[1]
S. Pokhill, O. Tymchenko, N. Chigirinskaya, I. . . Kostyria, I. Bodnya, and V. Kalian, “Regularities of primary growth of Blastocystis sp. in five types of nutrient media”, AMI, no. 4, pp. 45–53, Dec. 2021.