ДОКУМЕНТНА ЕВРИСТИКА ЯК НАУКА

Автор(и)

  • Oksana Zbanatska кандидат історичних наук, докторант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2017.150416

Ключові слова:

документна евристика, документальний пошук

Анотація

Мета роботи полягає у спробі узагальнити існуючі наукові погляди на документну евристику як науку, що тільки формується. Методологія дослідження базується на комплексному аналізі основних складових документної евристики, застосуванні загальних, загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше на теоретичному рівні досліджено документну евристику як науку, визначено її об’єкт, предмет, мету, окреслено коло завдань та основних проблем, що мають вивчатися і вирішуватися цією наукою. Висновки. Запропоновано авторське бачення документної евристики як науково-прикладної дисципліни наук соціально-комунікаційного циклу.

Посилання

Автократов В. Н. Вопросы традиционного архивного поиска / В. Н. Автократов // Вопросы кибернетики. Современные документальные системы. – Москва, 1979. – С.127–145.

Берков П. Н. Библиографическая эвристика: (к теории и методике библиогр. разысканий) / П. Н.Берков. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1960. – 175, [1] с.

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – [Чинний від 2014.07.01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 44 с. – (Національний стандарт України)

(Інформація та документація).

Гречихин А. А. Библиографическая эвристика: История, теория и методика информационного

поиска : конспект лекций по курсу «Общая и книготорг. библиография» для спец. 1727 – «Книговедение

и орг. книж. торговли» / А. А. Гречихин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. полиграф. ин-т. – Москва : МПИ, 1984. – 46, [2] с.

Дубровіна Л. А. Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві: базові принципи і поняття / Л. А. Дубровіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 1. – С. 22–29.

Інформація та документація. Словник термінів : (ISO 5127:2001, IDT) : ДСТУ ISO 5127:2007. – Чинний від 2009-10-01. – Уведено вперше. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 237 с. : дод. – (Національний стандарт України).

Казанский М. Н. Информационно-поисковая система нахождения документов в архиве организации / М. Н. Казанский, Н. П. Финешин ; Центр. науч.-исслед. ин-т информ. и техн.-экон. исслед. по атом. науке и технике. – Москва : Б. и., 1973. – 78, [3] с.

Карамишева Н. В. Евристика / Н. В. Карамишева. – Львів : ПАІС, 2013. – 271 с.

Карпов В. В. Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація / В. В. Карпов, О. М. Збанацька, Ж. З. Денисюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 1. – С. 19–25.

Ковальский Н. П. К методике разыскивания неопубликованных источников по социально-экономической истории Украины XVI – первой половины XVII века при изучении курса источниковедения / Н. П. Ковальский // Вопросы совершенствования вечернего и заочного обучения (На материалах Днепропетровского университета) : сб. науч. тр. – Днепропетровск, 1977. – С. 95–102.

Кушнаренко Н. Н. Документоведение : ученик / Н. Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – 459 c.

Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. – [Чинний від 2009.01.01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 38 с. – (Національний стандарт України) (Інформація та документація).

Нещерет М. Ю. Библиографический поиск: эволюция и современность / М. Ю. Нещерет. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 256 с.

Никонова А. А. Музейная эвристика: pro et contra [Электронный ресурс] / А. А. Никонова // Международный журнал исследований культуры: науч. рецензируемое электрон. изд. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Эйдос, 2016. – № 3. – Режим доступу: http://www.culturalresearch.ru/ru/curr-issue (дата обращения: 16.11.2016). – Яз.: рус., англ.

Прокопенко Л. С. Методика пошуку літератури / Л. С. Прокопенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 51–58.

Столяров Ю. Н. Развитие документологической терминологии / Ю. Н. Столяров // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 2004. – № 8. – С. 5–10.

Тодорова Є. М. Бібліографічна евристика як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери / Є. М. Тодорова // Вісник ХДАК. – 2013. – Спецвип. 40. – С. 171–179.

Ульянинский Н. Ю. Библиографическое разыскание (эвристика) / Н. Ю. Ульянинский // Библиография. – 1929. – № 1. – С. 38–43.

Христова Н. М. Архівна евристика: практичні аспекти [Електронний ресурс] / Н. М. Христова. – Електрон. дані. – [Київ, 2010]. – Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_5_2010/35.pdf.

Христова Н. М. Методика пошуку архівної інформації / Н. М. Христова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 58–61.

Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Чупріна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ :

КНУТД, 2009. – 245 с.

Avtokratov, V. N. (1979). Issues of traditional archival search. Voprocyi kibernetiki. Moskva, 127-145 [in Russian].

Berkov, P. N. (1960). Bibliographic heuristics: (to the theory and methodology of the bibliography of searches). Moskva [in Russian].

DSTU 7448:2013. Library and information activities. Terms and definitions. (2014). Kyiv:: Ministry of Economic Development and Trade Ukrainy [in Ukrainian].

Grechikhin, A. A. (1984). Bibliographic heuristics: History, theory and methodology of information retrieval. Moskva [in Russian].

Dubrovina, L. A. (2005). Methodological foundations of historical research in librarianship and document science: basic principles and concepts. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 22–29 [in Ukrainian].

DSTU ISO 5127:2007. Information and documentation. Glossary. (2010). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Kazanskij, M. N. (1973). Information retrieval system for finding documents in the organization’s archive. Moskva [in Russian].

Karamysheva, N. V. (2013). Heuristics. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Karpov, V. V., Zbanatska, O. M., Denysyuk, Zh. Z. (2017). Museum heuristics: theoretical foundations and practical implementation. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 19–25 [in Ukrainian].

Koval’skij, N. P. (1977). The method of searching for unpublished sources on the socio-economic history of Ukraine XVI - the first half of the XVII century in studying the course of source study. Voprosy sovershenstvovanija vechernego i zaochnogo obuchenija. Dnepropetrovsk, 95–102 [in Ukrainian].

Kushnarenko, N. N. (2000). Documentation. Kiev [in Ukrainian].

DSTU 5034:2008. Scientific and informational activity. Terms and definitions (2009). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Neshheret, M. Ju. (2010). Bibliographic search: evolution and modernity. Cankt-Peterburg [in Russian].

Nikonova, A. A. (2016). Museum heuristics: pro et contra. Mezhdunarodnyi zhurnal issledovanii kultury, 3. Retrieved from http://www.culturalresearch.ru/ru/curr-issue [in Russian].

Prokopenko, L. S. (2005). Methodology of literature search. Library Science. Record Studies. Informology, 4, 51–58 [in Ukrainian].

Stoljarov, Ju.N. (2004). Development of documentary terminology. Nauchno-tehnicheskaja informacija. Ser. 1, 8, 5–10 [in Russian].

Todorova, Ie. M. (2013). Bibliographic heuristics as a scientific and educational discipline in the system of special training of specialists in the document and information sphere. Visnyk KhDAK, 40, 171–179 [in Ukrainian].

Ul’janinskij, N. Ju. (1929). Bibliographic search (heuristics). Bibliografija, 1, 38–43 [in Russian].

Khrystova, N. M. (2010). Archival heuristics: practical aspects. Retrieved from: http://www.archives. gov.ua/Publicat/AU/AU_5_2010/35.pdf [in Ukrainian].

Khrystova, N. M. (2005). Methodology for archival information search. Science. Record Studies. Informology, 4, 58–61 [in Ukrainian].

Chuprina, N. V. (2009). Methodology of modern scientific research. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті