DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.25/2015.38468

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. С. Мартиновський, Т. В. Філімончук

Анотація


На підставі дослідження наукових праць закордонних і вітчизняних авторів,  практики управління персоналом на вітчизняних підприємствах, резервів підвищення ефективності хлібопекарських підприємств, існуючих напрямів зміни зовнішнього середовища (суттєве погіршення споживчого попиту, погіршення якості розрахунків за продукцію) запропоновано впровадити систему мотивації із фіксованим відсотком премії від приросту розміру маржі як найбільш оптимальну.


Ключові слова


управління персоналом; ефективність; персонал; управлінські рішення; діяльність; сучасне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажан І. І. Сутність категорії "трудовий потенціал" та її економічна природа / І. І. Бажан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 1 (20). – С. 69-73.

Булеев И. П. Проблемы управления персоналом на предприятии / И. П. Булеев, В. В. Синельник // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – С.19-25.

Ганза І. В. Теоретико-методичні аспекти впливу управління персоналом на ефективність системи управління підприємством / І. В. Ганза // Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 1(19). – С. 98-103.

Иванцевич Дж. М. Человеческие ресурси управления / Дж. М. Иванцевич, А. А. Лобанов. – М. : Дело, 1993.

Кім Л. С. Стратегічний підхід до управління персоналом підприємства / Л. С. Кім // Наукові праці МАУП. – 2010. – Випуск 1(24). – С. 155-162.

Корсаков Д. О. Організаційна діагностика системи управління персоналом підприємства. / Д. О. Корсаков. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Ecoroz/2011 3/e11 3kors.pdf.

Малиш О. Моделювання поведінки підприємства щодо вдосконалення персоналу / О. Малиш // Економіст. – 2003. – № 11. – С.19-22.

Пархоменко Н. А. Середовище стратегічного управління персоналом / Н. А. Пархоменко // Науковий вісник ЛНАУ. Економічні науки. – 2010. – № 17.

Пошелюжна Л. Б. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах. / Л. Б. Пошелюжна. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/ 2010_ 1/163.pdf.

Прихач А. Активная инновационная деятельность персонала как конкурентное преимущество / А. Прихач // Управление персоналом. – 2005. – № 1-2.

Продан І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах / І. О. Продан // Управление персоналом. – 2013. – № 1-2.