Результати застосування елементів йогівських асан у фізичній терапії вогнищевого туберкульозу легень

Автор(и)

  • Набіль Діяб
  • Сергій Калмиков
  • Юлія Калмикова

Ключові слова:

вогнищевий туберкульоз легень, лікувальна фізкультура, спірографічні показники

Анотація

Метою дослідження була оцінка програм фізичної терапії в комплексному лікуванні вогнищевого туберкульозу легень за даними динаміки спірографічних показників. В основу дослідження покладено клініко-функціональне обстеження 24 жінок у віці від 21 до 35 років, хворих на вогнищевий туберкульоз легень. Аналіз проводився на основі визначення показників дихального об’єму, життєвої ємкості легень, частоти дихання, хвилинного об'єму дихання, максимальної вентиляції легень, форсованої життєвої ємкості легень, максимальної об’ємної швидкості дихання під час вдиху та видиху. Встановлено, що застосування лікувальної гімнастики, основою якої є фізичні вправи з елементами йогівських асан, йогівські дихальні вправи та регламентовані дихальні вправи з урахуванням тонусу симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи хворих, а також дозованої ходьби сприяє підвищенню еластичності легеневої тканини, зменшенню ригідності грудної клітки та покращенню нервової регуляції функції зовнішнього дихання

Посилання

Безпосередні та віддалені результати лікування хворих на хронічний туберкульоз легень / В.М. Петренко, С.О. Черенько, Н.А. Литвиненко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2005. – №4(50). – С. 9-13.

Калмиков, С. А. (2012). Динаміка показників біохімічного аналізу крові у хворих на інфільтративний туберкульоз легень на тлі застосування засобів лікувальної фізкультури. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (3), 34-37.

Калмиков, С. А., Калмикова, І. М., & Урдина, Г. С. (2014). Аналіз динаміки спірографічних показників у хворих на вогнищевий туберкульоз легенів у процесі відновного лікування. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (3), 41-45.

Калмиков, С. А., & Калмикова, Ю. С. (2013). Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на туберкульоз легень. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, 4, 26-29.

Калмиков, С.А., Леонов, Ю.М. (2015), "Аналіз впливу лікувальної фізичної культури на спірографічні показники при вогнищевому туберкульозі легенів", Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації: матеріли І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 квітня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 44-49.

Калмикова, Ю. С. (2013). Застосування масажу та фізіотерапії при туберкульозі легень. Слобожанський науково-спортивний вісник, (3), 125-128.

Калмикова ЮС. Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі [дисертація]. Львів: Львів. держ. ун-т фіз. Культури; 2010. 232 с.

Калмикова, Ю.С. (2013). Фізична реабілітація при інфільтративному туберкульозі легенів. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(34), 79-83.

Kalmykova, Y. S., & Kalmykov, S. A. (2012). The effectiveness study of the physiotherapy techniques with infiltrative pulmonary tuberculosis using external respiration indicators. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, (2), 45-50.

Калмикова, Ю. С., & Калмиков, С. А. (2016). Методики лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на туберкульоз легень. Здоровье, спорт, реабилитация, 2(3), 28-35.

Калмикова ЮС, Калмиков СА, винахідники. Спосіб реабілітації хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів. Патент України № 42604. 2009 Лип 10.

Калмикова, Ю. С. (2009). Вивчення особливостей психологічного статусу у хворих на інфільтративний туберкульоз легень. Педагогика, психология и медикоҮбиологические проблемы физического воспитания и спорта.–Харків, (7), 67-73.

Калмикова, Ю.С. (2009). Вплив комплексної програми фізичної реабілітації для хворих на інфільтративний туберкульоз легенів без бактеріовиділення на показники функціонального стану дихальної системи та на динаміку морфологічних змін у легенях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту.–Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (4), 43-47.

Калмикова, Ю. С. (2009). Динаміка рентгенологічних змін у легенях осіб зрілого віку, хворих на інфільтративний туберкульоз легенів, під впливом комплексної фізичної реабілітації. PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, 113.

Калмикова, Ю.С. (2009). Дослідження стану вегетативної нервової системи у хворих на інфільтративний туберкульозу легенів під впливом програми фізичної рабілітації. Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях, 58-62.

Калмикова Ю.С. Лікувальна фізична культура як один із засобів функціональної терапії при туберкульозі легень / Ю.С. Калмикова // Відновлювальні та профілактичні технології в клінічній медицині: матеріали зб. тез доповідей на науковому симпозіумі [26-27 лютого 2009 р., м. Полтава]. – Полтава: Українська медична стоматологічна академія, 2009. – С. 36-37.

Калмикова, Ю. С. (2013). Особливості стану вегетативної нервової системи в разі інфільтративного туберкульозу легенів. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, (1), 25-29.

Калмикова, Ю.С. (2006), "Сучасні підходи до призначення засобів лікувальної фізичної культури хворим туберкульозом легень", Молода спортивна наука України, Вип. 10, Т. 4, Книга 2 , С. 64-69.

Калмикова, Ю.С. (2009), Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легень, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю. С. (2007). Характеристика методик дихальноȳ гімнастики та масажу при туберкульозі легень Слобожанський науково-спортивний вісник.-2007. Вип, 11, 180-182.

Калмыкова ЮС. Влияние дыхательной гимнастики на течение патологического процесса при инфильтративном туберкулезе легких без бактериовыделения у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК. 2007(12):182-4.

Калмыкова, Ю. С., Пешкова, О. В., & Мятыга, Е. Н. (2006). Влияние физических упражнений на организм больного туберкулезом легких. Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК.

Мурза В.П. Лечебная физкультура в комплексном лечении больных туберкулезом легких / В.П. Мурза. – К.: Здоров¢я, 1976. – 120 с.

Мурза В.П. Фізична реабілітація: [навч. посіб.] / В.П. Мурза. – К.: Олан, 2004. – 559 с.

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі / Наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.12 р. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 162 с.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дорослим. Туберкульоз / Наказ Міністерства охорони здоров’я України 04.09.2014 р. № 620. – К.: Парлам. вид-во, 2014. – 179 с.

Фешенко Ю.І. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція, та СНІД / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, Л.В. Турченко. – К.: Здоров’я, 2004. – 200 с.

Калмикова, Ю. С. (2014). Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку. Харків: ХДАФК, 104.

Калмикова, Ю.С. (2010), Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.03 "Фізична реабілітація", Львів, 22 с.

Калмиков, С. А., & Леонов, Ю. М. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СПІРОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ВОГНИЩЕВОМУ ТУБЕРКУЛЬОЗІ ЛЕГЕНІВ. ББК 75.03 А 38, 44.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають