Iztayev, B., Yakiyayeva , M., Magomedov, M., Iztayev, A., Kenzhekhojayev, M., & Spandiyarov, Y. (2021). Devising technology of the accelerated method for making yeast-free bakery products from wheat flour . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(11(112), 50–57. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.238148