ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ В РЕКРЕАЦИИ

О.В. Костикова, С.Н. Корсун, И.И. Шапошникова, Я.В. Суворова

Анотація


В статье рассмотрены этнические особенности профессиональной ответственности личности, специфика атрибутивного процесса, нравственные механизмы представителей поликультур- ного социума в контексте значимости этнопсихологических фактов в инновационной рекреационной деятельности.

Ключові слова


личность; рекреация; инновации; этническая ответственность; атрибуция; нравственные нормы; профессионализм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Коллектив. Личность. Общение : Сло- варь социально-психологических понятий / Под ред. Е. С. Кузьмина и В. Е. Семёнова. – П. : Лен- издат, 1987. – 144 с. – С. 10 – 11, С. 64 – 65.

Костікова О. В. До питання ефективності кроскультурної арт-терапії як психологічного супроводу особистості у поліетнічному суспільстві / О. В. Костікова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – 344 с. – С. 252 – 258.

Костикова О. В. Информативность влияния достижений этнопсихологии на адекватность кросс-культурной арт-терапии : доминанты и ориентиры / О. В. Костикова // Пріоритети роз- витку педагогічних та психологічних наук у XXI столітті : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції : (20 – 21 березня 2015 р., м. Одеса). – Одеса : ГО «Пів- денна фундація педагогіки», 2015. – 116 с. – С. 47– 50.

Костикова О. В. Некоторые ресурсы арт-терапии в контексте проблемы рекреации личности / О. В. Костикова // «Інноваційні напрями рекреації, фізичної реабілітації та оздоровчих технологій» // Збірник статей VII міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2014 року. – Харків : ХДАФК, 2014. – 204. – С. 68 – 73.

Коул М. Культурно-историческая психология : наука будущего. – / Майкл Коул // М. : «Когито-Центр», Издательство «Институт психологии РАН», 1997. – 432 с., илл., табл.

Кукушин В. С., Столяренко Л. Д. Этнопедагогика и этнопсихология. - / В. С. Кукушин, Л. Д. Столяренко // - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 448.

Кулка И. Психология искусства / Иржи Кулка // Пер. с чешск. – Х. : Изд-во Гуманитарный центр / Олива И. В., 2014. – 560 с.

Мітрова О. Р. Цінності індивідуалізму як фактор розвитку демократичного суспільства / О. Р. Мітрова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Студентська молодь в умовах глобалізації» (М. Дніпропетровськ, 24 квітня 2015 р.) / відп. За випуск, професор В. В.Кривошеїн. – Д. : ЛІРА, 2015. – 164 с. – С. 104 – 106.

Науменко Ю. Р. Мотивація відповідальної поведінки української молоді / Ю. Р. Науменко // Етнічна самосвідомість та кроскультурна взаємодія : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 26 березня 2015 р.) / [за ред. : Кузікової С. Б., Щербакової І. М., Пасько К. М., та ін]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 244 с. – С. 132 – 133.

Чиженко Б. Совесть в современном обществе как психолого-педагогическая проблема / Б. Чиженко // Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі : мате- ріали доп. вуз. наук.-теорет. конф., 23 – 24 квітня 2015 р., Харків / Харк. нац. пед. ун-т; за заг. ред. І. Дорожко. – Х. : ХНПУ, 2015. – 114 с. – С. 104.
Copyright (c) 2020 О.В. Костикова, С.Н. Корсун, И.И. Шапошникова, Я.В. Суворова

ISSN: 2522-1914