(1)
Iztayev, B.; Yakiyayeva , M.; Magomedov, M.; Iztayev, A.; Kenzhekhojayev, M.; Spandiyarov, Y. Devising Technology of the Accelerated Method for Making Yeast-Free Bakery Products from Wheat Flour. EEJET 2021, 4, 50-57.