DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.25/2015.38473

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. В. Тарасова

Анотація


У статті досліджується роль держави в побудові інноваційної моделі економіки України. Зроблено висновок стосовно надто низького рівня участі української держави у фінансуванні інноваційної моделі економічного розвитку. Розвиток інноваційної сфери характеризується істотним зниженням інвестиційних можливостей державного і місцевих бюджетів, відсутністю остаточно сформованих і надійних механізмів залучення ресурсів із недержавних джерел інвестування науково-технічної та інноваційної діяльності. Визначено шляхи удосконалення управління інвестиційно-інноваційними процесами.


Ключові слова


інновації; інноваційна модель розвитку; державне управління; інвестиційно-інноваційний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажал Ю. М. Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення : Наук. доп. / Ю. М. Бажал, І. В. Одотюк, М. С. Данько [та ін.]. / НАН України, Ін-т екон. прогнозування; В. П. Александрова (ред.). – К. : Ін-т екон. прогнозування, 2002. – 80 с.

Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – К. : Знан-ня, 2007. – 685 с.

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / В. М. Геєць, В. П. Семіноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Гайдуцький А. П. Мотиваційні чинники міжнародних інвестиційних рішень // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 50.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 р. № 3715-VІ. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Євтушевська О. О. Інноваційна стратегія як генеральний план дії у сфері інноваційної діяльності підприємства / О. О. Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 1(17). – С. 34-36.

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. «Економіка», вип. 15). [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.

Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи : розпорядження КМУ від 17.06.2009 р. № 680-Р. Урядовий кур’єр. – 2009. – 27 червня. – № 114.

Тарасова О. В. Проблеми реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2009. – № 1. – С. 14-17.

Тарасова О. В. Теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності підприємств / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1 (13) – С. 37-41.

Díaz-Díaz N.L., Aguiar-Díaz I., De Saá-Pérez P. (2006). Technological Knowledge Assets And Innova-tion, International Journal of Technology Management, 35, 29-51.

Pisano, G. (2006). Profiting from innovation and the Intellectual Property Revolution, Research Policy, 35(8), 1122-1130.

Chong, X., Pandya, K.V. (2003). Issues of knowledge management in public sector, Electronic Journal of Knowledge Management, 1(2), 25-33.