[1]
Liubych, V., Novikov, V., Zheliezna, V., Prykhodko, V., Balabak, O., Kirian, V., Tryhub, O., Bardakov, V., Kyrpa, M. and Petrenko, V. 2022. Devising the recipe for a cake with fresh sliced pumpkin according to culinary quality indicators . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3, 11 (117) (Jun. 2022), 19–30. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258371.