Shapovalova, Olga, Svitlana Pozmogova, and Andriy Zavgorodniy. 2022. “Molecular Technologies of Mycobacterial Research”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 1 (March):9-20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7721843.