Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Теорія і практика правознавства

Шановні колеги!

Сучасне життя характеризується прискоренням розвитку науки, техніки, культури та всеохоплюючою інформатизацією суспільства. З появою нових інформаційних технологій і систем відбувається формування нової, глобальної інформаційно насиченої цивілізації, коли успіху досягає лише той, хто здатний швидко, повно й точно продукувати та опрацьовувати інформацію. Це повною мірою стосується й галузі права. Рівень її розвитку є показником ефективності та інноваційності правової науки, її здатності оперативно та адекватно реагувати на виклики часу.

Пропонуємо Вашій увазі електронне наукове фахове видання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Теорія і практика правознавства». Його головною метою є досягнення якісно нового рівня повноти та оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства у знаннях у галузі права, сприяння її розвитку; розробка загальнотеоретичних проблем правотворення та правозастосування в умовах формування правової держави; дослідження актуальних проблем історії українського національного державотворення, теорії та практики державного права зарубіжних країн і міжнародного права; висвітлення теоретичних засад та прикладних аспектів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства; забезпечення можливості молодим ученим оперативно представляти свої наукові доробки широкій науковій громадськості. Збірник є ще одним інтелектуальним продуктом Університету, що свідчить про його входження у глобальний інформаційний простір і спроможність відповідати викликам сучасності.

    Електронне видання вміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам правознавства: теорії та історії держави і права, конституційного й державного будівництва, цивільного, трудового, фінансового, господарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального права, кримінального й цивільного процесів, криміналістики, питанням боротьби зі злочинністю та ін.

     Електронне видання включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з юридичних наук (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 р.), зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (Франція) – ISSN 2225-6555 (Оnline), має повнотекстову мережеву версію в Інтернеті на платформах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Національної академії наук України, індексується в РІНЦ (РФ) та в інших міжнародних наукометричних базах, у зв’язку з чим на підставі абзацу другого підпункту 2.1 та абзацу першого підпункту 2.2 пункту 2 наказу Мінмолодьспорту України від 17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» статті, опубліковані в цьому виданні, для здобувачів наукових ступенів можуть прирівнюватися до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.

       Сподіваємося, що сайт нашого видання стане справжньою трибуною для молодих учених і відомих правознавців, об’єднаних спільною метою розбудови правової держави та подальшого вдосконалення законотворчого процесу і правозастосування в Україні.

АПГетьман,

відповідальний редактор,

проректор з наукової роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого,

доктор юридичних наукпрофесоракадемік НАПрН України


 

Титульна сторінка випуску ТОМ 1, №9 (2016)

 Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності

У збірнику розміщено статті, в яких узагальнені результати наукових досліджень працівників вищих навчальних закладів України, академічних і галузевих наукових організацій, провідних підприємств провідних галузей промисловості країни, співробітників міжнародних, державних і регіональних організацій, органів влади, що займаються питаннями розвитку теоретичних і практичних аспектів економіки та інтелектуальної власності.
Збірник призначений для науковців, фахівців, які вивчають і досліджують економічні процеси, викладачів, аспірантів, студентів. 

Збірник зареєстровано в Міністерстві юстиції України Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 17948 – 6798ПР від 21.06.2011 р.
Збірник наукових праць внесено у Перелік наукових фахових видань України з економіки, бюлетень ВАК № 8, 2009 р.

Збірник включено до Міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 

ICV: 3,68 (2012 р.) 

ICV:4,05 (2013 р.)

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=1908

Внесено до наукової електронної бібліотеки  (РИНЦ) eLIBRARY.RU

Внесено до бібліографічної бази даних WorldCat  http://www.worldcat.org/search?q=Theoretical+and+Practical+Aspects+of+Economics+and+Intellectual+Property&fq=ln%3Aukr&dblist=638&start=1&qt=page_number_link

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче:

  1. Автор підтверджує що, подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.
  2. Автор (автори) підтверджує, що це подання є особистим доробком.
  3. Виключно автор несе відповідальність за зміст статті у сфері охорони авторського права і суміжних прав відповідно до законодавства України.

 

Редакція збірника не має юридичного права и можливостей здійснювати офіційну перевірку наданих авторами матеріалів на наявність плагіату. Тому:

  1. Редакція збірника не несе відповідальності за авторство статей, що надруковано на його сторінках.
  2. Суперечка і розбіжності, що виникають у зв'язку з матеріалами що опубліковано на сторінках збірника наукових праць, вирішуються шляхом прямих переговорів між авторами, або третіми особами і авторами.
  3. Редакція збірника не втручається в конфлікт інтересів і не несе відповідальності за дії авторів.
  4. Якщо суперечка і розбіжності не можуть бути врегульована мирним шляхом, автори вирішують їх відповідно до законодавства в судах тієї країни, де зареєстрований відповідач.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Науково-технічний і виробничий журнал «Технічні гази»

Технічні гази

Науково-технічний і виробничий журнал «Технічні гази»

Усе про низькотемпературних технічних газах і продуктах розділення повітря - в одному журналі!

Засновник і видавець - ТОВ "Інститут низькотемпературних енерготехнологій"

ДАНІ ПРО ЖУРНАЛ:

Початок видання журналу - 2001р.
Журнал пройшов перереєстрацію в державній реєстраційній службі України - свідоцтво КВ № 19455-9255ПР від 16.11.2012 р
  З 2005 р - офіційне видання ВАК України.
Періодичність видання - 6 випусків на рік.
Обсяг кожного випуску - 72 стор.
Опубліковані статті реферуються в різних журналах і базах даних ВІНІТІ РАН (Москва)
Представлений у міжнародній накометріческой базі ELECTRONIC JORNALS LIBRARY
МІЖНАРОДНА ИНДЕКСАЦИЯ ЖУРНАЛУ:

РІНЦ (РІНЦ);
Electronics Journals Library (Бібліотека);
Google Схоларія

КРУГ ЧИТАЧІВ

Журнал є єдиним у світі виданням, в якому публікується найсучасніша науково-технічна інформація для фахівців, що займаються виробництвом і використанням низькотемпературних технічних газів (гелій, водень, неон, азот, аргон, кисень, оксид вуглецю, метан, природний газ, етан, діоксид вуглецю, пропан, аміак, інші граничні і неграничні вуглеводні, холодоагенти), а також розробкою і експлуатацією устаткування для їх отримання, створенням і впровадженням у практику технологій їх очистки, зрідження, зберігання і транспортування. До сформованої нами глобальної галузі низькотемпературних технічних газів як сфери для реалізації наших інноваційних та енергозберігаючих розробок і нашої щоденної діяльності можна віднести такі відомі і вже сформовані галузі, як кисневе і кріогенне, холодильне, вуглекислотне, газове та енергетичне машинобудування.

Для всіх читачів журналу важливим є те, що він сприяє усуненню завжди існуючого протиріччя між галузевим виробництвом устаткування і його широким міжгалузевим застосуванням. Таким чином, журнал "Технічні гази" служить сполучною між виробниками обладнання, тими, хто його експлуатує, і тими, хто займається газовим бізнесом.

Журнал орієнтується на інженерів, науково-технічних співробітників, аспірантів і студентів.

Иформация, що розміщується в журналі "Технічні гази", сприятиме випуску більш досконалого обладнання або використанню на Вашому підприємстві інноваційних технологій, пов'язаних з низькотемпературними технічними газами. Ваше підприємство у зв'язку з цим, безсумнівно, досягне більш високих бізнес-показників.

ПРІОРИТЕТИ ЖУРНАЛУ

Що ж стосується тематичної привабливості відбираються для публікації матеріалів, то редакція буде віддавати перевагу статтям, в яких розглядаються наступні актуальні в наш час питання:

підвищення ефективності та безпеки виробництв продуктів розділення повітря; використання їх у сучасних технологіях; реалізація on-site-проектів по створенню нових виробництв; забезпечення технічними газами та рідкими кріопродуктамі різних споживачів на умовах аутсорсингу;
вдосконалення технічного і технологічного забезпечення використання природного газу як ефективного енергоносія;
витяг з різних технологічних потоків діоксиду вуглецю для його зрідження або утилізації; вдосконалення процесів з діоксидом вуглецю в сучасних технологіях виробництва аміаку, карбаміду, метанолу та ін .; створення великих енерговиробних комплексів з повним улавливанием СО2.
РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

проблеми глобальної галузі низькотемпературних технічних газів;
процеси, цикли, схеми і обладнання холодильних та кріогенних систем;
установки й устаткування для виробництва продуктів розділення повітря, компримованого і скрапленого природного газу; діоксиду вуглецю та ін. технічних газів;
технічні гази в сучасних технологіях;
теплофізичні властивості газів та їх сумішей. Термодинамічний аналіз процесів в низькотемпературних системах;
економіка підприємств, енергозбереження, безпеку;
практика, нові розробки
ЯК ПРИДБАТИ ЖУРНАЛ

Для оформлення замовлення необхідно скачати і заповнити заявку для россійскіхі українських компаній на відповідній мові на придбання журналу, після направити нам її факсом: +38 (048) 777-00-87 або по e-mail: uasigma@mail.ru.

Замовте зараз і Ви залишитеся задоволені!

На комплекти журналів минулих років діє гнучка система знижок.

Передплатні індекси:

по "Каталогу видань України" - 08212;
по об'єднаному каталогу "Преса Росії""Пресса России" - 84466, 95380; 30826 (для передплатників з Республіки Білорусь).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у галузях технічних наук: механіки, інтегрованих технологій машинобудування та автотранспорту, технологій зварювання, інформаційно-комп’ютерних технологій, енергетики, технологій деревообробної та легкої і харчової промисловості, технологій охорони праці та природокористування. Статті написані науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами і прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів та закладів НАН України. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців різних галузей технічних наук, науково-технічних працівників, аспірантів, магістрантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологічний аудит та резерви виробництва

Мета журналу «Технологічний аудит та резерви виробництва»: публікація результатів досліджень, що дозволяють знаходити резерви ресурсозбереження, енергозбереження, підвищення екологічної безпеки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції в промисловості.

Для досягнення цієї мети рубрики журналу спеціально підібрані таким чином, щоб користувачі від виробництва могли отримати відповіді на питання: «Як всебічно дослідити мій виробничий об'єкт?», «Який ефективний результат можна отримати в моєму провадженні?», «Яка економічна (інноваційна, інвестиційна) привабливість пропонованих заходів?»

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Технологія і техніка друкарства

Тематична спрямованість збірника — висвітлення теоретичних і практичних досягнень вітчизняної та зарубіжної науки в галузі методів та засобів друку; розгляд проблем та перспектив розвитку технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань; удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів поліграфічного виробництва; розробка та дослідження витратних матеріалів друкарства; економічна стратегія галузі, маркетинг та менеджмент у видавничо-поліграфічній справі; стандартизація; філологічні аспекти видавничої справи і поліграфічного виробництва; наукові досягнення, експериментальні результати, математичні моделі у видавничо-поліграфічній справі та інших галузях економіки, машинобудування, хімічних технологій.

 Збірник призначений для науковців, фахівців, викладачів, аспірантів, студентів.

 Збірник має свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7154 від 03.04.2003 р.

Постановою президії ВАК України № 3-05/7 від 30 червня 2004 р. збірник включено до переліку № 14 наукових фахових видань України в галузі технічних наук, перереєстровано Постановою президії ВАК України № 1-05/6 від 16 грудня 2009 р.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Торгівля і ринок України

В журналі надаються теоретико-методологічні засади та висвітлюються методичні положення і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємств на споживчому ринку в контексті тенденцій соціально-економічного розвитку України та її зовнішньоторговельної діяльності.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Транспортні системи та технології перевезень. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Транспортні системи та технології перевезень

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Наш збірник включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014)

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Коробйова Руслана Геннадіївна, кандидат технічних наук

Члени редколегії: доктори технічних наук Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. Я. Негрей, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ-10, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-19-13

E-mail: trans_sys@upp.diit.edu.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація