Інформація для авторів

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ПЛАГІАТ, САМО-ПЛАГІАТ

Журнал приєднується до принципів Комітету з етики публікації (COPE). Всі автори повинні дотримуватися стандартів, викладені в етичних принципах журналу. Зокрема, зверніть увагу на необхідність уникнення дублювання статті, плагіату та само-плагіату. Якщо ви не впевнені, що мається на увазі під плагіатом, тоді читайте статтю у Вікіпедії. Само-плагіат визначається як тип плагіату, в якому автор перевидає роботу в повному обсязі, або повторно її деяку частину з своєї раніше опублікованої роботи в новій статті. Характерною рисою такої статті є відсутність посилань на свої попередні публікації. Статті перевіряються на наявність плагіату. Якщо такі докази знайдені стаття буде відхилена і в подальшому не є можливість направити її до редакції. Також можна знайти такі послуги, як WriteCheck, які за певну плату перевірять Вашу статтю на наявність плагіату.

КАТЕГОРІЇ СТАТЕЙ

Журнал вітає статті з різних аспектів фізичного виховання, спорту і здоров'я студентів, що охоплюють наукові дослідження в суміжних областях, таких як біомеханіка, кінезіології, медицина, психологія, соціологія, технологія спортивного обладнання, дослідження ефективності тренування і спортивного відбору, працездатності, збереження здоров'я та інших міждисциплінарних напрямків.

Емпіричні статті [рекомендуємо: Експеримент - (від лат. Experimentum - проба, досвід) дослідження будь-яких явищ шляхом активного впливу на них за допомогою створення нових умов, що відповідають меті дослідження, або ж через зміну перебігу процесу в потрібному напрямку. Відрізняючись від наблюденіяактівним оперированием досліджуваним об'єктом] повинні бути написані коротко, використовуючи науковий формат [введення, метод (в тому числі учасники, інструменти та процедури), результати, обговорення, посилання].

Теоретичні роботи повинні спиратися на існуючу дослідницьку літературу і повинні критично аналізувати вибрані моделі і / або теорії, або тільки уявлення емпіричних результатів, якщо вони безпосередньо пов'язані з теорією.

Оглядова стаття повинна критично оцінити матеріали, які вже були опубліковані.

Метою оглядової статті є аналіз, оцінка і синтез сучасних знань, а не просто відтворити те, що вже відомо. Оглядові статті повинні складатися з наступних розділів: визначення проблеми, резюме попередніх досліджень, пояснення предмета, протиріч, проблем і пропозицій для подальших досліджень.

За попередніми даними дослідження повинні представити результати емпіричного дослідження, які ще знаходяться в процесі і повинні бути написані з використанням того ж формату, що і емпіричні дослідження, описані на початку даного розділу. Однак, ці звіти повинні бути коротше, ніж стандартна рукопис.

Платежі авторів

Цей журнал не бере плату з авторів .

Процес рецензування

Журнал використовує політику подвійного сліпого рецензування.

Процес рецензування передбачає наступне.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів представлені рукописи направляються рецензенту, працюючому у відповідній області.
  • Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється

Статті беруться до розгляду при суворому дотриманні вимог до авторських оригіналів статей

1. Головний редактор впродовж 10 днів повідомляє авторів про вступ статті по електронній пошті, перевіряє статтю на відповідність формальним критеріям. При необхідності листується з авторами про усунення зауважень. Після усунення зауважень направляє статті головному (науковому) редакторові і в редакційну колегію.

2. Статті, що поступили, розглядаються редакційною колегією впродовж 14 днів. Спочатку визначається відповідність статті тематиці журналу. Статті, що задовольняють формальним вимогам і що відповідають тематиці, спрямовуються на рецензування. Після позитивної рецензії статті, редакція повідомляє авторів про результати рецензування і про план публікації статті.

3. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

4. У разі відхилення наданої статті редакційна колегія дає авторові мотивоване укладення.

5. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що поступили, при необхідності скорочувати їх за узгодженням з автором, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторові.

6. Редакційна колегія не вступає в дискусію з авторами відхилених матеріалів, рукописи не повертаються.

Науковий журнал «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології»

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Надсилаючи статтю до редакції, необхідно дотримуватися певних вимог.

Структура статті

 При підготовці статей просимо Вас обов’язково дотримуватися наступних вимог:

Текст обсягом від 5-8 і більше сторінок (для оглядових мінімум 15) формату А4 в редакторі WORD 2003-10, у форматі *.doc.

Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною, текст таблиць – Times New Roman 14. Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1 (в таблицях – 1).

Стаття обов’язково повинна бути написана чітко, логічно, грамотно, з додержанням наукового мовного стилю. У разі комп’ютерного перекладу на українську мову, необхідно перевірити текст для запобігання можливим неточностям.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Прізвища, ініціали авторів із зазначенням учених ступенів і вчених звань.

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, її місцезнаходження). Назва країни (для іноземних авторів).

Назва статті (напівжирним шрифтом).

Анотація. 600–800 знаків (12-14 рядків).

Структура анотації: Мета:…, Матеріал і методи:…, Результати:…, Висновки:... У тексті анотації використовують нескладні речення. Тут не повинно бути абревіатур, скорочень, загальних фраз, не треба переносити речення з тексту статті, не повинна повторюватися назва статті. В анотації не повинно бути матеріалу, що відсутній у самій статті. Речення бажано починати словами: розглянуто, встанов­лено, відображено, проаналізовано, проведено, доведено і т.і.

Ключові слова: (5-8 слів). Відображають основний зміст статті, галузь науки, тему, мету; не повинні повторювати слова із назви статті. На­водяться в називному іменнику.

Анотація, прізвища та ініціали авторів, назва статті, ключові слова – українською,англійською.

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. (Необхідно розкрити важливість проблеми, що досліджується, провести аналіз публікацій, що стосуються питань вирішення саме даної проблеми, показати, що зроблено, дослідниками в плані її вирішення, а що ні, підкреслити необхідність проведення Ваших досліджень).

Мета дослідження. Завдання дослідження. Метою повинно бути вирішення проблеми, або отримання знань щодо проблеми, яка сформульова­на в назві. Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють питання, на які повинна бути отримана відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано використовувати слова: встановити, виявити, розробити, довести та т.і.

Матеріал і методи дослідження. Треба вказати кількість, вік, спортивну кваліфікацію досліджуваних, умови, тривалість та послідовність про­ведення експерименту. Потрібно не просто назвати методи, що Ви використовували у своїх дослідженнях, потрібно коротко обґрунтувати їх вибір, по­яснити чому взяті саме ці методи.

Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре­зультатів. Результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, різних діаграм. Дані, які представляються в таблицях, повинні бути суттєвими, повними, порівнянними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні відповідати їх змісту. Переказувати словами дані приведені в таблицях і графіках неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов’язково проаналізовані.

Висновки з даного дослідження. Висновки містять коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та витікати з основного змісту роботи.

Список використаної літератури подається:

Автентичний (не менше 10) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських та зарубіжних фахових наукових журналів.

Оформлення списку літератури та цитування в наукових роботах повинні відповідати вимогам APA STYLE. https://ztu.edu.ua/ua/science/files/6_APA-style.pdf

Текст статті обов’язково повинен містити посилання  на використані літературні джерела (приклад [9;12;15].

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них та на використані літературні джерела необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів. Формули повинні бути набраними в редакторі формул MS Equation.

Рисунки та графіки повинні бути виконані в форматі jpeg, якісно, з можливістю їх редагування. Для всіх об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті». Через те, що друкована версія журналу виходить у чорнобілому кольорі, кольори на рисунках та графіках не повинні нести смислового навантаження.

 

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел

Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів (редакторів/укладачів, якщо книга без автора), то у посиланні необхідно вказати усіх авторів (див. бібліографічні описи книг з авторами).

Якщо в публікації зазначено вісім та більше авторів (редакторів/укладачів), у посиланні необхідно перерахувати імена перших шести авторів, а потім вставити три крапки (...) та додати ім'я останнього автора (див. бібліографічні описи книг з авторами).

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.