DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.24/2014.36113

ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. С. Іванченков

Анотація


Запропоновано методичний підхід до оцінки ефекту від впровадження інноваційних технологій, який передбачає врахування інтересів всіх суб’єктів інноваційного процесу. Запропоновано матрицю формування інноваційної стратегії залежно від інноваційних можливостей підприємства в консервній промисловості. Виділено напрямки інноваційного розвитку підприємств консервної промисловості. Запропонована класифікація якісних ефектів від інноваційних перетворень за видами та класифікаційними ознаками. Визначено методичний підхід до оцінки ефекту від впровадження інноваційних перетворень з використанням рейтингової оцінки для підприємств консервної промисловості.


Ключові слова


інновація; інноваційні перетворення; інноваційна діяльність; ефективність інноваційної діяльності; інноваційна стратегія; ефект від інноваційних технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

Питер Ф. Друкер. Эффективное управление предприятием / Питер Ф. Друкер. – «Вильямс», 2008. – 224 с.

Коюда В. О., Лисенко Л. А. Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її ефективності : монографія. – Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД “ІНЖЕК”. – 2010. – 224 c.

Мазейкіна О. О. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / О. О. Мазейкіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. - Т.1. - С.213-217.

Сотнікова Ю. В. Економічна оцінка інноваційної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Ю. В. Сотнікова. – Харків, 2007. – 22 с.

Покропивний С.Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності / С. Ф. Покропивний, А. П. Новак.– К. : КНЕУ, 1997. – 184 с.

Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.