ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ У ПІДВИЩЕННІ ЕМОЦІЙНОГО ТОНУ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИВ УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Інна Шишова

Анотація


У статті розглянуто таке важливе психологічне утворення, як
емоційний тон учасників процесу соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти та досліджено можливості фізичної культури та спорту у процесі його підвищення.


Ключові слова


соціальна адаптація; діти з особливими освітніми потребами; емоції; інклюзивна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Аршава І. Ф. Емоційна стійкість людини та її діагностика: автореф. дис... наздобуття наук. ступеняд-ра психол. наук: 19.00.02. Київ, 2007. 33 с.

Про фізичну культуру і спорт : закон України // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 14. С. 80.

Изард К. Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2012. 464 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Педагогічна думка, 2016. 448 с.

Психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. І. Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2012. 863с.

Психология физической культуры и спорта : учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. В. Родионова.М. : Издательский центр «Академия», 2010. 368 с.

Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: Підручник. Частина 2. Навчання і вихованнядітей. К.: Вид-во НПУімені М.П. Драгоманова, 2009. 224с.

Шишова І. О. Емоційно-творчий аспект підготовки студентів

психолого-педагогічного профілю до роботи із дітьми з особливими потребами. Наукові записки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки. 2014. Вип. 133.С. 222-227.

Шишова І. О. Розвиток емоцій майбутніх дефектологів.

Актуальныенаучныеисследования в современном мире. ХІІ Межд. научн. конф., 26-27 апреля 2016 года. Переяслав-Хмельницкий: сб. научн. тр.2016. Вып. 12, ч. 6. С. 240-245.