Profile Image

Anatoly Dudnikov

Anatoly Dudnikov Mail
Poltava State Agrarian Academy, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Professor, Head of Department, Department of repair of machinery and technology of construction materials

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6809-5972

Professional (scientific) interests: improve reliability by restoring agricultural machinery parts vibration method

Selected Publications:

1. Dudnikov, A. A., Dudnikov, Y. A., Belovod, A. Y. (2006). Vydy yznosov detalei selskokhoziaistvennykh mashyn v protsesse ekspluatatsyy. Visnyk KhDTUSH im. P. Vasylenka: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva, Vyp. 44.T. 2, 264-269.

2. Semchuk, H., Dudnikov, A., Meleshko, A., Hulenko, V. (2013). Structural and technological features of hoes. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 4(7(64)), 12-14.

3. Dudnikov, A. A., Belovod, A. I. (2009). Vliianie vida obrabotki na napriazhionnoe sostoianie rabocheho sloia uprochniaemoi detail. Sbornik nauchnykh trudov Belorusskoho HATU. Minsk, 280-283.

4. Dudnikov, A. A., Belovod, A. I., Dudnikov, I. A. (2006). Proverka uslovii podobiia stendovykh i ekspluatatsionnykh ispytanii rabochikh orhanov sveklouborochnykh mashin. Vіsnik PDAA, 4, 48-50.

5. Dudnikov, A. A., Kelemesh, A. A. (2014). Opredelenye napriazhionnoho sostoianyia detalei pry ykh vosstanovlenyy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 146, 129-132.

6. Dudnikov, A. A., Semchuk, H. Y. (2014). Povyshenye nadiozhnosty pochvoobrabatyvaiushchykh mashyn pry ykh vosstanovlenyy. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 151, 114-118.

7. Semchuk, H., Dudnikov, A. (2013). Analysis of ways to improve the durability of tines. Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 5(1(65)), 67-71.