DOI: https://doi.org/10.15673/2312-847x.4/2015.56865

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИМСТВА

Г. О. Ткачук

Анотація


Надана розгорнута характеристика внутрішніх економічних ризиків діяльності підприємства, представлені їх класифікаційні ознаки. Систематизовано основні методи ідентифікації ймовірних ри-зиків. Виділено групи обліково-аналітичного забезпечення, що допомагають ідентифікувати внутрішні загрози підприємства. Наведено їх склад та загальна характеристика.

Ключові слова


внутрішні економічні ризики; ідентифікація економічних загроз; методи ідентифікації економічних загроз; обліково-аналітична система; обліково-аналітичне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 с. – С. 6.

Столбов В.Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підпри-ємств / В.Ф.Столбов, Г.М.Шаповал // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – 2013. – №111. – С.103-108.

Економічна безпека: навч. посіб. / За ред. З.С.Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.

Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник / І.П.Мойсеєнко, О.М.Марченко. – Львів, 2011. – 380 с. – С.15.

Информационные системы в экономике: учебник / под ред. проф. В. В. Дика. – М.: ФиС, 1996. – 272 с.

Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: [монографія] / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305 с.

Гарасим П.М. Проблеми формування обліково-аналітичної інформації в системі менеджменту [Елек-тронний ресурс] / П.М. Гарасим, С.В. Приймак С.В. – 2012. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12441/1/9_42-48_Vis_722_menegment.pdf

Штангрет А.М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підп-риємства / А.М. Штангрет // Наукові записки Української академії друкарства. – 2013. – №2. – С.58-63.

Ткачук Г.О. Завдання, зміст та склад обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Г.О. Ткачук // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія під ред. проф. Немченка В.В. – Одеса, Фенікс. – 2015. – 360 с. – С. 9-22.