ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ ТЕНІСОМ ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ

О.О. Шевченко

Анотація


Тенісце не тільки спортивна гра, але чудовий засіб фізичної реакреації. Завдяки систематичним заняттям тенісом можна не тільки отримати навички гри, але й розвити фізичні якості, загартувати здоров’я та підвищити емоційний настрій

Ключові слова


теніс; фізичніякості; здоров'є; рекреація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій В. Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом./ В. Бабій, М. Маліков. //Спортивний вісник Придніпров'я. – 2010. – №. 1. – С. 33-35.

Богдановская Н.В. Особенности возрастной динамики адаптивних возможностей сердечно-сосудистой системи организма школьников / Н.В. Богдановская // ВісникЗапорізького державного університету: Збірникнаукових статей. Біологічні науки. – Запоріжжя, 2001. – №2. – С. 122-126.

Гороховский В.Л. Большой теннис: для всех и для каждого. / В.Л. Гороховский, В.Е. Романовский – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 с.

Кононенко Т. П. Фізична рекреація як складова соціально-культурного явища в студент- ському середовищі/ Т.П. Кононенко. // Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки ви- щихнавчальних закладів МВС України : матеріа- ли наук.-практ. конф.(Харків, 19 листоп. 2010 р.) – Х. : ХНУВС, 2010..- С.224-228.

Роутерт П. Анатомия тенниса. / П. Роутерт, М. Ковач ; пер. с англ. П.А. Самсонов. – Минск : Попурри, 2012. – 224 с.

Смородинов А.С. Физическая рекреация как средство сохранения и укрепления здоровья студентов./ А.С. Смородинов,В.И. Смородинова//Культура физическая и здоровье. -№1. – Воронеж, 2004. – С.30-32.

Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого.http://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya.

Шаповалова О.А. Теннис для начина- ющих. / О.А. Шаповалова. – М.: Вече, 2002. – 384с.

Шевченко О. О. Вплив рухливих ігор на показники зорового аналізатору у дітей дошкільного віку після занять тенісом. / О.О. Шевченко //Науковийчасопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) 11 (2014): 143-146.

Шевченко О. О. Характеристика про- яву фізичних якостей у змагальній діяльності тенісистів. / О.І. Сотникова, О.О. Шевченко, В. О. Шевченко. // Проблемы и перспективы разви- тия спортивных игр и єдиноборств в высших учебных заведениях. Сборник статей X1 между- народной научной конференции 6-7 февраля 2015 года. – Т.2 - Белгород-Харьков-Красноярск: ХДАФК, 2015. – С.192-196.
Copyright (c) 2020 О.О. Шевченко

ISSN: 2522-1914