Profile Image

Nikolai Yaroshevich

Nikolai Yaroshevich Mail
Lutsk National Technical University, Ukraine

Doctor of technical sciences, Professor

Department of Branch Engineering

 

Scopus profile: link

Researcher ID: I-4521-2018

Google Scholar profile: link

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2436-5608

 

Selected Publications:

1. Yaroshevich, N., Puts, V., Yaroshevich, Т., Herasymchuk, O. (2020). Slow oscillations in systems with inertial vibration exciters. Vibroengineering PROCEDIA, 32, 20–25. doi: https://doi.org/10.21595/vp.2020.21509 

2. Blekhman, I. I., Semenov, Y. A., Yaroshevych, M. P. (2020). On the Possibility of Designing Adaptive Vibration Machinery Using Self-synchronizing Exciters. Mechanisms and Machine Science, 231–236. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-33491-8_28 

3. Yaroshevich, N., Zabrodets, I., Shymchuk, S., Yaroshevich, T. (2018). Influence of elasticity of unbalance drive in vibration machines on its oscillations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (7 (95)), 62–69. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133922 

4. Yaroshevich, N. P., Zabrodets, I. P., Dutchak, B. I., Yaroshevich, T. S. (2018). Start dynamics of vibrating machines with unbalanced drive considering its elasticity. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3, 100–107. doi: https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-3/8 

5. Yaroshevych, O. M., Zabrodets, I. P., Martyniuk, V. L., Yaroshevych, M. P. (2018). Oscillations of vibrational machine drive with unbalanced exciters. Avtomatyzatsiia vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni: ukrainskyi mizhvidomchyi naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, 52, 114–128. doi: https://doi.org/10.23939/istcipa2018.52.114 

6. Blekhman, I. I., Blekhman, L. I., Yaroshevich, N. P. (2017). Upon drive dynamics of vibratory machines with inertia excitation. Obogashchenie Rud, 4, 49–53. doi: https://doi.org/10.17580/or.2017.04.09 

7. Yaroshevich, N. P., Zabrodets, I. P., Yaroshevich, T. S. (2016). Dynamics of Starting of Vibrating Machines with Unbalanced Vibroexciters on Solid Body with Flat Vibrations. Applied Mechanics and Materials, 849, 36–45. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.849.36