ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЗА СУЧАСНИМИ ФІТНЕС- ПРОГРАМАМИ НА ФІЗИЧНИЙ ТА МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДІВЧАТ 17-20 РОКІВ

Валерія Леонова, Жанна Гращенкова

Анотація


В статті розглянуто вплив занять за різними фітнес-програми
на рівень фізичної підготовленості та функціональний стан дівчат 17-20 років. Автор пропонує на заняттях фітнесом у якості основного засобу розвитку морфо-функціональних можливостей організму дівчат 17-20 років використовувати програми Fitness Mix та Step Aerobics.


Ключові слова


фітнес; фітнес-програми; фізична підготовленість; функціональний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Григорьев В. И. Методологические аспекты технологизации фитнес-индустрии. Фитнес в инновационных процессах современной физической культуры: материалы всерос. конференции. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 17–25.

Менхин А. В., Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: Теория и методика. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 384 с.

Беляк Ю. І., Зінченко Н. М., Майструк А. О. Характеристика сучасних програм оздоровчого фітнесу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук.пр. 2006. № 4. С. 14–16.

Хоули Э. Т., Френкс Б. Д. Оздоровительный фитнесс [пер. с англ.]. К. : Олимпийская литература, 2000. 368 с.

Підвальна О. В., Євтушок М. В. Вплив обов’язкових фізичних

навантажень різного тижневого обсягу на морфо-ункціональний стан студентів спеціальної медичної групи // Педагогіка, психологія та медико-біоллгічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук пр. за ред. Ермакова С.С.. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. № 8 С.66-71.

Горцев Г. Ничего лишнего: аеробіка,фітнес, шейпинг. Ростов на Дону : Феникс,2004. 252 с.: ил.

Осіпов В. Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. № 4 (20). С. 305–310.

Петрович В. Фітнес як засіб зниження надмірної ваги жінок // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. № 1 (21). С. 212–216.

Максимова К.В., Мулик К.В. Актуальні питання збереження та

зміцнення здоров’я студенток 17–21 років вищих навчальних закладів за рахунок фізкультурно-оздоровчих фітнес-занять // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2017. Випуск 10. С. 301–311.