Інституціональне забезпечення розвитку ресурсного потенціалу лісового господарства Подільського економічного регіону

Автор(и)

  • Олег Павлович Яремко Тернопільське обласне управлін-ня лісового і мисливського господарства, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4619-0527

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231865

Ключові слова:

природо-ресурсний потенціал, лісоресурсний потенціал, інституалізація, економічне районування

Анотація

У статті проаналізовано і розкрито основу інституціональних підходів в лісовому секторі. Детально розкрито питання лісоресурсного потенціалу в регіональному розрізі та визначено економічні чинники, що створюють умови для його розвитку. Висвітлено теоретичне обґрунтування економічного районування територій. Запропоновано етапи розвитку механізму державної підтримки лісового господарства Подільського економічного району.

Біографія автора

Олег Павлович Яремко, Тернопільське обласне управлін-ня лісового і мисливського господарства

Кандидат економічних наук, начальник

Посилання

Orlatyi, M.K., Romaniuk, S.A., & Dehtiarova, I.O. (2014). Resursnyi potentsial rehionu: navchalnyi posibnyk [Resource potential of the region: tutorial]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Horbyk, V.M. (2019) Poblemy ta napriamy vdoskonalennia derzhavnoi polityky upravlinnia zbalansovanym rozvytkom lisohospodarskoho potentsialu [Problems and directions of improvement of the state policy of management of balanced development of forestry potential]. The 9th International conference — Science and society (February 1, 2019) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 160–172 [in Ukrainian].

Drebot, O. I., Shershun, M. Kh., & Shkuratov, O. I. (2014). Zbalansovanyi rozvytok lisovoho sektoru ekonomiky v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: monohrafiia [Balanced development of the forest sector in the context of European integration of Ukraine: monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Lytsur, I. M., & Karpuk, A. I. (2018). Mekhanizm fiskalnoho rehuliuvannia lisohospodariuvannia [Mechanism of fiscal regulation of forestry]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok — Environmental Economics and Sustainable Development, 1–2 (20–21), 67–72. URL: http://dspace.nbuv.gov. ua/handle/123456789/161909 [in Ukrainian].

Drebot, O. I. (2012). Sutnist instytutsionalnoho seredovyshcha lisovoho sektoru ekonomiky [The essence of the institutional environment of the forest sector of the economy]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy— Scientific Bulletin of UNFU, 22(10), 187–193 [in Ukrainian].

Drebot, O. I., & Zadachyna, S. O. (2013). Metodolohichni osnovy instytutsionalnoho zabezpechennia zbalansovanoho rozvytku lisovoho sektora ekonomiky [Methodological bases of institutional support of balanced development of the forest sector of the economy]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia —Balanced nsture management, (4), 10–16 [in Ukrainian].

Furdychko, O., & Drebot, O. (2012). Lisovyi sektor ekonomiky Ukrainy: problemy i perspektyvy rozvytku [Forest sector of Ukraine’s economy: problems and prospects of development]. Ekonomika Ukrainy— Economy of Ukraine, (3), 70–80 [in Ukrainian].

Drebot O.I. (2012) Instytutsionalne seredovyshche zbalansovanoho lisokorystuvannia. Mizhnarodna stratehiia ekonomichnoho rozvytku rehionu ′19: Materialy III Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi (Sumy, 19–21 chervnia 2012 r.) — Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. (pp. 37–39). O.V. Prokopenko (Eds). Sumy: SumDU URL: https://core.ac.uk/download/pdf/324283313.pdf [in Ukrainian].

Danylyshyn, B.M., & Mishchenko, V.S. (2004). Rentna polityka v Ukraini [Rent policy in Ukraine]. Kyiv: ZAT «NIChLAVA» [in Ukrainian].

Lytsur, I.M. (2005). Lisoresursnyi potentsial Ukrainy [Wood-resource potential of Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of UNFU, URL:https://cyberleninka.ru/article/n/lisoresursniy-potentsial-ukrayini [in Ukrainian].

Yarova, I.Ye., Mishenina, N.V., & Pizniak, T.I. (2018). Prostorovyi analiz vidtvorennia lisoresursnoho potentsialu: ekoloho-ekonomichnyi aspect [Space analysis of reproduction of the forest potential: ecological and economic aspect]. Marketynh i menedzhment innovatsii — Marketing and management of innovation. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_406_418.pdf [in Ukrainian].

Ukr.bio: website. URL: https://ukr.bio/?menu_id=11&page_id=139&spi=101 [in Ukrainian].

Yukhnovskoho. I.R. (Ed). (2003). Lisove hospodarstvo Ukrainy: problemy ta perspektyvy. Mizhvidomcha analitychno-konsultatyvna rada z pytan rozvytku produktyvnykh syl i vyrobnychykh vidnosyn [Forestry of Ukraine: problems and prospects. Interdepartmental analytical and advisory council on the development of productive forces and production relations]. Kyiv: DUS, 58, 171 — 174 [in Ukrainian].

Ekonomichni raiony Ukrainy [Economic regions of Ukraine]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0 %B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 [in Ukrainian].

Martusenko, I.V., & Pohrishchuk, B.V. (2015). Rehionalna ekonomika: pidruchnyk [Regional economy: tutorial]. Ternopil: Krok. URL: https://pidru4niki.com/76309/rps/regionalna_ekonomika [in Ukrainian].

Zin, E.A. (2007). Rehionalna ekonomika: pidruchnyk [Regional economics: tutorial]. URL: https://pidru4niki.com/1584072021440/rps/regionalna_ekonomika [in Ukrainian].

Zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku Stratehii zbalansovanoho rehionalnoho rozvytku Vinnytskoi oblasti na period do 2027 roku [Report on Strategic Environmental Assessment of the Strategy of Balanced Regional Development of Vinnytsia Region until 2027]. URL: https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/42pozases/921(2).pdf [in Ukrainian].

Analitychno-opysova chastyna do Stratehii rehionalnoho rozvytku Vinnytskoi oblasti na period do 2027 roku [Analytical and descriptive part to the Strategy of regional development of Vinnytsia region for the period up to 2027]. URL: http://vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/strategy/CEanaliz__.pdf [in Ukrainian].

Stratehiia zbalansovanoho rehionalnoho rozvytku Vinnytskoi oblasti na period do 2027 roku [Strategy of balanced regional development of Vinnytsia region for the period up to 2027]. URL: https://vinrada. gov.ua/upload/files/7sklikannya/42pozases/921(2).pdf [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Ternopilskoi oblasti na 2021–2027 roky ta Plan zakhodiv z yii realizatsii u 2021–2023 rokakh [Development strategy Ternopil region 2021–2027 years and Action Plan for its implementation in the years 2021-2023]. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/strategiya-rozvytku-ternopilskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky.pdf [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku Khmelnytskoi oblasti na 2021-2027 roky [Development strategy of Khmelnytsky region for 2021-2027] URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/strategiya-rozvytku-hmelnyczkoyi-oblasti-na-2021-2027-roky.pdf [in Ukrainian].

Kytsenko, O. P. (2017). Pryntsypy zdiisnennia derzhavnoi finansovoi pidtrymky lisovoho hospodarstva [Principles of state financial support of forestry.]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal Internauka — Multi-disciplinary International scientific journal «Internauka», (3), 17-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_3_5 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА