Research into mutual influence of inclusion on the chain of pores in the welded seam under the influence of thermo-force loading

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72040

Keywords:

inclusion, pore, crack, deformation, stress, mounting, welded seam, temperature load, gas jet

Abstract

Geometric characteristics of the inclusion to the chain of pores in the weld under the conditions of asymmetrical thermo force loading were studied. The dependence of an acute angle of the inclusion on the crack opening in the weld seam is explored. The dependence of the scheme of mounting of a construction on the crack opening in the weld was studied. A method based on the method of the finite elements of determining a stress-strained state in the weld in the pore and inclusion was developed. The method makes it possible to estimate in space mutual influence of the inclusion on the origin and crack opening in the pore. This method will make it possible to increase the period of operation of the welded seams.

The special feature of the studies is in creating different loads by time, by the depth of the plates, by the length of the plates and welded seams. The analysis of a stress-strain state of a welded seam in all stages of the loading before full cooling of the structure was examined.

A study of different methods of the load application was carried out. The authenticity of results is determined by the use of engineering methods.

It follows from the obtained results for the pores with diameter of 2.5 mm:   a pore and an inclusion in a similar welded seam do not substantially influence each other, the maximal stresses of σeqv1=3350 kgs/cm2 will not lead to crack opening near the pores. The maximal stresses of σeqv2=3500 kgs/cm2 will lead to the crack opening near the inclusion.

In the implementation of the distance between the pore and the inclusion L=  0,875 mm with the diameter of pores of 3.0 mm, prerequisite for a crack opening will arise from the inclusion to the pore for the scheme of rigid mounting of the base of the construction.

In the pore with the diameter of 3.0 of mm, exposed to maxima; temperature, the tension exceeding the adopted σeqv1=3600 kgs/cm2. In the nodes around the inclusion the process of crack opening will occur.

Author Biographies

Elena Strelnikova, A. N. Podgorny Institute of Mechanical Engineering Problems NAS of Ukraine D. Pozharskogo str., 2/10, Kharkiv, Ukraine, 61046

Doctor of Technical Sciences, Professor, Senior Researcher

Department of Strength and Optimization

Oleg Kovch, Yuzhnoye design office Krivorozhskaja str., 3, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49008

Engineer

References

Velykoyvanenko, E. A., Rozinka, H. F., Mylenyn, A. S., Pyvtorak, N. Y. (2013). Modelyrovanye protsessov zarozhdenyia y razvytyia por viazkoho razrushenyia v svarnikh konstruktsyiakh. Avtomatycheskaia svarka, 9, 26–31.

Kyt, H. S., Khai, M. V. (1982). Opredelenye trekhmernikh temperaturnikh polei y napriazhenyi v beskonechnom tele s razrezamy. Yzv. AN SSSR. Mekhanyka tverdoho tela, 5, 60–67.

Salehi, I., Kapoor, A., Mutton, P. (2011). Multi-axial fatigue analysis of aluminothermic rail welds under high axle load conditions. International Journal of Fatigue, 33 (9), 1324–1336. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2011.04.010

Minak, G., Ceschini, L., Boromei, I., Ponte, M. (2010). Fatigue properties of friction stir welded particulate reinforced aluminium matrix composites. International Journal of Fatigue, 32 (1), 218–226. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2009.02.018

Moreira, P. M. G. P., de Oliveira, F. M. F., de Castro, P. M. S. T. (2008). Fatigue behaviour of notched specimens of friction stir welded aluminium alloy 6063-T6. Journal of Materials Processing Technology, 207 (1-3), 283–292. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2007.12.113

Wang, Y., Bergström, J., Burman, C. (2009). Thermal fatigue behavior of an iron-based laser sintered material. Materials Science and Engineering: A, 513-514, 64–71. doi: 10.1016/j.msea.2009.01.053

Altukhov, E. V., Metod, Y. Y. (2005). Vorovycha v trekhmernoi teoryy termodynamyky plastyn. Teoret. y prykl. mekhanyka, 41, 3–8.

Nian Nhuen, Ruban, A. N. (2015). Vlyianye defektov svarnikh shvov na mekhanycheskye svoistva korpusnoi staly, opredeliaemie pry statycheskom nahruzhenyia. Vestnyk AHTU. Ser. Morskaia tekhnyka y tekhnolohyia, 2, 13‑21.

Serenko, A. N. (2011). Otsenka vlyianyia ostatochnikh napriazhenyi na kynetyku razvytyia ustalostnikh treshchyn v svarnikh soedynenyiakh. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 22, 156‑161.

Novatskyi, V. (1970). Dynamycheskye zadachy termoupruhosty. Moscow: Myr, 256.

Shymkovych, D. H. (2001). Raschet konstruktsyi v MSC/NASTRAN for Windows. Moscow: DMK Press, 448.

Kovch, O. Y. (2013). Yssledovanye prochnosty svarnikh shvov metodom konechnikh elementov. Vesnyk Khersonskoho natsyonalnoho tekhnycheskoho unyversyteta, 2, 159‑162.

Published

2016-06-30

How to Cite

Strelnikova, E., & Kovch, O. (2016). Research into mutual influence of inclusion on the chain of pores in the welded seam under the influence of thermo-force loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7(81), 9–14. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72040

Issue

Section

Applied mechanics