Liubych, V., Novikov, V., Zheliezna, V., Prykhodko, V., Balabak, O., Kirian, V., Tryhub, O., Bardakov, V., Kyrpa, M. and Petrenko, V. (2022) “Devising the recipe for a cake with fresh sliced pumpkin according to culinary quality indicators ”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(11 (117), pp. 19–30. doi: 10.15587/1729-4061.2022.258371.