Формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів

Г.П. Грохова

Анотація


Анотація.У статті теоретично обґрунтовано та розкрито сутність та структуру рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки. Виявлені теоретичні підходи, концептуальні положення, структурні та функціональні компоненти. Ключеві слова: рекреація, рекреативна культура, фізична рекреація, культура, рухова рекреація, здоровий спосіб життя, компетентність.

Аннотация. В статье теоретически обосновано и раскрыто сущность и структуру рекреативной культуры будущих инженеров-педагогов в процессе профессиональной подготовки. Раскрыты теоретические подходы, концептуальные положения, структурные и функциональные компоненты. Ключевые слова: рекреация, рекреативная культура, физическая рекреация, культура, двигательная рекреация, здоровый образ жизни, компетентность.

Abstract. In the article in theory grounded and exposed essence and structure of recreations culture of future engineers-teachers in the process of professional preparation. Found out theoretical approaches, conceptual positions, structural and functional components.
Keywords: recreations, recreations culture, physical recreations, culture, motive recreations, healthy way of life, competence.

Ключові слова


рекреація; рекреативна культура; фізична рекреація; культура; рухова рекреація; здоровий спосіб життя; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградов Г.П. Теоретические и методологические основы физической рекреации: Дис… д-ра пед. наук / 13.00.04. - СПб, 1998. - 502.

Грохова Г.П. Основні мотиви самостійних занять студентів при формуванні рекреативної культури у процесі професійної підготовки / Г.П. Грохова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання: Зб. наук. пр. № 9. – Харків, 2006. - С. 48-50.

Джумаев А.Д. Теоретические основы физической рекреации как составной части физической культуры: Дис. …канд. пед. наук. – Чар- джоу, 1989.

Єфіменко Г.П. Основні форми та засоби фізкультурно-рекреативної діяльності майбутніх інженерів-педагогів Г.П. Грохова // Педа- гогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання: Зб. наук. пр. № 24. - Харків, 2005. - С. 66-68.

Єфіменко Г.П. Стан проблеми фізичної рекреації у вищому навчальному закладі освіти / Г.П. Єфіменко // Гуманізація навчально- виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХХХІІ. / за ред. В.І. Сипченка – Слов’янськ: видавничий центр СДПУ, 2004. – С. 104-107.

Лотоненко А.В. Физическая рекреация в физкультурно-оздоровительной деятельности / А.В. Лотоненко, В.С. Зыков, А.С. Касицын, В.Н. Лотоненко. - Учеб. Пособие. – Воронеж: ВГПУ, 1996. – 36 с.

Мартиросова Т. А. Рекреативно- оздоровительная технология в системе физиче- ского воспитания студентов: Дис. …канд. пед. наук. – Красноярск, 2006.

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: Физ- культура и спорт, 1991. – 543 с.

Рыжкин Ю.Е. Подготовка кадров по физической рекреации / Ю.Е. Рыжкин // Профессиональная подготовка педагогов – специалистов в области физической культуры и спорта. – М.: Малаховка, МГПУ, МГАФК, 1999. – С. 69-71.

Юдина Н. М. Методика определения и оценки физического потенциала студентов ВУ- ЗА: Дис. …канд. пед. наук. – Волжский, 2006.
Copyright (c) 2020 Г.П. Грохова

ISSN: 2522-1914