Profile Image

Yaroslav Vakhula

Yaroslav Vakhula Mail
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Professor,

Department of Silicate Engineering


Scopus profile: link

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9315-4177


Selected Publications:

1. Zhydachevskii, Y., Syvorotka, I. I., Vasylechko, L., Sugak, D., Borshchyshyn, I. D., Luchechko, A. P., Vakhula, Y. I., et al. (2012). Crystal structure and luminescent properties of nanocrystalline YAG and YAG:Nd synthesized by sol–gel method. Optical Materials. Elsevier BV, 34 (12), 1984–1989. doi:10.1016/j.optmat.2011.12.023

2. Vakhula, Y. I., Lutsyuk, I. V., Borshchishin, I. D. (2008). Effect of pH and reagent concentrations on gelation of magnesium-silicate aqueous systems. Russian Journal of Applied Chemistry. Pleiades Publishing Ltd, 81 (5), 909–911. doi:10.1134/s1070427208050418

3. Vakhula, Y. I., Matsigin, M. Y., Besaga, K. S., Zhuk, L. V. (2008). Processes occurring in boron-and molybdenum-containing glass-forming phosphate solutions. Russian Journal of Applied Chemistry. Pleiades Publishing Ltd, 81 (5), 752–754. doi:10.1134/s1070427208050042

4. Vakhula, Ya. I., Yashchishin, I. I., Semchuk, O. R. (2002). Gel formation in multicomponent colloidal solutions on basis of potassium water glass. Fizika i Khimiya Stekla, 28 (6), 619–625.

5. Vahula, Ja. I., Macygin, M. Ja. (2006). Ocinka jakosti i temperatury formuvannja sklopokryt', oderzhanyh iz sylikatnyh koloi'dnyh rozchyniv. Visnyk NTU “KhPI”, 25, 164–169.

6. Vahula, Ja. I., Lucjuk, I. V., Borshhishin, I. D. (2008). Vlijanie velichiny rN i koncentracii reagentov na geleobrazovanie magnijsilikatnyh kolloidnyh rastvorov. Zhurn. prikladnoj himii,  81 (5), 872–874.

7. Baryljak, A. Ja., Besaga, H. S., Bobyc'kyj, Ja. V., Vahula, Ja. I. (2009). Nanofotokatalizatory na osnovi tytanu (IV) oksydu: syntez ta vlastyvosti (Ogljad). Physics and chemistry of solid state, 10 (3), 515–523.