Актуальні питання фізичної терапії в умовах євроінтеграції України

Автор(и)

  • А.О. Єршова
  • В.С. Полковник-Маркова

Ключові слова:

євроінтеграція, фізична терапія, фізична реабілітація, Україна, тенденції розвитку

Анотація

Мета: дослідження актуальних проблемних питань фізичної терапії в умовах євроінтеграції України. Матеріал і методи: проблемні питання фізичної терапії визначалися з використанням системного підходу, методів порівняльного аналізу наукових та практичних розробок з досліджуваної тематики, наукового спостереження тощо. Результати: розглянуто актуальні проблеми фізичної реабілітації в сучасних умовах, а також основні аспекти і напрями подальшого її розвитку. Висновки: доведено роль та значимість фізичної терапії та фізичної реабілітації в сучасних умовах, визначені шляхи наукового та практичного спрямувань фізичної терапії в умовах євроінтеграції України, які засновані на комплексному використанні сутнісно-термінологічного; організаційно-методичного; оздоровчого та лікувально-профілактичного аспектів.

Посилання

Українська асоціація фізичної терапії. Загальні питання фізичної реабілітації. Що таке ерготерапія? Взято з: http://www.physrehab.org.ua/forum/topic/83.html.

Эрготерапия (Occupational Therapy) – новая профессия в сфере реабилитации для Украины. Взято з: http://www.uaua.info/mamforum_arch/theme/516316.html.

Герцик А.М. (2003) Трактування ключових термінів в освітньо-професійній галузі фізичної реабілітації Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7: в 3 т. Т. 1. 342–346.

Physiatry – definition of physiatry in the Medical dictionary – by the Free Online Medical Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia. Взято з : http:// medical- dictionary. thefreedic- tionary.com/physiatry.

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Взято з: http://www.physrehab.org.ua/

Григор’єв А.Й., Балан М.М., Рацул А.Б. (2008) Енциклопедія фізичної реабілітації. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 712 с.

Круцевич Т.Ю. (Ред.) (2003) Теория и методика физического воспитания. К.: Олимпийская литература, 2003. 423 с.

Шевцов А.Г. (2009) Освітні основи реабілітології. К.: „МП Леся”. 483 с.

Савченко В.Г., Клапчук В.В. (2003) Фізична реабілітація: питання підготовки фахівців у вищих навчальних закладах освіти та їх правового статусу в Україні. Спортивний вісник Придніпров’я. № 3–4. 87–90.

Кобелєв С.Ю.(2009) Історія розвитку Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації Бюлетень Української асоціації фахівців фізичної реабілітації. 2009. №1. 3-5.

Клапчук В. Тумілович Г. (2013) Історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації Україні Актуальні проблеми валеології та реабілітації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сімферополь. 48–51.

Мухін В.М. (2009) Фізична реабілітація. К. : Олімпійська література.

Зенченков І.П. (2005) Філософсько-педагогічна взаємодія духовного і фізичного в процесі формування майбутнього педагога-реабілітолога Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту Харків-Донецьк: ХДАДМ №. 10. 21–23.

Кукса В. О. (2002) Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах (Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04) Київ.

Левченко В.А., Вакалюк І.П., Бондаренко В.М., Мудрак М.В. Бондар Ю.М. (2007) Актуальні питання фізичної реабілітації. Івано-Франківськ, 2007.

Клапчук В.В., Магльований А.В.(Ред.) (2006) Фізична реабілітація та спортивна медицина: Профільні кафедри і курси вищ. мед. та фізкультурних закладів освіти України. Львів : Ліга-Прес.

Абрамов В.В., Смирнова О.Л. (Ред.) (2014) Фізична реабілітація, спортивна медицина : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації. Дніпропетровськ : Журфонд.

Матеріали світової конференції фізичної терапії. Основні положення. Опис фізичної терапії (2011). Бюлетень Української асоціації фізичної реабілітації. Львів.

Бєлікова Н.О. (2014) Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Освітологічний дискурс. № 2. 13-22.

Бугеря Т.М. (2011) Формування готовності фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на основі міжпредметних зв’язків. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. № 1. 17-20.

Вовканич А.С. (2010) Особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації Науковий потенціал вищої школи: збірник наукових праць VІ міжвузівської науково-практичної конференції. Миколаїв. 18-19.

Городинський С.І. (2015) Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Молодий вчений. № 1 (16). 96-199.

Герцик А.М. (2006) Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді (Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03). Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ.

Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (2011) American Journal of Occupational Therapy. № 56. 609-639.

Moruno Miralles P., Talavera Valverde M. A. (2014) Occupational Therapy: An historical perspective. 90 years after its establishment. TOG (A Coruna): APGTO.

Науменко Л.Ю., Чемирисов В.В. (Ред.) (2015) Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів : зб. наук.-практ. праць / МОЗ України, ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України";. Дніпропетровськ: Вип. 3

Актуальные вопросы применения мануальной терапии в клинике внутренних болезней : материалы ХІІ-ой науч.-практ. конф.(2007). Днепропетр. мед. ин-т традиц. и народ. медицины, Днепропетр. регион. о-во мануальных терапевтов Украины. Днепропетровск.

Мисула І. Р. (Уклад.) (2014) Застосування методів фізичної реабілітації хворих похилого віку з остеоартрозом колінних суглобів на санаторно-курортному етапі реабілітації. Київ.

Лікувальна фізкультура в комплексному лікуванні окорухових порушень у нейрохірургічних та неврологічних хворих (2007): метод. рек. АМН України, МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації і пат.-ліценз. роботи. Київ.

Цикунов М.Б. [и др.]. (2010) Технологии реабилитации пациентов с повреждением спинного мезга. ОАО "Реабилитац. центр для инвалидов "Преодоление". Москва: ОАО "Московские учебники и Картолитография".

Шаповалова В. А. [та ін.]. (2008) Спортивна медицина і фізична реабілітація : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів освіти IV рівня акредитації. Київ : Медицина.

Степашко М.В., Сухостат Л.В. (2010) Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III рівнів акредитації. Київ : Медицина.

Сентябрев Н.Н., Иванов И.Н. (2015) Составления кинезореабилитационных программ на этапах реабилитации больных и инвалидов. Медицина и здравоохранение. № 1-1. 1-9.

##submission.downloads##

Як цитувати

Єршова, А., & Полковник-Маркова, В. (2020). Актуальні питання фізичної терапії в умовах євроінтеграції України. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, (2), 37–45. вилучено із http://journals.uran.ua/frir_journal/article/view/192853

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають