ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМООЦІНКИ І ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Євгенія Калюжна, Марія Шевергіна

Анотація


Стаття присвячена аналізу феноменології самооцінки і тривожності особистості, а також характеру їх взаємозв’язку у молодшому шкільному віці. Наголошено на тому, що самооцінка і тривожність є складними особистісними утвореннями і відносяться до фундаментальних властивостей особистості. Продемонстровано, що явище самооцінки, як і явище тривожності, – у будь-якому віці є соціально обумовленими. Емпіричним шляхом встановлено характер взаємозв’язку самооцінки молодшого школяра із рівнем його тривожності. За результатами кореляційного аналізу виявлено: чим вищий рівень самооцінки молодшого школяра, тим нижчий рівень його тривожності; відповідно, чим нижчий рівень самооцінки, тим вищий рівень тривожності. На підставі проведеного теоретико-емпіричного дослідження зроблено висновок про те, що підвищена тривожність є критерієм порушеного психічного здоров’я особистості та проявляє себе дією таких змінних, як слабка ідентичність, емоційна лабільність, занижена самооцінка та низька соціальна адаптованість.

 


Ключові слова


молодший шкільний вік; особистість; самооцінка; тривожність; особистісне утворення; розвиток; формування; соціальна адаптованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Астапов В.М. Тревожность у детей / В.М.Астапов. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

Блонский П.П. Психология младшего школьника: Избранные психологические труды / П.П.Блонский. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2006. – 132 с.

Бороздина Л.В. Что такое самооценка? / Л.В.Бороздина // Психологический журнал, 1992. – Т.13. – № 4. – С. 99-101 .

Григорович Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М .: Гардарики, 2003. – С. 73-78 .

Захарова А.В. Исследование самооценки младшего школьника в учебной деятельности / А.В.Захарова, Т.Ю.Андрущенко // Вопросы психологии, 1980. – № 4. – С.90-99.

Костина Л. М. Методы диагностики тревожности / Л.М.Костина. – СПб .: Речь, 2006. – 198 с.

Микляева А.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция / А.В.Микляева, П.В.Румянцева. – СПб.: Речь, 2007. – 151 с.

Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика / А.М.Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. – С. 182-190 .

Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности: учебное пособие / В.Ф.Сафин. – Свердловск: Свердловский пед. институт, 1986. – 124 с.

Спилбергер Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги // Стресс и тревога в спорте / Сост. Ю.Л.Ханин. – М., 1983. – С. 12-24.

Kaluzhnaya E.N. Functional model of anxiety as stable features of personality / Є.М.Калюжна // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та ДВНЗ “Запорізький національний університет” / За ред. С.Д.Максименко, Н.Ф.Шевченко, М.Г.Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 2(8). – С. 97-102.
Copyright (c) 2015 Євгенія Калюжна, Марія Шевергіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ліцензується на умовах Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

© Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 2017


This journal was approved on 2017-04-07 according to ERIH PLUS criteria for inclusion


     Open Academic Journals Index   ResearchBib                    Global Impact Factor Logo

      

 

 

OpenAIRE logo      SHERPA/RoMEO Logo 

 

 

            Home

 

Directory of Research Journals Indexing Logo