DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65483

Investigation of the bio-resistance of insulating protective coatings modified by polymeric petroleum resins

Irena Nykulyshyn, Zorian Pikh, Svitlana Gnatush, Zoriana Gnativ, Ruslana Chajkivska

Abstract


Basic patterns of modification of bitumen composites by polymeric petroleum resins (PPR) are processed. Creation of new highly effective metal protecting compositions and study of their action patterns is an important scientific problem. It is found that introduction of PPR to the insulating petroleum bitumen improves the anticorrosive properties of protective coatings for underground pipelines. The adhesive strength of petroleum bitumen coatings is investigated. The mechanism of influence of the PPR components on the technical and operational properties of the compositions is considered. It is shown that the compositions on the basis of insulation bitumen BNI-IV-3, modified by cooligomeric dark PPR have higher anticorrosive characteristics and demonstrate bio-resistance to soil sulfate-reducing bacteria of the genus Desulfovibriodesulfuricans, especially corrosive for pipeline steel. Polymeric petroleum resins as modifiers significantly increase the inhibitory properties of the bitumen matrix and its resistance to soil bacteria. The absence of the catalyst extraction stage significantly reduces the bitumen modification cost. The results of the study of electroinsulating and anticorrosive characteristics of petroleum bitumen mastics, modified by the products of cooligomerization of hydrocarbon pyrolysis by-products confirmed the efficiency of the above materials and compositions on their basis in the protection of main oil and gas pipelines.


Keywords


polymeric petroleum resins; modification; petroleum bitumen composites; protective coatings; adhesion; inhibitory properties; soil bacteria

References


Gryshchenko, V. K., Voroncova, A. V., Busko, N. A. (2006). Modyfikatory gumovych sumishej na osnovi naftopolimernych smol piroliznoi frakcii С9 naftoproduktiv. Polimernyj zurnal, 3, 238–245.

Bratychak, М., Grynyshyn, O., Astakhova, O., Shyshchak, O., Waclawek, W. (2010). Functional petroleum resins based on pyrolysis by-products and their application for bitumen modification. Ecological chemistry and engineering, 17 (3), 309–315.

Grynyshyn, O. (2011). Osnovy tekhnologij oderzannia modyfikovanych naftopolimernymy smolamy bitumiv ta zahysnych pokryt. Lviv, 40.

Grynyshyn, O. (2009). Shliachy pidvyszczennia jakosti naftovych bitumiv. Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry –V, 60–61.

Grycenko, Ju. B., Pyszjev, S. V., Khlibyshyn, Ju. Ya. (2014). Influence of the nature of polymer on properties of modified bitumen. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/11 (68), 4–8. doi: 10.15587/1729-4061.2014.21862

Krynyckyj, V. V. (2009). Modyfikacija naftovych bitumiv naftopolimernymy smolamy. Lviv, 22.

Kurmakova, I. M., Syza, O. I., Korolev, O. O., Kapitanczuk, L. M. (2012). Nanostrukturni procesy pry ingibuvanni korosii stali nitrogenovmisnymy kondensovanymy geterocyklamy. Fizyka i chimija tverdogo tila, 13 (4), 1058–1063.

Kryzanivskyj, Ye. I., Fedorovych, Ya. T., Polytrenko, M. S. (2011). Pidvyshchennia protykorozijnych charakterystyk ta nadannia biostijkoti zacysnym izoliacijnym pokryttiam na bitumno polimernij osnovi. Rozvidka ta rozrobka naftovych i gazovych rodovyshch, 3 (40), 100–105.

Grynyshyn, O. B., Frider, I. F. (2013). Application of polymers to modify bitumen obtained from waxy oils. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/6 (62), 29–32. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/12270/10157

Purisz, L. M., Asaulenko, L. G., Abdulina, D. R., Iutynska, G. O. (2010). Charakterystyka sulfatvidnovluvalnych bakterij, vydilenych u teplovych merezach. Dopovidi Nacionalnoi akademii nauk Ukrainy, 4, 169–173.

Zanina, V. V., Kopteva, Z. P., Kopteva, A. E., Kozlova, I. A. (2003). Metody ocenki mikrobnoj stojkosti zashchitnych pokrytij. Mikrobiol. zurnal, 65 (5), 41–44.

Kozlova, I. P., Radchenko, O. S., Stepura, L. G. (2008). Geochimichna dijalnist mikroorganizmiv ta ii prykladni aspekty. Kyiv: Naukova dumka, 527.

Kryzanivskyj, Ye. I., Fedorovych, Ya. T., Polytrenko, M. S. (2007). Pidvyshchennia efektyvnosti antykorozijnogo zachystu pidzemnych naftogazoprovodiv. Resursozberigajuchi technologii u naftogazovij energetyci. Ivano-Frankivsk, IFNTUNG – 40, 127.

Kryzanivskyj, Ye. I., Polytrenko, M. S., Guzov, Ju. P., Rudko, V. V. (2008). Doslidzennia izoliacijnych ta antykorozijnych charakterystyk modyfikovanych bitumno-polimernych pokryt. Rozvidka ta rozrobka naftovych i gazovych rodovyshch, 1, 57–60.

Kryzanivskyj, Ye. I., Polytrenko, M. S., Fedorovych, Ya. T. (2011). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia suchasnych izoliacijnych pokryttiv dla zachystu pidzemnych sporud vid korozii. Nafto-gazova energetyka – 2011. Ivano-Frankivsk, 91.

Kryzanivskyj, Ye. I., Polytrenko, M. S., Fedorovych, Ya. T. (2011). Vidnovlennia protykorozijnogo zachystu pidzemnych gazonaftoprovodiv u sylno mineralizovanych gruntach. Naftogazova energetyka, 1 (41), 34–38.

Kryzanivskyj, Ye. I., Polytrenko, M. S. (2012). Pidvyshchennia efektyvnosti pasyvnogo zachystu pidzemnych sporud vid korozii. Naukovyj visnyk IFNTUNG, 1 (31), 32–41.

Serednyckyj, Ya., Banachevych, Ju., Dragylev, A. (2005). Suchasna protykorozijna izoliacija u truboprovidnomu transporti (3-tia chastyna). Lviv – Kyiv, 288.

Fiterer, Ye. P., Bondaletov, V. G., Anikanova, L. A., Grigorjeva, M. A., Slavgorodskaja, O. I. (2011). Polychenije gidroizoliacyonnych mastik na osnove neftianych bitumov, modificyrovannych neftepolimernymi smolami. Lakokrasochnyje materialy i ich primenenije, 1 (2), 85–89.

Grynyshyn, О., Bratychak, M., Krynytskiy, V., Donchak, V. (2008). Petroleum resins for bitumens modification. Chemistry&Chemical Technology, 2 (1), 47–53.

Pérez-Lepe, A., Martínez-Boza, F. J., Gallegos, C. (2006). High temperature stability of different polymer-modified bitumens: A rheological evaluation. Journal of Applied Polymer Science, 103 (2), 1166–1174. doi: 10.1002/app.25336

Buketov, A., Stuchliak, P., Levyckyj, V. (2008). Doslidzennia adgezijnoi micnosti і zalyshkovych napruzen u modyfikovanych epoksydnych kompozytach. Visnyk TDTU, 13 (4), 31–40.

Woods, R. W., Letinski, D. J., Febbo, E. J., Dzamba, C. L., Connelly, M. J., Parkerton, T. F. (2007). Assessing the aquatic hazard of commercial hydrocarbon resins. Ecotoxicology and Environmental Safety, 66 (2), 159–168. doi: 10.1016/j.ecoenv.2005.11.004

Dolgov, M. A., Zubrecka, N. A., Buketov, A., Stuchliak, P. (2012). Vykorystannia metodu matematychnogo planuvannia eksperymentu dla ocinky adgezijnoi micnosti zachysnych pokryttiv, modyfikovanych energetychnymy polamy. Problemy prochnosti, 1, 111–118.

Zoorob, S. E., Castro-Gomes, J. P., Pereira Oliveira, L. A., O’Connell, J. (2012). Investigating the Multiple Stress Creep Recovery bitumen characterisation test. Construction and Building Materials, 30, 734–745. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.060

Demchenko, N. R., Pryhodko, S. V., Kurmakova, I. M., Tretiak, O. P. (2008). Sukcesija korozijnogo mikrobnogo ugrupovannia pry formuvanni bioplivky na stalevij poverchni za prysutnocti organichnych spoluk. Mikrobiologija i biotechnologija, 3 (4), 95–100.

Shmarov, V. M., Labunec, V. F., Belevcev, R. Ya., Kozlova, I. O., Prysiazniuk, V. V. (2015). Utvorennia antyfrykcijnych mineralnych sirkovmisnych biopokryttiv na konstrukcijnych materialach. Visnyk Vinnyckogo politechnicznogo instytutu, 1, 162–167.

Kurmakova, I. M. (2014). Naukovi osnovy stvorennia policyklichnych nitrogenvmisnych polifunkcionalnych ingibitoriv korozii stali ta mechanizm ich dii. Kyiv, 40.

Nykulyshyn, I. (2015). Naukovi osnovy i technologija katalitychnoi kooligomeryzacii pobichnych produktiv pirolizu vuglevodniv. Lviv, 40.

Rypka, G. M., Serednyckyj, Ya., Nykulyshyn, I. Ye., Pikh, Z. G., Voronchak, T. O. (2013). Modyfikacija naftobitumnych mastykovych pokryttiv naftopolimernymy smolamy. Voprosy chimii i chimicheskoj technologii, 5, 107–109.

Lopes, F. A., Morin, P., Oliveira, R., Melo, L. F. (2006). Interaction of Desulfovibrio desulfuricans biofilms with stainless steel surface and its impact on bacterial metabolism. Journal of Applied Microbiology, 101 (5), 1087–1095. doi: 10.1111/j.1365-2672.2006.03001.x

Gilmour, C. C., Elias, D. A., Kucken, A. M., Brown, S. D., Palumbo, A. V., Schadt, C. W., Wall, J. D. (2011). Sulfate-Reducing Bacterium Desulfovibrio desulfuricans ND132 as a Model for Understanding Bacterial Mercury Methylation. Applied and Environmental Microbiology, 77 (12), 3938–3951. doi: 10.1128/aem.02993-10

Brown, S. D., Gilmour, C. C., Kucken, A. M., Wall, J. D., Elias, D. A., Brandt, C. C. et. al. (2011). Genome Sequence of the Mercury-Methylating Strain Desulfovibrio desulfuricans ND132. Journal of Bacteriology, 193 (8), 2078–2079. doi: 10.1128/jb.00170-11

Traore, A. S., Hatchikian, C. E., Le Gall, J., Belaich, J.-P. (1982). Microcalorimetric Studies of the Growth of Sulfate-Reducing Bacteria: Comparison of the Growth Parameters of Some Desulfovibrio Species. Journal of Bacteriology, 149 (2), 606–611.

Nykułyszyn, I., Pich, Z., Urbaniak, W. (2009). Sposoby zagospodarowania odpadów przemysłu naftowego na Ukrainie. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod redakcja prof. Grzegorza Maliny, 1, 261–270.

Gnativ, Z. Ya., Nykulyshyn, I. Ye., Pikh, Z.G., Rypka, A. M., Voronchak, T. O. (2012). Oderzannia temnych naftopolimernych smol katalitychnoju spivpolimeryzacijeju vazkoi smoly pirolizu z frakcijeju С9 produktiv pirolizu dyzelnogo palyva. Visnyk Nacionalnogo terchnichnogo universytetu “KHPI”, 68 (974), 176–179.

Gnativ, Z., Nykulyshyn, I., Rypka, A., Voronchak, T., Pikh, Z. (2014). Study of aromatic and terpenic hydrocarbons catalytic cooligomerization regularities. Chemistry & Chemical Technology, 4, 401–410.

Lesueur, D. (2009). The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification. Advances in Colloid and Interface Science, 145 (1-2), 42–82. doi: 10.1016/j.cis.2008.08.011

Ibragimov, H. (2014). Synthesis of Petroleum Polymer Resin by Catalytic Polymerization of Pyrocondensate and Its Fractions. American Chemical Science Journal, 4 (1), 82–96. doi: 10.9734/acsj/2014/6320

Bratychak, M., Grynyshyn, O., Shyshchak, O., Romashko, I., Waclawek, W. (2007). Obtaining of petroleum resins using pyrolysis by-products. Petroleum resins with hydroxyl groups. Chemia і inzynieria ekologichna, 14 (2), 225–234.

Bratychak, М., Grynyshyn, O., Astakhova, O., Shyshchak, O., Waclawek, W. (2008). Petroleum resins with hydroxyl groups modified with styrene. Ecological chemistry and engineering, 15 (3), 387–396.


GOST Style Citations


1. Грищенко, В. К. Модифікатори гумових сумішей на основі нафтополімерних смол піролізної фракції С9 нафтопродуктів [Текст] / В. К. Грищенко, А. В. Воронцова, Н. А. Бусько та ін. // Полімерний журнал. – 2006. – № 3. – С. 238–245.

2. Bratychak, М. Functional petroleum resins based on pyrolysis by-products and their application for bitumen modification [Text] / M. Bratychak, O. Grynyshyn, O. Astakhova, O. Shyshchak, W. Waclawek // Ecological chemistry and engineering. – 2010. – Vol. 17, Issue 3.– P. 309–315.

3. Гринишин, О. Б. Основи технологій одержання модифікованих нафтополімерними смолами бітумів та захисних покрить [Текст]: автореф. дис. ... д-р техн. наук / О. Б. Гринишин. – Львів, 2011. – 40 с.

4. Гринишин, О. Шляхи підвищення якості нафтових бітумів [Текст]: V наук.- техн. конф. / О. Гринишин // Поступ в нафтогазопереробній і нафтохімічній промисловості. – Львів, 2009. – С. 60–61.

5. Гриценко, Ю. Б. Вплив природи полімеру на властивості модифікованих бітумів [Текст] / Ю. Б. Гриценко, С. В. Пиш’єв, Ю. Я. Хлібишин, Г. М. Страп, Т. Коваль // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – Т. 2, № 11 (68). – С. 4–8. doi: 10.15587/1729-4061.2014.21862

6. Криницький, В. В. Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смолами [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / В. В. Криницький. – НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 22 с.

7. Курмакова, І. М. Наноструктурні процеси при інгібуванні корозії сталі нітроге­новмісними конденсованими гетероциклами [Текст] / І. М. Курмакова, О. І. Сиза, О. О. Королев, Л. М. Капітанчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 4. – С. 1058–1063.

8. Крижанівський, Є. І. Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно полімерній основі [Текст] / Є. І. Крижанівський, Я. Т. Федорович, М. С. Полутренко та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – № 3 (40). – С. 100–105.

9. Гринишин, О. Б. Використання полімерів для модифікування нафтових бітумів, одержаних з парафінистих залишків [Текст] / О. Б. Гринишин, І. Ф. Фридер // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Т. 2, № 6 (62) . – С. 29–32. – Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/12270/10157

10. Пуріш, Л. М. Характеристика сульфатвідновлювальних бактерій, виділених у теплових мережах [Текст] / Л. М. Пуріш, Л. Г. Асауленко, Д. Р. Абдуліна, Г. О. Іутинська // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 4. – С. 169–173.

11. Занина, В. В. Методы оценки микробной стойкости защитных покрытий [Текст] / В. В. Занина, Ж. П. Коптева, А. Е. Коптева, И. А. Козлова // Микробиол. журн. – 2003. – Т. 65, № 5. – С. 41–44.

12. Козлова, І. П. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти [Текст] / І. П. Козлова, О. С. Радченко, Л. Г. Степура та ін. – К: Наукова думка, 2008. – 527 с.

13. Крижанівський. Є. І. Підвищення ефективності антикорозійного захисту підземних нафтогазопроводів [Текст]: міжнар. наук.-техн. конф. / Є. І. Крижанівський, Я. Т. Федорович, М. С. Полутренко // Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ – 40, 2007.

14. Крижанівський, Є. І. Дослідження ізоляційних та антикорозійних характеристик модифікованих бітумно - полімерних покрить [Текст] / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Ю. П. Гужов, В. В. Рудко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 1 (26). – С. 57–60.

15. Крижанівський, Є. І. Підвищення ефективності використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних споруд від корозії [Текст]: міжнар. наук.-техн. конф. / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович // Нафто-газова енергетика – 2011. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 91.

16. Крижанівський, Є. І. Відновлення протикорозійного захисту підземних газонафтопроводів в сильно мінералізованих ґрунтах [Текст] / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович та ін. // Нафтогазова енергетика. – 2011. – № 1 (41). – С. 34–38.

17. Крижанівський, Є. І. Підвищення ефективності пасивного захисту підземних споруд від корозії [Текст] / Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко // Науковий вісник ІФТУНГ. – 2012. – № 1 (31). – С. 32–41.

18. Середницький, Я. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті (3-тя частина) [Текст] / Я. Середницький, Ю. Банахевич, А. Драгилєв. – Львів – Київ, 2005. – 288 с.

19. Фитерер, Е. П. Получение гидроизоляционных мастик на основе нефтяных битумов, модифицированных нефтеполимерными смолами [Текст] / Е. П. Фитерер, В. Г. Бондалетов, Л. А. Аниканова, М. А. Григорьева, О. И. Славгородская // Лакокрасочные материалы и их применение. – 2011. – № 1-2. – С. 85–89.

20. Grynyshyn, О. Petroleum resins for bitumens modification [Text] / O. Grynyshyn, M. Bratychak, V. Krynytskiy, V. Donchak. // Chemistry & Chemical Technology. – 2008. – Vol. 2, Issue 1. – P. 47–53.

21. Perez-Lepe, A. High temperature stability of different polymer - modified bitumens: a rheological evaluation [Text] / A. Perez-Lepe, F. J. Martinez-Boza, C. J. Gallegos // Journal of Applied Polymer Science. – 2007. – Vol. 103, Issue 2. – Р. 1166–1174. doi: 10.1002/app.25336 

22. Букетов, А. Дослідження адгезійної міцності і залишкових напружень у модифікованих епоксидних композитах [Текст] / А. Букетов, П. Стухляк, В. Левицький // Вісник ТДТУ. – 2008. – Т. 13, № 4. – С. 31–40.

23. Woods, R. W. Assessing the aquatic hazard of commercial hydrocarbon resins [Text] / R. W. Woods, D. J. Letinski, E. J. Febbo, C. L. Dzamba, M. J. Connelly, T. F. Parkerton // Ecotoxicology and Environmental Safety. – 2007. – Vol. 66, Issue 2. – P. 159–168. doi: 10.1016/j.ecoenv.2005.11.004 

24. Долгов, М. А. Використання методу математичного планування експерименту для оцінки адгезійної міцності захисних покриттів, модифікованих енергетичними полями [Текст] / М. А. Долгов, Н. А. Зубрецька, А. В. Букетов, П. Д. Стухляк // Проблеми прочности. – 2012. – № 1. – С. 111–118.

25. Zoorob, S. E. Investigating the Multiple Stress Creep Recovery bitumen characterization test [Text] / S. E. Zoorob, J. P. Castro-Gomes, L. A. Pereira Oliveira, J. O’Connell // Construction and Building Materials. – 2012. – Vol. 30. – P. 734–745. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.060 

26. Демченко, Н. Р. Сукцесія корозійного мікробного угруповання при формуванні біоплівки на сталевій поверхні за присутності органічних сполук [Текст] / Н. Р. Демченко, С. В. Приходько, І. М. Курмакова, О. П. Третяк // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 3 (4). – С. 95–100.

27. Шмаров, В. М. Утворення антифрикційних мінеральних сірковмісних біопокриттів на конструкційних матеріалах [Текст] / В. М. Шмаров, В. Ф. Лабунець, Р. Я. Бєлєвцев, І. О. Козлова, В. В. Присяжнюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 162–167.

28. Курмакова, І. М. Наукові основи створення поліциклічних нітрогеновмісних поліфункціональних інгібіторів корозії сталі та механізм їх дії [Текст]: автореф. дис. ... д-р техн. наук / І. М. Курмакова. – Київ, 2014. – 40 с.

29. Никулишин, І. Є. Наукові основи і технологія каталітичної коолігомеризації побічних продуктів піролізу вуглеводнів [Текст]: автореф. дис. ... д-р техн. наук / І. Є. Никулишин. – Львів, 2015. – 40 с.

30. Рипка, Г. М. Модифікація нафтобітумних мастикових покриттів нафтополімерними смолами [Текст] / Г. М. Рипка, Я. А. Середницький, І. Є. Никулишин, З. Г. Піх, Т. О. Ворончак // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – № 5. – С. 107–109.

31. Lopes, F. A. Interaction of Desulfovibrio desulfuricans biofilms with stainless steel surface and its impact on bacterial metabolism [Text] / F. A. Lopes, P. Morin, R. Oliveira, L. F. Melo // Journal of Applied Microbiology. – 2006. – Vol. 101, Issue 5. – P. 1087–1095. doi: 10.1111/j.1365-2672.2006.03001.x 

32. Gilmour, C. C. Sulfate-Reducing Bacterium Desulfovibrio desulfuricans ND 132 as a Model for Understanding Bacterial Mercury Methylation [Text] / C. C. Gilmour, D. A. Elias, A. M. Kucken, S. D. Brown, A. V. Palumbo, C. W. Schadt, J. D. Wall // Journal Applied and Environmental Microbiology. – 2011. – Vol. 77, Issue 12. – P. 3938–3951. doi: 10.1128/aem.02993-10 

33. Brown, S. D. Genome sequence of the mercury-methylating strain Desulfovibrio desulfuricans ND 132 [Text] / S. D. Brown, C. C. Gilmour, A. M. Kucken, J. D. Wall, D. A. Elias, C. C. Brandt et. al. // Journal of Bacteriology. – 2011. – Vol. 193, Issue 8. – P. 2078–2079. doi: 10.1128/jb.00170-11 

34. Traore, A. S. Microcalorimetric Studies of the Growth of Sulfate-Reducing Bacteria: Comparison of the Growth Parameters of Some Desulfovibrio Species [Text] / A. S. Traore, C. E. Hatchikian, J. Le Gall, J.-P. Belaich // Journal of Bacteriology. – 1982. – Vol. 149, Issue 2. – P. 606–611.

35. Nykułyszyn, I. Sposoby zagospodarowania odpadów przemysłu naftowego na Ukrainie [Text] / I. Nykułyszyn, Z. Pich, W. Urbaniak // Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa pod redakcja prof. Grzegorza Maliny. – 2009. – Vol. 1 – P. 261–270.

36. Гнатів, З. Я. Одержання темних нафтополімерних смол каталітичною співполімеризацією важкої смоли піролізу з фракцією С9 продуктів піролізу дизельного палива [Текст] / З. Я. Гнатів, І. Є. Никулишин, З. Г. Піх, А. М. Рипка, Т. О. Ворончак // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – 2012. – № 68 (974). – С. 176–179.

37. Gnativ, Z. Study of aromatic and terpenic hydrocarbons catalytic cooligomerization regularities [Text] / Z. Gnativ, I. Nykulyshyn, A. Rypka, T. Voronchak, Z. Pikh // Chemistry&Chemical Technology. – 2014. – Vol. 4. – P. 401–410.

38. Lesueur, D. The colloidal structure of bitumen: Consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification [Text] / D. Lesueur // Advances in Colloid and Interface Science. – 2009. – Vol. 145, Issue 1-2. – P. 42–82. doi: 10.1016/j.cis.2008.08.011 

39. Ibragimov, H. J. Synthesis of Petroleum Polymer Resin by Catalytic Polymerization of Pyrocondensateand Its Fractions [Text] / H. J. Ibragimov, K. M. Gasimova, Z. M. Ibragimovaand G. F. Gasimova // American Chemical Science Journal. – 2014. – Vol. 4, Issue 1. – P. 82–96. doi: 10.9734/acsj/2014/6320 

40. Bratychak, M. Obtaining of petroleum resins using pyrolysis by-products. Petroleum resins with hydroxyl groups [Text] / M. Bratychak, O. Grynyshyn, O. Shyshchak, I. Romashko, W. Waclawek // Chemia і inzynieria ekologichna. – 2007. – Vol. 14, Issue 2. – P. 225–234.

41. Bratychak, М. Petroleum resins with hydroxyl groups modified with styrene [Text] / M. Bratychak, O. Grynyshyn, O. Astakhova, O. Shyshchak, W. Waclawek // Ecological chemistry and engineering. – 2008. – Vol. 15, Issue 3. – P. 387–396.


Copyright (c) 2016 Irena Nykulyshyn, Zorian Pikh, Svitlana Gnatush, Zoriana Gnativ, Ruslana Chajkivska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061