Агропродовольча сфера України як об'єкт національної безпеки

Автор(и)

  • Олександр Іванович Павлов Одеська національна академія харчових технологій, Ukraine

Ключові слова:

агропродовольча сфера, безпечний розвиток, загрози національній безпеці, національні інтереси, об'єкт національної безпеки, функції агропродовольчої сфери.

Анотація

У статті визначено структуру агропродовольчої сфери, її функції та роль у реалізації стратегічного курсу України. Проаналізовано сучасний стан агропродовольчої сфери, обгрунтовано доцільність її розгляду як об'єкту національної безпеки. Доведено практичну актуальність убезпечення агропродовольчої сфери від реальних та потенційних загроз у розрізі її виробничої, природної та соціальної складових. Визначено заходи щодо нейтралізації цих загроз, розкрито роль суб'єктів господарювання, громадських організацій, сільських територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів державної влади у забезпеченні безпеки агропродовольчої сфери, окреслено перспективи подальших наукових розробок у даному напрямі.

Посилання

Чечель О.М. Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / О.М. Чечель. – Суми, 2006. – 15 с.

Зіновчук Н.В. Державне регулювання функцій земельних ресурсів, що використовуються в аграрній сфері / Н.В. Зіновчук // Трансформація земельних відносин до ринкових умов: збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників (Київ, 26–27 лютого 2009 р.); редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – С. 254–257.

Скрынник Е.Б. Устойчивое развитие сельских территорий – важнейшая цель государственной агропродовольственной политики Российской Федерации / Е.Б. Скрынник // Економіка АПК. – 2010. – № 2 (184). – С. 143–154.

Лихачев Н.Е. Социология белорусского села: вопросы институализации / Н.Е. Лихачев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/39067/1/34-39.pdf

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV (в редакції від 18 травня 2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Стулова І.М. Економічна безпека як об’єкт наукового аналізу / І.М. Стулова // Економічні інновації. – Вип. 41. – 2010. – С. 262–273.

Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3-х т. Т. 1 / О.М. Ляшенко, Ю.С. Погорелов, В.Л. Безбожний [та ін.]; за заг. ред. Г.В. Козаченко. – Луганськ: Елтон–2, 2010. – 282 с.

Україна у цифрах у 2011 році: Статистичний збірник / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 251 с.

О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 26 июня 1998 г. № 233-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 декабря 2009 г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1998. – № 11–12. – Ст. 173.

Руденко М. Энергия прогресса: очерки по физической экономии; пер. с укр. / М. Руденко. – К.: Михайлюта А.А., 2010. – 544 с.

Барановський М.О. Диференціація аграрного виробництва України: причини та наслідки для продовольчої безпеки країни і сталого розвитку сільських територій // Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 196–208.

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – [2-е вид., переробл. і допов.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.

Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР (із змінами, внесеними від 2 жовтня 2012 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/771/97-BP

Чирва А. Реформа запроваджує презумпцію невинності для виробника / А.Чирва // Урядовий кур’єр. – 2012 – травень 8.

Шевченко Н.О. Агроекологічна політика в агропродовольчій сфері / Н.О. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/gu_shevch.php

Попова О.Л. Сталий екологобезпечний розвиток – стратегічний вектор для аграрного сектору України: перспектива 2020 / О.Л. Попова // Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників (Київ, 16–17 жовтня 2012 р.); редкол.: Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 475–480.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. Библиотека журнала ORGANIC UA – Кн. 10, т. 1. – ВК «АРС», 2013. – 416 с. – серия «Отечетсвенная мысль», кн. 4.

Мельник Л.Г., Шкарупа О.В. Забезпечення сталого розвитку еколого-економічних систем агропродовольчої сфери на основі механізмів самоорганізації // Сталий розвиток та безпека агропродовольчної сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 335–348.

Великий П.П. Социальная политика на селе: новые вызовы, старые ограничения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jsps.ru/upload/iblock/8ee/velikiy_socialnaya_politika_na_sele.pdf

Орієць О.М. Адміністративно-територіальна реформа як передумова сталого розвитку сільських територій / О.М. Орієць // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 1 жовтня 2011 р.); за заг. ред. О.Ю. Боровської. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2011. – С. 60–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-19