Vol 6, No 11 (84) (2016)

Technology and Equipment of Food Production

Full Issue

View or download the full issue ABSTRACT AND REFERENCES

Table of Contents

Technology and Equipment of Food Production

Studying a new anti-polarization method in the process of ultrafiltration of skimmed milk PDF PDF (Русский)
Gregoriy Deynichenko, Vasyl Guzenko, Oleg Udovenko, Aleksandr Omelchenko, Olga Melnik 4-8
Foundation of technology for obtaining encapsulated oils and prescription development of shells on their basis PDF PDF (Українська)
Olga Neklesa, Evgeniya Korotayeva, Oleksander Nagorniy 9-15
Research into milk homogenization in the pulsation machine with a vibrating rotor PDF PDF (Українська)
Kyrylo Samoichuk, Sergey Kiurchev, Vadym Oleksiienko, Nadiya Palyanichka, Valentina Verholantseva 16-21
Thermogravimetric research into fish and plant semifinished products made of raw and blanched tissues of Azov goby and wheat bran PDF PDF (Українська)
Nataliia Prytulska, Dina Fedorova, Maxim Lazarenko, Olena Vasylieva, Tatiana Yudina 22-30
Modeling of mechanical treatment of napiform onion to determine the rational parameters of its cleaning PDF PDF (Українська)
Oleg Tereshkin, Dmytro Horielkov, Dmytro Dmytrevskyi, Vitalii Chervonyi 30-39
Exploring the processes of cryomechanodestruction and mechanochemistry when devising nano-technologies for the frozen carotenoid plant supplements PDF PDF (Українська)
Raisa Pavlyuk, Viktoriya Pogarska, Nadiya Timofeyeva, Leonida Bilenko, Tetyana Stukonozhenko 39-46
The use of convective-thermoradiative method of energy supply in the apple snack technology PDF PDF (Українська)
Ivan Malezhyk, Igor Dubkovetskiy, Halyna Bandurenko, Tetyana Levkіvska, Ljudmila Strelchenko 47-52
Influence of functional food composition on the properties of meat mince systems PDF PDF (Українська)
Ihor Strashynskiy, Oksana Fursik, Vasil Pasichniy, Andriy Marynin, Georgіy Goncharov 53-58