Liubych, V., Novikov, V., Zheliezna, V., Prykhodko, V., Balabak, O., Kirian, V., Tryhub, O., Bardakov, V., Kyrpa, M., & Petrenko, V. (2022). Devising the recipe for a cake with fresh sliced pumpkin according to culinary quality indicators . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(11 (117), 19–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258371