Аналіз ефективності застосування програм фізичної реабілітації при хронічному гастриті типу В

Authors

Keywords:

фізична реабілітація, хронічних гастрит форма В, секреторна функція шлунка

Abstract

Мета: Дослідити показники секреторної функції шлунка, антро-пометричні та гемодинамічні показникі, тонус вегетативної нервової системи, а також особливості скарг хворих на хронічний гастрит типу В під впливом розробленої нами комплексної програми фізичної терапії  в ході реабілітаційного процесу. Матеріал і методи: у досліджені взяло участь 68 жінок молодого віку з діагнозом: хронічний гастрит типу В у стадії ремісії, підвищена секреторна функція шлунка. Результати: проаналізовано динаміку функціональних показників серцево-судинної та тонус вегетативної нервової системи, секреторної функції шлунка, антропометричних показників, особливості скарг хворих під впливом програми фізичної терапії. Висновки: застосування спеціальних фізичних вправи, із залученням груп м'язів, що іннервують хворий шлунок, коригувальних вправ для хребта, ранкової гігієнічної гімнастики; самостійних занять та лікувального масажу сприяли нормалізації секреторної функції шлунка, поліпшили діяльність серцево-судинної системи, знизили тяжкість перебігу захворювання, підвищили імунітет і реактивність організму

References

Бисмак, Е. В. (2007), ″Характеристика средств физической реабилитации, применяемых при хроническом гепатите″, Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 3, С. 3-8.

Вретельник, Е.Н. (2008), ″Физиологическая оценка изменений сердечно- сосудистой системы в процессе адаптации к физическим нагрузкам у лиц различного пола и возраста″, Слобожанський науково-спортивний вісник, №4, С. 119-121.

Дорофеева, Е.Е., Неханевич, О.Б, Урдина, Г.С. (2016), ″Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией″, Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 1, С. 67-72.

Калмиков СА. Фітотерапія. Харків: ХДАФК; 2008. 166 с.

Єфіменко П.Б. (2013), Техніка та методика класичного масажу, ХНАДУ, Харків.

Ивашкин, В. Т. и др. (2009), Хронический гастрит, вызванный инфекцией helicobacter pylori: диагностика, клиническое значение, прогноз: пособие для врачей, Шептулин, А.А, Лапина Т.Л. (ред.), Медицина, Москва, С 24-75.

Калмиков, С.А. (2016), Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, ФОП Панов А.М., Харків.

Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Урдіна, Г.С. (2015), Спосіб оздоровчої гімнастики для хворих на хронічний гастрит, Патент № 100691, Україна, МПК А61В5/00, А61В5/02, заявники та патентовласники Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Урдіна, Г.С. – № u201500101; заявл. 06.01.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 15, 2015 р.

Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Урдіна, Г.С. (2016), ″Актуальні питання лікувальної фізичної культури у випадку наявності диссекреторного та астеновегетативного синдромів хронічного гастриту″, Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 4, С. 60-65.

Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2015), ″Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит″, XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 244-246.

Калмикова, Ю.С. (2013), Комплексна фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Калмыков, С.А, Урдина, Г.С, Пелих, И.В. (2014), ″Анализ эффективности применения средств физической реабилитации у больных хроническим гастритом″, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 9, С. 30–35.

Калмиков, С.А.(2010), Фітотерапія: навчальний посібник, ХДАФК, Харків.

Куничев, Л.А. (1979), Лечебный массаж, Медицина, С. 161–162.

Пархотик, И.И. (2003), Физическая реабилитация при заболеваниях органов брюшной полости, Киев, Олимпийская литератература.

Попов, С.Н. и др. (2008), Лечебная физическая культура, Валеев, Н.М., Гарасеева, Т.С. (ред.), Академия, Москва, С. 20-39.

Рапопорт, С.И. (2010), Гастриты: пособие для врачей, Медпрактика, С.20-40.

Садат, К.Н. (2016), ″Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит″, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Серія № 15. ″Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт”: зб. наукових праць, Випуск 5 (75)16, С. 101-104.

Урдина, Г.С. (2015), ″Особенности методик лечебной физической культуры при хроническом гастрите″, Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 2 (18), С. 65–68.

Урдина, Г.С., Кононенко, М.Ю. (2014), ″Особенности применения лечебной физической культуры при хроническом гастрите типа В по данным исследования кислообразующей функции желудка″, Інноваційні напрями рекреації, фізичної реабілітації та оздоровчих технологій: зб. статей VІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 14 листопада 2014 р., ХДАФК., С. 176–185.

Published

2017-12-22