DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-03

Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну

С. Ф. Повєрєнний, С. В. Кривуля, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна

Анотація


Незважаючи на доведену продуктивність горизонту В-25-26 Березівського родовища і буріння шести пошукових і розвідувальних свердловин на цей горизонт, фактичний склад, будова і властивості породи-колектора по керну залишалися невідомими, оскільки ні в одній з них горизонт не був охарактеризований керновым матеріалом. Тільки після відбору керна в оціночно-експлуатаційній свердловині №150 стало можливим дійти певних висновків. Ще на суміжному Котелівському родовищі було встановлено, що колекторами цього горизонту є специфічні, практично мономінеральні кварцові пісковики з регенераційно-кварцовим цементом, Передбачалося, що подібні пісковики можуть мати розвиток і на Березівському родовищі, проте підтвердження цьому отримане тільки зараз. Можна стверджувати, що усі ці пісковики відносяться до окремого петрографічного типу порід, досить широко поширеному в нижньому карбоні. Особливістю цього типу порід є нетипова поведінка в катагенезі порівняно з пісковиками з глинистим цементом, для яких розроблені схеми катагенетичних перетворень. Породи цього типу значно краще чинять опір зовнішнім впливам і можуть зберігати добрі емнісно-фільтраційні властивості на великих глибинах.


Ключові слова


дослідження керну; колекторські властивості; кварцові пісковики; кварцареніти; стійкисть до катагенезу; великі глибини; «плити» в бурінні

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Lagutin, A. A. Poverenniy, S. F. (2002). Usloviya formirovaniya i litofizicheskie svoystva porod-kollektorov glubokozalegayuschego produktivnogo gorizonta V-25-26 Kotelevskogo mestorozhdeniya po dannyim izucheniya kerna. [Conditions of formation and lythophysical properties of reservoir rocks of deep productive horizon V-25-26 in Kotelevsky field according to the core study]. Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini. Geologiya gazovih i gazokondensatnih rodovisch; Zb. nauk. prats, XXX; Harkiv, UkrNDIgaz, 69-75.

2. Benko, V. M., Dyachuk, V. V., Oleksyuk, V. I., A.V.Lizanets, A. V., ta in. (2005). Ukrayinsko-Berezivska zona pidnyatodin z nayperspektivnishih obektiv poshukovo-rozviduvalnih robit na glibokozalyagayuchi nizhnovizeyski gorizonti. [Ukrainian-Berezivska uplift area – one of the most promising objects of prospecting for deep-seated niggas horizons]. Zb. naukovih prats UkrNDIgazu «Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini», Harkiv, UkrNDIgaz, 1, 35, 7-13.

3. Benko, V. M. Maevskiy, B. Y., Lagutin, A. A., Homin V. R. (2013). Osoblivosti geologichnoyi budovi i perspektivi naftogazonosnosti glibokozanurenih gorizontiv Dniprovsko-Donetskoyi zapadini. [Features of a geological structure and petroleum prospects of deep horizons of the Dnieper-Donets basin]. MonografIya za red. Maevskogo B.Y., Ivano-Frankivsk, IFNTUNG, 208.

4. Dits, R. A., Borovik, M. V., Poverenniy, S. F., Fuglevich, O. M., Mesha, V. (2014). Burinnya Intervaliv z anomalno nizkoyu burimistyu. [Drilling intervals with abnormally low burity]. Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini. Geologiya gazovih i gazokondensatnih rodovisch. Zb. nauk. Prats, UkrNDIgaz , Harkiv, Vip.XXXHI,79-85.

5. Poverenniy, S. F., Dits, R. A., Borovik, M. V, Piddubna, O. V. (2014). Sklad, budova i vlastivosti piskovikiv z anomalno nizkoyu burimistyu [The composition, structure and properties of sandstones with abnormally low burity].«Naftogazova galuz Ukrayini», 3, 23-26.

6. Poverenniy, S. F., Machuzhak, M. I., Lizanets, A. V. (2016). Viznachennya mehanichnoyi mitsnosti porid-kolektoriv metodom zustrichnih sferichnih indentoriv [Determination of mechanical strength of reservoir rocks method of colliding spherical indentors]. Pitannya rozvitku gazovoyi promislovosti Ukrayini. Geologiya gazovih i gazokondensatnih rodovisch. Zb. nauk. prats, UkrNDIgaz, Harkiv, XLIV, 3-12.

7. Makogon, V. V. (2007). Litologiya i paleogeografiya vizeyskih vidkladiv tsentralnoyi chastini Dniprovsko-Donetskoyi zapadini [Lithology and paleogeography of deposits of the Central part of Dnieper-Donets basin]. (U zvyazku z naftogazonosnistyu). Disertatsiya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata geologichnih nauk., K., 150.

8. Baranova, T. A. (1989). O prirode poristosti glubokozalegayuschih nizhnekamennougolnyih terrigennyih kollektorov [On the nature and porosity of deep-seated lower Carboniferous terrigenous reservoirs]. (Na primere Kotelevsko-Berezovskoy strukturno-tektonicheskoy zonyi DDV). Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 1, 17-18.

9. Milanovskiy, E. E. (1987). Geologiya SSSR [Geology of the USSR], 1. M., Izd-vo MGU, 416.

10. Zaritskiy, A. P., Zinenko, I. I., Terdovidov, A. S., Lizanets, A. V. (2005). Vzaimosvyaz vertikalnoy gidrogeologicheskoy zonalnosti Dneprovsko-Donetskoy vpadinyi s zonalnostyami osnovnyih elementov osadochnogo chehla [The relationship of vertical hydrogeological zoning of Dnieper-Donets basin with zoning of the main elements of the sedimentary cover]. Geologicheskiy zhurnal, 3, 83-88.

11. Baranova T. A., Bodnarchuk A. P. (1990). Struktura porovogo prostranstva glubinnyih kollektorov DDV [The pore space structure of deep reservoirs of DDV]. (Na primere produktivnoy tolschi Kamyishnyanskoy i Berezovskoy ploschadey), Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 3, 16-18.

12. Blank, M. I., Eryomin, V. I., Krivosheya, V. A., Truhachyv, Yu. V. (1982). Stroenie i kollektorskie svoystva peschanikov verhneserpuhovskih otlozheniy Kotelevsko-Berezovskoy strukturno-tektonicheskoy zonyi [Structure and reservoir properties of Verhneserpukhovsky sandstone deposits Kotelevsky-Berezivskaya structural-tectonic zone]. Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 1, 7-9.

13. Krivosheya, V. A., Truhachyov, Yu. V., Teslenko-Ponomarenko, V. M. (1986). O neftegazonosnosti glubokozalegayuschih otlozheniy Kotelevsko-Berezovskoy zonyi [On oil and gas potential of deep deposits in Kotelevsky-Berezivskaya area]. Neftyanaya i gazovaya promyishlennost, 4, 9-11.

14. Geologo-ekonomichna otsinka zapasiv gazu i kondensatu vizeyskih (V-21-26) ta turneyskih (T-1) vidkladiv Berezivskogo GKR Harkivskoyi oblasti [Geological-economic evaluation of gas and condensate reserves Vise stage (V-21-26) and Tournai stage (T-1) deposits Berezovsky's gas condensate field in Kharkiv region], (2012). Zvit o NDR. TOV «Geo-sfera», N. Ovcharenko ta in., Poltava, 1121.

15. Krivulya, S. V. (2014). Kriteriyi dorozvidki velikih rodovisch vuglevodniv u nizhnopermsko-verhnokam’yanovugilnih vidkladah Dniprovsko-Donetskoyi zapadini [Criteria for the exploration of large deposits of hydrocarbons in nizhnyohirske-verhnekam enoughly sediments of the Dnieper-Donets basin]. Monografiya, za zagaln. red. avtora. Harkiv, 174.

16. Abelentsev, V. M., Lur’e, A. Y., Mischenko, L. O. (2014). Doslidzhennya neodnorodnosti porovogo seredovischa plastiv-kolektoriv z metoyu optimizatsiyi viluchennya vuglevodniv [Research of geterogenuous porous medium of the reservoir to optimize hydrocarbon recovery]. Zb. «Visnik Harkivskogo natsionalnogo universitetu imeni V.N. Karazina», 1128, 41, Harkiv, 9-14.

7. Proekt dorozvidki nizhnovizeysko-turneyskih vidkladiv Berezivskogo GKR. Zvit o NDR [Exploration project of niggas-tarnasky deposits Berezovsky GKM] (2015). Latishev S., Minosyan O., Avdeeva A. ta in. Harkiv, 117.

18. Makogon, V. V. (2001). Litologiya ta epigenetichni zmini nizhnovizeyskih terigennih kolektoriv pivnichnoyi pribortovoyi zoni DDZ, [Lithology and epigenetic changes niggasi terrigenic collectors North priborovo zone DDV]. Zb. «Visnik HNU imeni V.N. Karazina», 521, Harkiv, 25-26.

19. Zaritskiy, O. P. (2009). Naftogazonosnist glibinnih zon rozuschilnennya porid Dniprovsko-Donetskoyi zapadini [Petroleum potential of the deep zones of rocks decompaction of Dnieper-Donets basin], Naftova i gazova promislovist, 2, 12-13.

20. Grigorchuk, K. G. (1989). Evolyutsiya kollektorskih svoystv v litogeneze [Evolution of reservoir properties in lithogenesis] (na primere turneyskih otlozheniy DDV), Geologiya nefti i gaza, 7, 25-28.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лагутин А.А. Условия формирования и литофизические свойства пород-коллекторов глубокозалегающего продуктивного горизонта В-25-26 Котелевского месторождения по данным изучения керна. [Текст]/ А.А. Лагутин, С.Ф. Поверенный // Питання розвитку газової промисловості України. Геологія газових і газоконденсатних родовищ; Зб. наук. праць; Вип.XXX; – Харків, УкрНДІГаз. – 2002.– С. 69-75.

2. Бенько В.М. Українсько-Березівська зона піднять – один з найперспективніших об’єктів пошуково-розвідувальних робіт на глибокозалягаючі нижньовізейські горизонти [Текст] / В.М. Бенько, В.В. Дячук, В.І. Олексюк, А.В. Лизанець, та ін. // Зб.наукових праць УкрНДІгазу «Питання розвитку газової промисловості України». – Харків, УкрНДІгаз. – 2005. – Т. 1. – Вип. 35 – С. 7-13.

3. Бенько В.М. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / В.М. Бенько, Б.Й. Маєвський, А.А. Лагутін, В.Р.Хомін // Монографія за ред. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. – 2013. – 208 с.

4. Діц Р.А. Буріння інтервалів з аномально низькою буримістю. [Текст]/Р.А. Діц М.В.Боровік, С.Ф.Повєрєнний, О.М. Фуглевіч, В. Меша // Питання розвитку газової промисловості України. Геологія газових і газоконденсатних родовищ. Зб. наук. праць УкрНДІГаз. – Харків, 2013. – Вип. XXXХI. – С. 79-85.

5. Повєрєнний С.Ф. Склад, будова і властивості пісковиків з аномально низькою буримістю. [Текст] / С.Ф. Повєрєнний, Р.А. Діц, М.В. Боровік, О.В. Піддубна // «Нафтогазова галузь України». – №3, 2014. – С. 23-26.

6. Повєрєнний С.Ф. Визначення механічної міцності порід-колекторів методом зустрічних сферичних інденторів [Текст] / С.Ф. Повєрєнний, М.І. Мачужак, А.В. Лизанець // Питання розвитку газової промисловості України. Геологія газових і газоконденсатних родовищ. Зб. наук. праць, УкрНДІГаз – Харків, 2016. – Вип. XLIV. – С. 3-12.

7. Макогон В.В. Літологія і палеогеографія візейських відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (У зв’язку з нафтогазоносністю) [Текст]: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук / В.В. Макогон. – К., 2007. – 150 с.

8. Баранова Т.А. О природе пористости глубокозалегающих нижнекаменноугольных терригенных коллекторов (На примере Котелевско-Березовской структурно-тектонической зоны ДДВ) [Текст] / Т.А. Баранова // Нефтяная и газовая промышленность. – 1989. – № 1. – С. 17-18.

9. Милановский Е.Е. Геология СССР. Ч. 1. [Текст] / Е.Е.Милановский. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 416 с.

10. Зарицкий А.П. Взаимосвязь вертикальной гидрогеологической зональности Днепровско-Донецкой впадины с зональностями основных элементов осадочного чехла. [Текст] / А.П. Зарицкий, И.И. Зиненко, А.С. Тердовидов, А.В. Лизанец // Геологический журнал. – 2005. – № 3. – С. 83-88.

11. Баранова Т.А. Структура порового пространства глубинных коллекторов ДДВ. (На примере продуктивной толщи Камышнянской и Березовской площадей) [Текст] / Т.А. Баранова, А.П. Боднарчук // Нефтяная и газовая промышленность. – 1990. – №3. – С. 16-18.

12. Бланк М.И. Строение и коллекторские свойства песчаников верхнесерпуховских отложений Котелевско-Березовской структурно-тектонической зоны [Текст] / М.И. Бланк, В.И. Ерёмин, В.А.Кривошея, Ю.В. Трухачёв // Нефтяная и газовая промышленность. – 1982. – №1. – С. 7-9.

13. Кривошея В.А. О нефтегазоносности глубокозалегающих отложений Котелевско-Березовской зоны [Текст]/ В.А. Кривошея, Ю.В. Трухачёв, В.М. Тесленко-Пономаренко // Нефтяная и газовая промышленность. – 1986. – № 4. – С. 9-11.

14. Геолого-економічна оцінка запасів газу і конденсату візейських (В-21-26) та турнейських (Т-1) відкладів Березівського ГКР Харківської області [Текст] : звіт о НДР/ Н. Овчаренко та ін. Т.О.В. «Гео-сфера». – Полтава, 2012. – 1121с.

15. Кривуля С.В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини. Монографія [Текст]/ С.В. Кривуля; за загальн. ред. автора. – Харків, 2014. – 174 с.

16. Абєлєнцєв В.М. Дослідження неоднородності порового середовища пластів-колекторів з метою оптимізації вилучення вуглеводнів [Текст] / В.М. Абєлєнцєв А.Й. Лур’є, Л.О. Міщенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1128. – Харків. – 2014. – С. 9-14.

17. Проект дорозвідки нижньовізейсько-турнейських відкладів Березівського ГКР [Текст] : Звіт о НДР / С. Латишев, О. Міносян, А. Авдєєва та ін. – Харків, 2015. – 117 с.

18. Макогон В.В. Літологія та епігенетичні зміни нижньовізейських теригенних колекторів північної прибортової зони ДДЗ [Текст] / В.В. Макогон // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, № 521. – Харків, 2001. – С. 25-26.

19. Заріцький О.П. Нафтогазоносність глибинних зон розущільнення порід Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / О.П. Заріцький // Нафтова і газова промисловість. – 2009. – № 2. – С. 12-13.

20. Григорчук К.Г. Эволюция коллекторских свойств в литогенезе (на примере турнейских отложений ДДВ) [Текст] / К. Г. Григорчук // Геология нефти и газа. – 1989. – №7. – С.25-28.

Copyright (c) 2017 С. Ф. Повєрєнний, С. В. Кривуля, А. Й. Лур’є, О. В. Піддубна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.