БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА В КНУКіМ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІї ТА СЬОГОДЕННЯ (до 50-річного ювілею започаткування бібліотечно-інформаційної освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв)

Автор(и)

  • Tetyana Novalska Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine
  • Nadiia Bachynska Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2019.165335

Ключові слова:

історія бібліотечно-інформаційної освіти, Київський національний університет культури і мистецтв, кафедра бібліотекознавства КНУКіМ, кафедра інформаційних технологій

Анотація

Метою роботи є дослідження історії, характерних особливостей та тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ. Досягненню мети сприяла методологія, що базується як на загальнонаукових принципах історизму, системності, комплексності, усебічності пізнання, так і на спеціальних методах – порівняльно-історичному, ретроспективному, проблемно-хронологічному, логічно-аналітичному. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше комплесно дослідженно та висвітлено історію заснування, характерні ознаки та тенденції розвитку бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ. Висновки. Результати проведеного дослідження дозволяють дійти висновку, що бібліотечно-інформаційна освіта в Київському національному університеті культури і мистецтв за 50 років пройшла значний шлях розвитку та трансформації. Підготовлено близько 22 тисячі фахівців вищої кваліфікації. Сформувалась і активно розвивається потужна науково-освітня бібліотечна школа, серед основних напрямів дослідження якої проблематика з історії бібліотечної справи, фондознавства, бібліографознавства, бібліотечної професіології, читачезнавства, тощо. На сучасному етапі свого історичного розвитку київська бібліотечна наукова-освітня школа зміцнює традиції набуті за попередні роки та формує прогресивне бачення перспектив підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів на рівні кращих світових стандартів.

Біографії авторів

Tetyana Novalska, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор завідувач кафедри інформаційних технологій

Nadiia Bachynska, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

ЦДАВОВУ України ф. 5116, оп. 12, спр. 418 – рк.. 39.

ЦДАВОВУ України ф. 5116, оп. 12, спр. 533 – рк.. 84.

Бабич В.С. Новий погляд на професію: перспектива підготовки спеціалістів на факультеті бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури. Бібліотечний вісник. 1993. №5/6. С. 49-51.

Бабич В.С. Факультет – науково-дослідна лабораторія : [про ф-т бібл.-інформ. систем].

Бібліотечний вісник. 1994. № 1. С. 6-9.

Бачинська Н.А. Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв (до 45-річчя заснування кафедри). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2013. № 4. С. 4-8.

Київський національний університет культури і мистецтв: [веб-сайт]. Режим доступу: http:// knukim.edu.ua/ – Назва з екрана.

Литвин В.В. В архівісти я б пішов. [в КДІК відкрито новий фак. документознавства та інформ. діяльності]. Голос України. 1997. 20 трав. С. 9.

Медведєва В.М. Нова спеціалізація в КНУКіМ «Бібліограф-книгознавець, менеджер видавничої діяльності». Бібліотечна планета. 1999. № 3. С. 35.

Нілова І. Документ – це теж культура: [відкриття спец. «Документознавство й інформаційна діяльність»в КДІК]. Урядовий кур’єр. 1997.4 берез. С.6.

Новальська Т. Вчений, організатор, педагог : [О.С. Сокальський – перший ректор КДІК].

Бібліотечна планета. 2009. № 4. С. 30-32.

Новальська Т.В. Кафедра бібліотекознавства КНУКіМ в іменах (1968-2003). Бібліотечна планета.2013. № 2 С. 21-24.

CDAVOVU Ukrajiny f. 5116, op. 12, spr. 418 – rk. 39.

CDAVOVU Ukrajiny f. 5116, op. 12, spr. 533 – rk. 84.

Babych V.S. (1993). New look at the profession: the prospect of training specialists at the Faculty of Library and Information Systems of the Kyiv State Institute of Culture. Bibliotechnyj visnyk, 5/6, 49–51[in Ukrainian].

Babych V.S. (1994). Faculty - Research Laboratory: [pro About the Faculty of Library and Information Systems]. Bibliotechnyj visnyk, 1, 6–9 [in Ukrainian].

Bachynsjka N.A.(2013). A new stage in the development of the Department of Book Science and Library Science of the Kyiv National University of Culture and Arts (until the 45th anniversary of the founding of the department). Library Science. Record Studies. Informology, 4, 4-8 [in Ukrainian].

Kiev National University of Culture and Arts: [web-site]. Retrievet from: http://knukim.edu.ua/ [in Ukrainian].

Lytvyn V.V. (1997). I would go to the archivists.[ A new faculty of document science and information activity was opened in KDIK]. Gholos Ukrajiny, 20 trav, 9. [in Ukrainian].

Medvedjeva V.M. (1999). New specialization in KNUKiM “Bibliographer-book reader, manager of publishing activity”. Bibliotechna planeta, 3, 35 [in Ukrainian].

Nilova I. (1997). The document is also a culture: [opening special “Documentation and Information Activity” in KDIK]. Urjadovyj kur’jer, 4 berez, 6 [in Ukrainian].

Novaljsjka T. (2009). Scientist, organizer, teacher: [O.S.Sokaljsjkyj – first rector KDIK]. Bibliotechna planeta, 4, 30–32 [in Ukrainian].

Novaljsjka T.V. (2013). Department of Library Science KNUKiM in names (1968-2003). Bibliotechna planeta, 2, 21-24 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-22

Номер

Розділ

Статті