ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2019.3.02

Ключові слова:

дидактичні цілі аналізу динаміки українського лексикону, номінативний ресурс мови, лексикоцентричний підхід, формування фахової компетентності студентів-філологів

Анотація

У статті проведено аналіз лексики українських писемних пам’яток різних часових зрізів, XVI–XVII ст. зокрема, який сприятиме розвитку фахової компетентності студентів. Розбудова лексикону відбувається різними шляхами; їх характеристики не відповідають загальним моделям, оскільки навіть у межах окресленого напряму не враховуються прояви різноманітних факторів появи нових слів. На жаль, ці характеристики у навчальному процесі не засвоюються студентами у повній мірі. Тому авторка доводить важливість пізнання динаміки лексикону мови визначеного часового проміжку, а відтак і усвідомлення цього процесу студентами. У статті визначено дидактичні цілі опанування динаміки української лексики в діахронії, розширення емпіричної бази університетського навчання філологів, залучення такого нового матеріалу, який не був використаний попередніми дослідниками.

Біографія автора

Світлана Гриценко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор філологічних наук, доцент. Кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоеліністики

Посилання

Bevzenko, S.P. (1960). Istorychna

morphologia ukrainskoi movy. Narysy iz

slovozminy ta slovotvoru (Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. Нариси

із словозміни та словотвору / С. П. Бевзенко ;

М-во вищ. і серед. проф. освіти УРСР, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпат. обл. видво. – 416 с.).

Bilousenko, P.I. (1993). Istoriya sufiksalnoi

systemy ukrainskoi movy : (nazvy osib

cholovichogo rodu). (Білоусенко П. І. Історія суфіксальної системи української мови :

(назви осіб чоловічого роду) / П. І. Білоусенко ; М-во освіти України, Київ. держ. пед. ін-т

ім. М. П. Драгоманова ; відп. ред. В. В. Німчук.

– Київ : КДПІ,. – 215 с. – Бібліогр.: с. 203–211).

Bilousenko, P.I. (2010). Narysy z istoriyi

ukrainskogo slovotvorennya: (imennykovi

konfiksy). (Білоусенко П. І. Нариси з історії

українського словотворення: (іменникові конфікси) / П. І. Білоусенко [та ін.] ; відп. ред.

В. М. Мойсієнко. – Запоріжжя ; Кривий Ріг :

ЛІПС,. – 480 с. – Бібліогр.: с. 406–421).

Voropai, S.V. (2000). Systema konfiskalnogo

tvorennya v ukrainskiy movi XIX–XX st. (Воропай С. В. Система конфіскального творення

іменників в українській мові XIX–XX ст. : дис.

канд. філол. наук : 10.02.01 / Воропай Світлана Валеріївна. – Запоріжжя. – 264 с.).

Grytsenko, S.P. (2009). Mizhmovna

vzayemodiya yak factor rozvytku pysemnoi

ukrainskoi movy XVI–XVII st. (Гриценко С. П. Міжмовна взаємодія як фактор розвитку писемної української мови XVI–XVII ст.

/ С. П. Гриценко. // Ukrajinistika: minulost,

přitomnost, budoucnost. Sborník vědeckých

prací. Ukrainica Brunensia. – Vol. II. – Brno :

Masarykova univerzita. – S. 81–90.

Grytsenko, S.P. (2011). Leksychni latynizmy

d ukrayinskomovnyh tekstah kintsya XVI–XVII st.

(Гриценко С. П. Лексичні латинізми в українськомовних текстах кінця XVI–XVII ст. : [монографія] / С. П. Гриценко ; Київ. нац. ун-т імені

Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2011. –

с. – Бібліогр.: с. 198–215).

Grytsenko, S. (2013). Lexical borrowings:

problems and perspectives of the research /

S. Grytsenko // Studia Linguistica : зб. наук.

праць. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка; відп. ред. І. О. Голубовська. – Вип. 7. –

К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – С. 50–59.

Grytsenko, S.P. (2015). Rol polskih

zapozychen u formuvani movnoyi kartyny svitu

ukraintsiv: (na materiali ukrainskyh pysemnyh

pamyatok kintsa XVI–XVII st.). (Гриценко С. П.

Роль польських запозичень у формуванні

мовної картини світу українців : (на матеріалі українських писемних пам’яток кін. XVI–

XVII ст.) / С. П. Гриценко // Studia Ukrainica

рoznaniensia.. – Zeszyt 3. – S. 87–97. – Бібліогр. у підрядк. прим.).

Grytsenko, S. (2015). Inshomovna leksyka na

poznachennya groshovych odynyts ta operatsiy

z nymy: (na materiali ukrainskyh pysemnyh

pamyatok XVI–XVII st). (Гриценко С. Іншомовна лексика на позначення грошових одиниць

та операцій з ними : (на матеріалі українських

писемних пам’яток XVI–XVII ст.) / С. П. Гриценко // Dialogul slaviştilor la începutul secolului

al XXI-lea. – 2015. – An. 4, № 1. – S. 116–135.–

Bibliogr.: 52 titles (s. 131–134).

Grytsenko, S.P. (2017). Na rozdorizhzhi:

zapozychennya chy pytome utvorennya. (Гриценко С. П. На роздоріжжі: запозичення чи

питоме утворення. / С. П. Гриценко. // Лінгвістика: зб. наук. праць. / Мін-во освіти і науки

України, Луганський нац. ун-т імені Тараса

Шевченка; відп. ред. К. Д. Глуховцева. – № 1

(36). – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса

Шевченка», 2017. – С. 5–20).

Grytsenko, S.P. (2017). Dynamika leksykonu

ukrainskoi movy XVI–XVII st. (Гриценко С. П.

Динаміка лексикону української мови XVI–

XVII ст. : [монографія]. – К. : КММ. – 936 с.).

Humetska, L.P. (1958). Narys slovotvirnoi

systemy ukrainskoi aktovoi movy XIV–XV st.

(Гумецька Л. Л. Нарис словотвірної системи

української актової мови XIV–XV ст. / Л. Л. Гумецька ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук. – Київ :

АН УРСР. – 296 с.).

Inshakova, I.O. (1996). Rozvytok imennykovoi

konsfiskatsii v istorii ukrainskoi movy (struktury

na -nyk). (Іншакова І. О. Розвиток іменникової

конфіксації в історії української мови (структури на -ник) : дис. …канд. філол. наук : 10.02.01

/ Іншакова Ірина Опанасівна. – Дніпропетровськ. – 193 с.).

Karpilovska, Y.A. (1990). Konstruyuvannya

skladnyh slovotvorchyh odynyts: (na materiali

ukrainskoi movy). (Карпіловська Є. А. Конструювання складних словотворчих одиниць

: (на матеріалі української мови) / Є. А. Карпіловська ; АН УРСР, Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка,. –

с. – Бібліогр.: с. 151–154).

Kachailo, K.A. (2006). Osoblyvosti struktury

I semantyky konfiskalnyh imennykiv na -ok,

vykorystanyh u poetychnyh tvorah I.Franka. (Качайло К. А. Особливості структури і семантики

конфіскальних іменників на -ок, використаних

у поетичних творах І. Я. Франка / К. А. Качайло // Літературознавчі студії. – Вип. 18. –

С. 196–199. – Бібліогр.: с. 199).

Klymenko, N.F. (2007). Hibrydne slovo. (Клименко Н. Ф. Гібридне слово / Н. Ф. Клименко //

Українська мова : енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови)

[та ін.]. – 3-є вид. зі змінами і доп. – Київ. –

С. 98).

Klymenko, N.F. (1973). Systema afiksalnogo

slovotvorennya suchasnoi ukrainskoi movy.

(Клименко Н. Ф. Система афіксального словотворення сучасної української мови /

Н. Ф. Клименко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебня ; відп. ред. В. С. Перебийніс. – Київ : Наук. думка,. – 188 с.).

Klymenko, N.F. (1984). Slovotvorcha struktura

I semantyka skladnyh sliv u suchasniy ukrainskiy

movi. (Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній укра їнській мові / Н. Ф. Клименко ; АН УРСР, Ін-т

мовознавства ім. О. О. Потебня ; відп. ред.

В. С. Перебийніс. – Київ : Наук. думка. – 252

с. – Бібліогр.: с. 245–250).

Klymenko, N.F. (1979). Typologia vyvchennya

slovotvirnyh system u synhronnomu aspekti:

(nf vfteriali ukrainskoi, rosiyskoi ta novogretskoi

mov). (Клименко Н. Ф. Типологія вивчення

словотвірних систем у синхронному аспекті : (на матеріалі української, російської та

новогрецької мов) / Н. Ф. Клименко // Нариси з контрастивної лінгвістики / АН УРСР,

Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; ред.

Ю. О. Жлуктенко. – Київ, 1979. – С. 57–63. –

Бібліогр.: с. 196–183).

Mayboroda, A.V. (1962). Skladni slova v

staroukrainskiy movi: (na materiali aktovyh

dokumentiv XIV–XVIst.). (Майборода А. В.

Складні слова в староукраїнській мові : (на матеріалі актових документів XIV–XVI століть) /

А. В. Майборода // Наукові записки Ніжинського державного педінституту ім. М. В. Гоголя. – 1962. – Т. 13. Серія філологічних наук. –

С. 142–147).

Matsko, L. (2010). Stylistyka y istoriya

ukrainskoi literaturnoi movy u lingvodydaktychnomu poli pidgotovky ukrainskyh filologiv.

(Мацько, Л. Стилістика й історія української

літературної мови у лінгводидактичному полі

підготовки українських філологів. – Вісник

Львівського університету. 50. 112-116 Doi

/vpl.2010.50.3846).

Merkulova, O.V. (2007). Konfiskalni nomina

personalia v ukrainskiy movi XI–XVIII st. (Меркулова О. В. Конфіскальні nomina personalia в

українській мові XI–XVIII ст. / О. В. Меркулова //

Українська історична та діалекта лексика. –

Вип. 5. – С. 77–92).

Nimchuk, V.V. (1992). Davnoruska

spadshchyna v leksytsi ukrainskoi movy. (Німчук В. В. Давньоруська спадщина в лексиці

української мови / В. В. Німчук ; АН України,

Ін-т укр. мови. – Київ : Наук. Думка. – 416 с. –

Бібліогр.: с. 377–348).

Semenog, O., Deynychenko, N. (2014).

Metodyka vykladannya ukrainskoi movy u

vyshchyh navchalnyh zakladah: navchalnyi

posibnyk. (Семеног О., Дейниченко Н. Методика викладання української мови у вищих

навчальних закладах: навчальний посібник /

О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко, Суми: Вид-во

СумДПУ імені А.С.Макаренка).

Samiylenko, S.P. (1964). Narysy z istorychnoi

morphologii ukrainskoi movy. (Самійленко С. П.

Нариси з історичної морфології української

мови / С. П. Самійленко. – Київ : Рад. шк.,. –

Ч. 1. – 234 с. – Бібліогр.: с. 186–196 (296 назв).

Chemerysov, M.T. Prefiksalno-sufiksalnyi

sposib tvorennya imennykiv ta prykmetnykiv

za pamyatkamy XVI – I pol. XVII st. (Чемерисов М. Т. Префіксально-суфіксальний спосіб

творення іменників та прикметників за пам’ятками XVI – I пол. XVII ст. / М. Т. Чемерисов

// Питання словотвору східнослов’янських

мов : матеріали Міжвуз. респ. конф. / АН

УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Миколаїв. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Бєлінського. –

Київ, 1969. – С. 99–100).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-25

Як цитувати

Гриценко, С. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕКСИКОНУ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. ARS LINGUODIDACTICAE, (3), 13–21. https://doi.org/10.17721/2663-0303.2019.3.02

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ