(1)
Myasoedov , V.; Nartov , P.; Yurko, K.; Lisovyi , V.; Kapustnyk , V.; Bondarenko , A.; Cherniak лю.; Yakushchenko , V.; Maslova , V.; Bondarenko , O. Genetic Variability of SARS-CoV-2 Virus in the Inter-Peak Period. AMI 2022, 42-45.