Profile Image

Vladimir Dan'ko

Vladimir Dan'ko Mail
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Professor,

Department of Electrical Engineering


Scopus profile: link

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1332-3485


Selected Publications:

1. Dan’ko, V. G., Goncharov, E. V. (2013). Calculating the parameters of an inductive short-circuit current limiter with a superconducting shield. Russian Electrical Engineering. Allerton Press, 84 (9), 478–481. doi:10.3103/s1068371213090046

2. Dan'ko, V. G., Milykh, V. I. (1996). Principle of a natural thyristor commutation in a linear DC motor. Elektrichestvo, 6, 7–13.

3. Dan'ko, V. G., Goncharov, Je. V., Cheremisov, I. Ja., Sajnog, G. I. (2010). Analiz teplovogo stanu turbogeneratora potuzhnistju 325 MVt z aksial'nym vodnevym oholodzhennjam. Praci Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrai'ny. Zb. nauk. prac', 25, 46–53.

4. Dan'ko, V. G., Goncharov, Je. V. (2012). Vykorystannja vysokotemperaturnoi' nadprovidnosti u strumoobmezhujuchomu reaktori. Visnyk NTU «HPI». Serija: Problemy udoskonalennja elektrychnyh mashyn i aparativ. Teorija i praktyka, 61 (967), 3–7.

5. Dan'ko, V. G., Goncharov, Je. V. (2010). Elektromagnitnyj nadprovidnyj obmezhuvach strumu korotkogo zamykannja. Informacijni tehnologii': nauka, tehnika, tehnologija, osvita, zdorov’ja: XVIII mizhn. nauk.-praktychna konf.(microCAD-2010), 12–14.

6. Milyh, V. I., Dan'ko, V. G., Poljakova, N. V. (2006). Chislennopolevoj raschet jelektromagnitnogo momenta i uglovoj harakteristiki idealizirovannogo turbogeneratora. Vіsn. Shіdnoukr. nac. un-tu, 1, 95–102.

7. Dan'ko, V. G., Goncharov, Je. V. (2012). Vyznachennja teplopryplyviv v kriostat nadprovidnogo obmezhuvacha strumu korotkogo zamykannja. Visnyk NTU "KhPI", 3, 14–17.