DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56856

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ

К. Б. Козак, Г. Ф. Маркова

Анотація


даній статті розглянуті особливості сучасного розвитку економіки і суспільства взагалі, розк-рита роль ефективного управління персоналом як одного з найважливіших факторів розвитку будь-якої діяльності. Проаналізовано тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу та актуальність особливої уваги саме до цієї сфери. Виявлено основні проблеми управління персоналом в сучасних умовах, визначено важливі функції управління.

Ключові слова


управління персоналом; готельно-ресторанна галузь; трудові ресурси; про-блеми управління персоналом; система мотивації

Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л.В. Управління персоналом: підручник / Л.В. Балабанова, О.В.Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

Брагина З.В. Управление персоналом: учебное пособие для вузов / Брагина З.В., Дудяшова В.П., Ка-верина З.Т. – М.: КноРус, 2010. – 125 с.

Братченко В.Ф. Управління персоналом організації в сучасних умовах // Персонал. – 2006. – № 3. – C. 25.

Готельно-ресторанний бізнес, як основна складова туристичної індустрії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/ua/virt/78/

Економіка підприємства: підручник / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

Кравчено Т.С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту // Персонал. – 2005. – №7. – С.13–21.

Козак К.Б. Управління розвитком трудового потенціалу підприємства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К.Б.Козак. – Херсон, 2011. – 245с.

Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm

Шапиро С.А. Основы управления персоналом в современных организациях. Экспресс-курс: учебное пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. – М.: Институт международных государственно - гуманитарных связей, 2008. – 99 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Л.І.Нечаюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/nechauk.htm