Система гарантування безпечності та якості харчової продукії в Україні: ретроспектива реформування та рівень сформованості в європейському вимірі

Автор(и)

  • Дмитро Федосович Крисанов ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Ukraine

Ключові слова:

система технічного регулювання, державний ринковий нагляд, безпечність харчової продукції, підтвердження відповідності.

Анотація

У статті проаналізовано процес реформування національної системи технічного регулювання за її основними складовими: законодавчо-нормативна база; національні стандарти та їх гармонізація з вимогами європейських і міжнародних нормативних документів; технічні регламенти; акредитація органів з оцінки відповідності; процедури підвердження відповідності; державний ринковий нагляд та контроль за виконанням обов'язкових вимог. Розкрито відмінності між системою державного контролю за якістю та безпечністю продовольчої сировини і харчових продуктів, що перейшла у спадок від колишнього Союзу, та системою державного ринкового нагляду за безпечністю та якістю харчової продукції. Узагальнено проблеми, неузгодженості та разбалансованість між окремими елементами, які гальмують реформування системи технічного регулювання й створення ефективного механізму функціонування державного ринкового нагляду і контролю, розроблені пропозиції з прискорення їх розбудови та включення у процеси відстеження безпечності продукції, що реалізуються.

Посилання

Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності/ Д.Ф.Крисанов // Економіка АПК. – 2011. – №1 (195).– С. 12–19.

Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв: підручник / А.К. Запольський, А.І.Українець. – К.: Вища школа, 2005. – 428 с.

Посудін Ю.І. Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продуктів: навч. посібник / Ю.І. Посудін; Кабінет Міністрів України; Нац. аграрний ун-т. – К.: Арістей, 2005. – 407 с.

Васюкова Г.Т. Екологія: підручник / Г.Т. Васюкова, О.І.Грошева. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.

Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів: підручник /Т.М. Димань, Т.Г. Мазур. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 520 с.

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України: монографія / [Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, В.Л. Осецький та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України 2011. – 656 с.

Крисанов Д. Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации / Д. Крисанов // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 42–49.

Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності: підручник /Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 224 с.

Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки: монографія / [О.В. Шубравська, Л.В. Молдаван, Б.Й. Пасхавер та ін.]; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської. – К: Ін-т екон. і прогнозув. НАН України 2012. – 426 с.

ДСНП «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»: затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2012 р. № 1140; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. № 88/22620.

Предложения по включению в Проект межведомственного плана вопросов по развитию стандартизации в агропромышленном комплексе России. – М.: Росстандарт; Минсельхоз России; Роснано, 2012. – 28 с.

Россия запретила ввоз сыра «Бель Шостка Украина» и Баштанского сырзавода //Дело. – 2012. – Февраль. – 27.

Українські лабораторії не знайшли в шоколаді Roshen канцерогенів // Економічна правда. – 2013. – Серпень. – 7.

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2735-УІ // Голос України. – 2011. – №1.

Про загальну безпечність нехарчової продукції. Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2736-УІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 22. – Ст. 145.

Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції . Закон України від 19.05.2011 № 3390-УІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 47. – Ст. 531.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Закон України (від 05.04.2007 р. № 877-V) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 29. – Ст. 389.

Про безпечність та якість харчових продуктів. Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР (в редакції від 6 вересня 2005 р. з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – №19. – Ст.98.

Дятлова В. Ринковий нагляд (зарубіжний досвід та підходи до реформування в Україні) / В.Дятлова // Схід. – 2011. – № 2 (109).– с. 71–76.

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 2 грудня 2010 р. № 1085/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Закон України (від 11.09.2003 № 1160-IV) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 9. – Ст. 79.

Про ратифікацію протоколу про вступ України до СОТ. Закон України (від 10.04.2008 р. № 250-ІV) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 23. – Ст. 213.

Опубліковано

2014-12-19