і спорт. Видання включено до списку журналів Міністерства науки і вищої школи Польщі - http://www.nauka.gov.pl.

Журнал відображено у базах даних:Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCat DOAJ (Directory of Open Access Journals); BASE (Bielefeld Academic Search Engine); DRJI (Directory of Research Journals Indexing); Academic Journals DatabaseCOREDirectory Indexing of International Research JournalsElektronische ZeitschriftenbibliothekGoogle Scholar (Search); PBN (Polish Scholarly Bibliography); ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources); OAJI (Open Academic Journals Index); AcademicKeysOpen Science DirectoryRussian science citation indexINDEX COPERNICUS.

Адреса редакції: а/с 11135, м.Харків-68, 61068, Україна.

http://www.sportpedagogy.org.ua
e-mail: sportart@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Питання літературознавства

„Питання літературознавства” – найстаріший в Україні періодичний науковий журнал із проблем поетики та історії світової літератури.

Видається з 1966 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Порівняльно-педагогічні студії

Рік заснування: 2009

Галузь  та  проблематика: У журналі представлені наукові статті, що висвітлюють педагогічну теорію та практику у світовому контексті; характеризуються освітні системи та інституції зарубіжжя; описуються освітні реформи та інновації у порівняльно-педагогічному контексті.  Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

ISSN 2306-5532

ISSN (online version) 2312-1904

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15216-3788 P, від 18.05.2009 р.

 Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновники: Національна академія педагогічних наук України Інститут педагогіки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Оксана Заболотна - доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ: Наталя Лавриченко – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру Малої академії наук України, почесний редактор-засновник.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Олена Локшина – доктор педагогічних наук, професор, завідувач Лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (Україна);

Оксана Заболотна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов, завідувач Лабораторії педагогічної компаративістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна);

Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна);

Журнал відображено у таких базах даних та каталогах: CiteFactor (Academic Scientific Journals)Directory of Research Journals IndexingUniversal Impact Factor.

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 5-20-92

E-mail: oxzab@yandex.ru

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Правова держава

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Constitutional State                                         Правовое государство

  

Лауреат IV Всеукраїнського конкурсу

на краще юридичне видання

 

Науковий фаховий журнал

Виходить 4 рази на рік

Заснований у лютому 1999 р.


 

Індексація наукометричними базами даних: 

Індексація іншими базами даних: 

 

 Вища атестаційна комісія України

визнала журнал фаховим виданням з юридичних наук.

Постанова Президії ВАК України № 1-05/3

від 14 квітня 2010 р.

 

                           

                               Постановою Президії ВАК України у 2016 р.

                                      проведено  повторну перереєстрацію

                                                         фахового видання


Засновник:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Адреса редакції:

Україна,65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26

Тел.: (0482) 702-31-31

 

Контакти:

Д.ю.н., професор Миколенко Олександр Іванович (головний редактор) mikodeli@rambler.ru, тел. 067 980 77 86

К.ю.н., доцент Ільєва Наталія Василівна (відповідальний секретар) - nvh2@list.ru, тел. 067 724 31 31, 048 702 31 31 

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

друкованого засобу масової інформації:

Серія КВ № 16843-5605ПР від 20.07. 2010 р

 

Мова видання: українською, англійською, німецькою та російською мовами

Спеціальність – Юридичні науки

Тематика: висвітлення наукових юридичних досліджень в регіоні, популяризація наукових знань, хроніка, персоналії, бібліографія

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Праці міжнародного геометричного центру

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми і перспективи економіки та управління

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektiviekonomìkitaupravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;                               Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;                                                             Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Телефон: (04622) 3–03–30

E-mail: red_viddil@ukr.net

Адреса сайта видання (URL): http://nvp.stu.cn.ua/.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми законності

Засновник і видавець – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Відповідальний редакторТацій В. Я., д-р юрид. наук, проф., академік НАН України.

Заступник відповідального редактораГетьман А. П., д-р юрид. наук, проф., академік НАПрН України.

Збірник засновано у 1976 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською, англійською та російською мовами. ISSN 2224-9281 (Рrint), ISSN 2414-990Х (Оnline).

Перереєстровано в Міністерстві юстиції України – Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21387-11187 ПР від 17.06.2015 р.

Включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук – наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 17.10.2015 р.

Виданню надано DOI (doi: 10.21564 – цифровий ідентифікатор об’єкта) на статті з 2016 р.

Збірник індексується в Google Scholar, міжнародних реферативних базах даних «EBSCO Publisher», «Information Matrix for the Analysis of Journals» (MIAR), Index Copernicus International, Scientific Indexing Services, Science Impact Factor, Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing; має повнотекстові мережеві версії в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, у базі даних «Наукова періодика України» (на платформі Uran – загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), Central and Eastern European Online Library, спеціалізованої інформаційної системи Російського індексу наукового цитування «РІНЦ» та ін.

Контакти: Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, редакційно-видавничий відділ наукових видань, тел. +38057 704-92-99, e-mail: problzakon@ukr.net. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми машинобудування

Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми машинобудування» є академічним виданням.

Засновник: Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 2664 від 15.05.1997 р.

ISSN 0131-2928

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України постановою Президії ВАК України № 1-05/3 від 30.03.2011 р. (фізико-математичні та технічні науки).

Періодичність: 4 номери на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Журнал представлений: в каталозі періодичних видань України -
індекс 08388, в базі даних Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Рік заснування: 2012

Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

ISSN: 2412-1185.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Спеціальність ДАК: філософія.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

Телефон: (0462) 72-40-75

E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – міжнародний збірник наукових праць, який заснований у 2005 році та видається Житомирським державним технологічним університетом.

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал виходить 3 рази на рік.

ISSN 1994-1749

Мова видання: українська, російська, англійська, болгарська, польська,  німецька, румунська та французька 

 Приймає до друку наукові праці за напрямами:

– Бухгалтерський облік, контроль (аудит) і аналіз;

– Економіка, організація і управління підприємством;

– Фінанси і статистика.

  Журнал представлено у базах даних:  WorldCatBASE ; Google Scholar Ulrich's Periodicals Directory

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Процеси механічної обробки в машинобудуванні

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 

В збірнику публікуються статті провідних науковців України та зарубіжжя, які присвячені розгляду стану, перспектив та концепцій розвитку процесів механічної обробки, а також можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

РІК ЗАСНУВАННЯ
2005

ПРОБЛЕМАТИКА
стан перспектив та концепцій розвитку процесів механічної обробки в машинобудуванні

ISSN
1817-2997

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ

Постанова №1-05/7 від 04.07.2006

ПЕРІОДИЧНІСТЬ

2 рази на рік

МОВА ВИДАННЯ
українська, російська, англійська, німецька, французька


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація