ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ГРАНИЧНІ ПСИХОФІЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ

Віктор Павленко, Єлена Павленко

Анотація


Мета роботи полягає у визначені форм та засобів фізичної
культури, що направлені на збагачення культури суспільства через
поінформованість граничної психофізичної можливості людини.


Ключові слова


фізична культура; спорт; спортивна спрямованість; освітня спрямованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексейчук І., Добро вольська Н., Начата О. Мотиви занять фізичною культурою і спортом у вищій школі // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наукових праць. Луцьк, 2002. Том1. С. 173-175.

Апанасенко Г. Л., Долженко Л. П. Рівень здоров’я і фізіологічні резерви організму // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. К., 2007. № 1. С. 17-21.

Булатова М. М., Усачов Ю. А. Сучасні фізкультурно-оздоровчі

технології у фізичному вихованні // Теорія і методика фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. К. : Олімпійська література, 2008. С. 320-354.

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів :

монографія. Житомир : Рута, 2009. 593 с.

Дух Т., Лемешко В. Характеристика функціональної підготовленості студентів вищих навчальних закладів // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць за ред. В.М. Костевич. Житомир : Вид-во ФОП Євенюк О.О., 2016. № 2. С. 36-42.

Іванова А., Ковальчук Н. Вихідні рівні стану здоров’я та фізичної підготовленості студентів 1 курсу окремих спеціальностей Луцького національного технічного університету // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. Луцьк, 2011. № 2. С. 57-59.

Мулик К. В. Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на

психічний стан, фізіологічні показники та репродуктивну систему студенток // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. Кременецьк : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2015. Вип. а. С. 101-110.

Плaтoнoв В. М., Булатова М. М. Фізичнa підгoтoвкa спортсмена : нaвч. пoсіб. К. : Oлімпійськa літeрaтурa, 1995. 320 с.

Приступа Є. Становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Приступа Євген Никодимович; Львів. держ. ін-т фіз. культури. Львів, 1995. 411 с.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року Розпорядження КМУ від 9 грудня 2015 р. № 1320-р.

Філь С. М. Історія фізичної культури : навч. посібник / С. М. Філь [та ін.] ; ред. С. М. Філь. Х. : ОВС, 2003. 158 с.