DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-20

Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території лівобережної України

Вікторія Віталіївна Удовиченко

Анотація


У представленій статті стисло окреслено теоретико-методологічні аспекти розуміння й дослідження біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів (БСКЛ) території, класифікації її структурних елементів. Означено методичні аспекти картографічного моделювання БСКЛ, яке стосувалося території Лівобережної України, та межі якої визначено за межами чотирьох адміністративних областей (Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської). Представлено картографічну модель (у робочому масштабі), розгорнуту легенду до неї й результати характеристики і аналізу елементів БСКЛ території Лівобережної України, а також її графічного моделювання. Специфіка прояву факторів формування (гідромережі, лісистості тощо) елементів БСКЛ в межах регіону дослідження зумовила можливість виокремлення 88 біоцентрів та 51 біокоридору різного рангу і статусу, в т.ч. 12-ти – національних, 12-ти – регіональних та 64-х – локальних біоцентрів; а також 4-х – національних, 5-ти – регіональних та 41-го – локального (в т.ч. 16-ть – І-го порядку та 25-ть – ІІ-го порядку) біокоридори. Визначено можливості використання отриманих результатів під час втілення інструментарію ландшафтного планування. 


Ключові слова


ландшафт; біоцентрично-сітьова конфігурація; біоцентр; біокоридор; інтерактивний елемент; “тканина”; Лівобережна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Bajrak, Î. Ì., Smoljar, N. Î., Bulava, L. Ì. Geoecological characteristic of the regional ecological corridors (on the example of Poltavshina). Available at: geo.pnpu.edu.ua/text/lessonn_plan/ekomereja.doc.

Varivoda, E. Î. (2009). Konstructivno-geographichni osnovi upravlinnja prirodno-zapovidnim fondom v meghakh administrativnikh rajoniv [The constructive-geographical basis of the nature-reserve fund in the administrative regions management]. V.N. Karazin Kharkiv National University. Kharkiv, 20.

Hrodzinskij, Ì. D. (1993). Osnovi landshaftnoji ecologii [The basis of landscape ecology]. Ljibidj, 224.

Hrodzinskij, Ì. D. (2005). Piznannja landshaftu: mistze i prostir [The landscape cognition: place and space]. VPZ «Kiivsjkij universitet», 1, 431; 2, 503.

Desjuk, V. S., Svidzinsjka, D. V. (2014). Kartographuvannja tà analiz biotzentrichno-meregevoji konfiguratzii (na priklady Lubensjkogo rajonu Poltavsjkoji oblasti) [Mapping and analysis the biocentric-networking configuration (on the example of Luben district Poltava region)]. Chasopis kartographii, 10, 179-185.

Domaransjkij, À. Î. (2006). Landshaftne riznomanittja: sutnistj, znachennja, metrizatzija, zbereghennja [The landscape diversity: essence, significance, metrization, preservation]. ÒÎV “²ÌÅÊS-LTD”, 146.

Maksimenko, N. V., Kvartenko, R. Î. (2013). Landshaftne pidgruntja perspektiv rozvitku regionaljnoji ³ lokaljnoji ecologichnoji mereghi Harkivsjkoji oblasti [The landscape basis of the prosrects the ragional and local ecological network development of Harkiv region]. Visnik HNU V.N. Karazina, 1070, Ecology, 9, 63-73.

Petin, À. N. and other (2004). Osnovi ecologii i prirodopoljzovanija [The basis of ecology and nature resource management]. ÌGU, 287.

Razrabotka kontzeptzii ecologicheskikh koridorov v transgranichnikh uchastkakh bassejna reki Dnepr. Final report [The concept elaboration of ecological corridor in the transboundary areas of the Dnipro river basin] (2002). ÊNU Taras Shevchenko, 110.

Rozbudova ecomereghi Ukraini [The Ukraine econetwork improvement] (1999). The project “Econetworks”, 127.

Samojlenko, V. Ì., Korogoda, N. P. (2006). Geoinformatzijne modeljuvannja ecomereghi [The geoinformational econetwork modelling]. N³kà-Centr, 224.

Samojlenko, V. Ì., Korogoda, N. P. (2009). Optimizatzija vimirjuvannja rozrakhunkovikh pokaznikiv pri modeljuvanni basejnovoji ecomereghi [The optimization of measuring calculation indexes due to modelling the basin econetwork]. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 17, 15-26.

Samojlenko, V. Ì., Korogoda, N. P. (2010). Viznachennja rozrakhunkovikh pokaznikiv pri modeljuvanni ecomereghi v basejnakh richok nà riznikh teritorialjnikh rivnjakh proektuvannja [The measuring calculation indexes of the econetwork determination in the rivers basins at the different territorial levels of projection]. Physical geography and geomorphology, 3 (60), 57-62.

Samojlenko, V. Ì., Korogoda, N. P. (2010). Kriterii rivnja prirodno-karkasnoji znachuschosty tà stanu objektiv modeljuvannja ecomereghi v richkovikh basejnakh [The criteria of the nature-skeleton meaning level and the objects of econetwork modelling state in the rivers basins]. Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 3 (20), 8-21.

Sheljag-Sosonko, Ju. R. (2004). Formuvannja regionaljnikh skhem ecomereghi (metodichni rekomendatzii) [The cheme of the regional econetwork formation (methodical recommendations)]. Fitosotziocentr, 71.

Sheljag-Sosonko, Ju. R., Hrodzinskij, Ì. D., Romanenko, V. D. (2004). Kontzeptzija, metodi i kriterii sozdanija ecoseti Ukraini [The concept, methods and criteria of Ukraine econetwork creation]. Fitosotziocentr, 144.

Shischenko, P. H. (1999). Printzipi i metodi landshaftnogo analiza v regionaljnom proektirovanii [Priciples and methods of landscape analysis in the regional projection]. Fitosotziocentr, 284.

Angelstam, P., Grodzynskyi, M., Andersson, K. (2013). Measurement, Collaborative Learning and Research for Sustainable Use of Ecosystem Services. Landscape Concepts and Europe as Laboratory, AMBIO, 42, 129-145.

Forman, R. T., Gordon, M. (1986). Landscape Ecology. New York, 619.

McGarigal, K., Marks, B. J. (1994). FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. Version 2.0. Corvallis. Available at: https://www.umass.edu/landeco/pubs/mcgarigal.marks.1995.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Байрак О.М., Смоляр Н.О., Булава Л.М. Геоекологічна характеристика регіональних екологічних коридорів (на прикладі Полтавщини) [Електронний ресурс]. Режим доступу: geo.pnpu.edu.ua/text/ lessonn_plan/ekomereja.doc.

2.     Варивода Є.О. Конструктивно-географічні основи управління природно-заповідним фондом в межах адміністративних районів [Текст]: автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Є.О. Варивода. – Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2009. – 20 с.
3.     Гродзинський, М.Д. Основи ландшафтної екології [Текст]: Підручник / М.Д. Гродзинський. – К.: Либідь, 1993. – 224 с.
4.     Гродзинський, М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір [Текст]. Монографія. У 2-х томах / М.Д. Гродзинський. – К.: “ВПЦ «Київський університет»”, 2005. – Том І. – 431 с.; Том 2. – 503 с.
5.     Десюк, В.С. Картографування та аналіз біоцентрично-мережевої конфігурації (на прикладі Лубенського району Полтавської області) [Текст] / В.С. Десюк, Д.В. Свідзінська // Часопис картографії: Зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 10. – 390 с. – С. 179-185.
6.     Домаранський А.О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження [Текст] / А.О. Домаранський. – Кіровоград: ТОВ “ІМЕКС-ЛТД”, 2006. – 146 с.
7.     Максименко Н.В. Ландшафтне підґрунтя перспектив розвитку регіональної і локальної екологічної мережі Харківської області [Текст] / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. – №1070. – Серія “Екологія”, Вип. 9. – 2013. – С. 63-73.
8.     Петин А.Н. Основы экологии и природопользования [Текст] / А.Н. Петин и др. – М.: Изд-во МГУ, 2004. – 287 с.

9.     Разработка концепции экологических коридоров в трансграничных участках бассейна реки Днепр. Финальный отчет [Текст] / Под рук. М.Д. Гродзинского. – К.: КНУ им. Тараса Шевченко, 2002. – 110 с.

10. Розбудова екомережі України [Текст] / За ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К.: Програма розвитку ООН. Проект “Екомережі”, 1999. – 127 с.

11. Самойленко, В.М. Геоінформаційне моделювання екомережі [Текст] / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.

12. Самойленко, В.М. Оптимізація вимірювання розрахункових показників при моделюванні басейнової екомережі [Текст] / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2009. – Т. 17. – С. 15-26.

13. Самойленко, В.М. Визначення розрахункових показників при моделюванні екомережі в басейнах річок на різних територіальних рівнях проектування [Текст] / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – № 3 (60). – С. 57-62.

14. Самойленко, В.М. Критерії рівня природно-каркасної значущості та стану об’єктів моделювання екомережі в річкових басейнах [Текст] / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2010. – Т. 3 (20). – С. 8-21.

15. Шеляг-Сосонко, Ю.Р. Формування регіональних схем екомережі (методичні рекомендації) [Текст] / Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

16. Шеляг-Сосонко, Ю.Р. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины [Текст] / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.Д. Гродзинский, В.Д. Романенко. – К.: Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.

17. Шищенко, П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. [Текст]: Монография / П.Г. Шищенко. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 284 с.

18. Angelstam P. Measurement, Collaborative Learning and Research for Sustainable Use of Ecosystem Services [Text] / P. Angelstam, M. Grodzynskyi, K. Andersson // Landscape Concepts and Europe as Laboratory, AMBIO. – 2013. – Vol. 42. – P. 129-145.

19. Forman R.T. Landscape Ecology [Text] / R.T. Forman, M. Gordon. – New York, 1986. – 619 p.

20. McGarigal, K., Marks, B.J. FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. Version 2.0. Corvallis, 1994. Aviable at: https://www.umass.edu/landeco/pubs/mcgarigal.marks.1995.pdf.

Copyright (c) 2017 Вікторія Віталіївна Удовиченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.