Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Науковий журнал «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології»
ДО УВАГИ АВТОРІВ
Надсилаючи статтю до редакції, необхідно дотримуватися певних вимог.
Структура статті
При підготовці статей просимо Вас обов’язково дотримуватися наступних вимог:
Текст обсягом 8 і більше сторінок (для оглядових мінімум 15) формату А4 в редакторі WORD 2003-07, у форматі *.doc.
Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною, текст таблиць – Times New Roman 14. Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5 (в таблицях – 1).
Стаття обов’язково повинна бути написана чітко, логічно, грамотно, з додержанням наукового мовного стилю. У разі комп’ютерного перекладу наукраїнську мову, необхідно перевірити текст для запобігання можливим неточностям.
СТРУКТУРА СТАТТІ:
Прізвища, ініціали авторів із зазначенням учених ступенів і вчених звань.
Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, її місцезнаходження). Назва країни (для іноземних авторів).
Назва статті (напівжирним шрифтом).
Анотація. 600–800 знаків (12-14 рядків). Структура анотації: Мета:…, Матеріал і методи:…, Результати:…, Висновки:... У тексті анотації використовують нескладні речення. Тут не повинно бути абревіатур, скорочень, загальних фраз, не треба переносити речення з тексту статті, не повинна повторюватися назва статті. В анотації не повинно бути матеріалу, що відсутній у самій статті. Речення бажано починати словами: розглянуто, встановлено, відображено, проаналізовано, проведено, доведено і т.і.
Ключові слова: (5-8 слів). Відображають основний зміст статті, галузь науки, тему, мету; не повинні повторювати слова із назви статті. Наводяться в називному іменнику.
Анотація, прізвища та ініціали авторів, назва статті, ключові слова – українською,
Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. (Необхідно розкрити важливість проблеми, що досліджується, провести аналіз публікацій, що стосуються питань вирішення саме даної проблеми, показати, що зроблено, дослідниками в плані її вирішення, а що ні, підкреслити необхідність проведення Ваших досліджень).
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.
Мета дослідження. Завдання дослідження. Метою повинно бути вирішення проблеми, або отримання знань щодо проблеми, яка сформульована в назві. Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють питання, на які повинна бути отримана відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано використовувати слова: встановити, виявити, розробити, довести та т.і.
Матеріал і методи дослідження. Треба вказати кількість, вік, спортивну кваліфікацію досліджуваних, умови, тривалість та послідовність проведення експерименту. Потрібно не просто назвати методи, що Ви використовували у своїх дослідженнях, потрібно коротко обґрунтувати їх вибір, пояснити чому взяті саме ці методи.
Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, різних діаграм. Дані, які представляються в таблицях, повинні бути суттєвими, повними, порівнянними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні відповідати їх змісту. Переказувати словами дані приведені в таблицях і графіках неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов’язково проаналізовані.
Висновки з даного дослідження. Висновки містять коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та витікати з основного змісту роботи.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Список використаної літератури (8-10, для оглядових – 20 і більше) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських та зарубіжних фахових наукових журналів. Відомості про них повинні відповідати вимогам Гарвардського стандарту або APA.
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології № 2 / 2019
47
Наприкінці статті обов’язково вкажіть для кожного автора українською, російською та англійською мовами: ORCID (цифровий ідентифікатор автора); е-mail; прізвище, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи (офіційну назву та поштову адресу установи чи організації).
Вкажіть поштову адресу з індексом (для розсилки авторського примірника), контактний телефон.
Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них та на використані літературні джерела необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів. Формули повинні бути набраними в редакторі формул MS Equation.
Рисунки та графіки повинні бути виконані в форматі jpeg, якісно, з можливістю їх редагування. Для всіх об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті». Через те, що друкована версія журналу виходить у чорнобілому кольорі, кольори на рисунках та графіках не повинні нести смислового навантаження.
До публікації приймаються матеріали, що раніше не видавалися. Не приймаються до друку раніше опубліковані чи надіслані в інші видання статті. Подаючи текст, автор погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця, за умови, що стаття приймається до публікації.
Статті, надані до цього журналу і прийняті до друку, не можуть бути подані для публікації в інших наукових журналах.
Статті рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності й з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості.
У процесі редагування статті, редакція зберігає за собою право скорочувати статтю, змінювати стиль, лексику, але не зміст роботи.
Якщо стаття не відповідає вимогам та тематиці журналу або науковий рівень статті недостатній, а також статті, оформлені без дотримання наведених правил, редакційна рада не приймає її до публікації, та не реєструють. Не схвалені до друку статті не повертаються.
Редакція, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал.
У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Посилання при цитуванні є обов’язковим.
Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.
Статті просимо надсилати у встановлений термін в електронному вигляді за адресою:
E-mail: kaf.physical.therapy@gmail.com. Тема листа та ім’я файлу статті:
Прізвище автора_Стаття.
При оформленні статті просимо обов’язково додержуватися даних вимог.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.