(1)
Liubych, V.; Novikov, V.; Zheliezna, V.; Prykhodko, V.; Balabak, O.; Kirian, V.; Tryhub, O.; Bardakov, V.; Kyrpa, M.; Petrenko, V. Devising the Recipe for a Cake With Fresh Sliced Pumpkin According to Culinary Quality Indicators. EEJET 2022, 3, 19-30.