DOI: https://doi.org/10.26565/10.26565/2410-7360-2017-47-24

Геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних «вікон» (на прикладі крейдових водозаборів Східної України)

А. В. Кононенко

Анотація


Встановлено та охарактеризовано геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних «вікон» в водотривкій товщі мергельно-крейдового водоносного горизонту на прикладі одних із найбільших крейдових водозаборів Східної України – Світлічанського, Житлівського та комплексі мергельно-крейдових водозаборів Харківської області. Проаналізовано геолого-гідрогеологічні, палеогеографічні, тектонічні та геоморфологічні особливості будови території дослідження. Доведено, що розвиток гідрогеологічних «вікон» в водотривкій товщі мергельно-крейдового водоносного горизонту на досліджуваній території пов'язаний із зонами тектонічних порушень, річковими долинами та безпосередніми виходами крейдових порід на денну поверхню.

Охарактеризовані основні особливості геологічної будови водотривкої товщі мергельно-крейдового водоносного горизонту на Світлічанському, Житлівському та комплексі мергельно-крейдових водозаборів Харківської області (на прикладі Середньооскільського родовища питних підземних вод). Виявлено, що підземні води мергельно-крейдового водоносного горизонту на досліджуваних водозаборах належать до недостатньо захищених. З урахуванням встановлених передумов розвитку гідрогеологічних «вікон» розроблена їх класифікація за такими ознаками: генезисом, площею поширення, гідрогеодинамічною та гідрогеохімічною складовою. Визначено екологічну роль гідрогеологічних «вікон» в формуванні запасів підземних вод мергельно-крейдового водоносного горизонту на території досліджень.


Ключові слова


гідрогеологічне «вікно»; мергельно-крейдовий водоносний горизонт; крейдові водозабори; захищеність підземних вод; водотривка товща; зона тріщинуватості; відслонення; елювій; річкова тераса

Повний текст:

PDF

Посилання


Bochever, F. M., Lapshin, N. N., Oradovskaja, A. E. (1979). Zashhita podzemnyh vod ot zagrjaznenija [Protection of groundwater against pollution]. Moscow: Nedra, 254.

Buzinov, S. N., Umrihin, I. D. (1973). Gidrodinamicheskie metody issledovanija skvazhin i plastov [Hydrodynamic methods of investigation of wells and seams]. Moscow: Nauka, 246.

Verigin, N. N., Sarkisjan, V. S. (1975). O prognoze kachestva vody v beregovyh vodozaborah [On the forecast of water quality in shore water intakes]. Water resources, 192–198.

Gol’dberg, V. M., Gazda, S. (1984). Gidrogeologicheskie osnovyi ohranyi podzemnyih vod ot zagryazneniya [Hydrogeological basis of protection of groundwater from pollution]. Moscow: Nedra, 262.

Gol’dberg, V. M. (1983). Prirodnye i tehnogennye faktory zashhishhennosti gruntovyh vod [Natural and technogenic factors of groundwater protection]. Bull. MOIP, 2, 103–110.

Dmitriev, N. I. (1934). Geomorfologicheskoe raschlenenie Ukrainy [Geomorphological dismemberment of Ukraine]. "Ed. Gos. Geographical Society", 66, 9–25.

Elohina, S. N., Srodnyh, Je. M. (1983). Ispol’zovanie kompleksnoj harakteristiki vodoupora dlja prognoza gidrogeologicheskih okon [Using a complex waterproofing characteristic for predicting hydrogeological windows]. The use of surface and groundwater in the Urals and the problem of managing them. Sverdlovsk, 60–66.

Koshlyakov, O. Ye, Dynyak, O. V., Koshlyakova, I. Ye. (2014). Do pytannya vrazlyvosti pytnykh pidzemnykh vod v mezhakh Kyyivs’koyi mis’koyi ahlomeratsyi z urahuvannyam pryrodnoyi zahyschenosti [To the issue of vulnerability of drinking groundwater within the Kyiv city agglomeration taking into account the natural security]. Bulletin of Odessa National University. Series: Geographical and geological sciences, 3 (22), 269–273.

Kristea, N. (1961). Podzemnaja gidravlika [Underground hydraulics]. Moscow: Gostoptehizdat, 1, 343.

Kryzhanovskaja, G. I. (1971). Paleogidrogeologicheskaja harakteristika Dneprovsko-Doneckogo artezianskogo bassejna [Paleohydrogeological characteristic of the Dnipro-Donets Artesian Basin]. Tr. Vsesojuz. n.-i. in-ta gidrogeologii i inzh. geologii, 38, 114–129.

Martynov, A. A., Hnykin, V. N. (1963). Tektonika Dneprovsko-Doneckoj vpadiny i Donbassa [Tectonics of the Dnipro-Donets Basin and Donbass]. Tr. UkrNIGRI, 3, 35–64.

Minkin, E. L. (1965). Vlijanie podsasyvanija podzemnyh vod na kachestvo vody infil’tracionnyh beregovyh vodozaborov [Influence of underground water absorption on water quality of infiltration coastal water intakes]. Exploration and conservation of mineral resources, 12, 41–46.

Nemec, K. A. (1982). Vlijanie rechnoj seti na razvitie pronicaemosti melo-mergel’nyh porod [Influence of the river network on the development of permeability of chalk-marly rocks]. Bulletin of Kharkov University. Vestnik Har'kovskogo universiteta. Materialy po geologii, gidrogeologii i geografii Levoberezhnoj Ukrainy, 228, 24–27.

Osokina, N. P. (2016). Vlijanie razryvnoj tektoniki na estestvennuju zashhishhennost’ podzemnyh vod na primere Kievskoj oblasti (Ukraina) [Influence of rupture tectonics on natural protection of underground waters on an example of the Kiev region (Ukraine)]. Poshukova ta ekologіchna geohіmіja, 1(17), 9–12.

Ostroukh, O. A. (2013). YakIsna otsinka pryrodnoyi zakhyschenosti pidzemnikh vod zasobami GIS [Qualitative assessment of the natural protection of groundwater by means of GIS]. Visnyk Khark. nats. un-tu imeni V. N. Karazina. Seriya Heolohiya-Heohrafiya-Ekolohiya, 1049(38), 34–38.

Pilatovskij, B. P. (1966). Osnovy gidromehaniki tonkogo plasta [Fundamentals of thin layer hydromechanics]. Moscow: Nedra, 316.

Plotnikov, N., Kraevskij, S. (1983). Gidrogeologicheskie aspekty ohrany okruzhajuschej sredy [Hydrogeological aspects of environmental protection]. Moscow: Nedra, 74.

Reshetov, I. K., Chomko, F. V., Chomko, D. F. (1999). Ocenka struktury jekspluatatsionnyih zapasov podzemnyh vod dejstvujushhih vodozaborov po gidrohimicheskim kriterijam [Assessment of the structure of the operational groundwater resources of existing water intakes based on hydrochemical criteria]. Materialy jubilejnoj nauchnoj konferencii kafedry gidrogeologii, inzhenernoj geologii i geojekologii Voronezhskogo gosuniversiteta. Voronezh: Publisher VSU, 49–56.

Suncov, M. A. (1978). Ob ocenke peretekanija vo vzaimodejstvujushhih vodonosnyh gorizontah [On the assessment of overflow in interacting aquifers]. Trudy Vsesojuzn. zaochnogo politehnicheskogo instituta, 120, 38–43.

Sujarko, A. V. (1969). K voprosu o razgruzke vod glubokih gorizontov Ukrainskoj chasti Bol’shogo Donbassa [To the question of unloading the waters of the deep horizons of the Ukrainian part of the Great Donbass]. 2-ja geol. konf. «Stepanovskie chtenija», Artemovsk, 209–212.

Tumenko, N. R. (1972). Prognoz himicheskogo sostava vody, postupajuschej v vodozabor pri ih jekspluatacii [Forecast of the chemical composition of water entering the water intake during their operation]. V kn.: Voprosy gidrogeologicheskih prognozov v svjazi s irrigaciej zemel' i vo-dosnabzheniem. Dnepropetrovsk, 4, 94–118.

Udalov, I. V., Okun’ A. O. (2014). The method of covering low-level radiation waste. Patent of Ukraine for utility models No. 88199.

Foto Ukrainy. Available at : https://www.photoukraine.com/russian/articles?id=3

Chomko, D. F. (2000). Vyznachennya hidroheolohichnikh vikon za hidrohimichnymy kriteriyamy [Determination of hydrogeological windows by hydrochemical criteria]. Heolohichnyy zhurnal. Kyiv, 4, 20–24.

Shestakov, V. M. (1961). Smeshenie stochnyh vod v rekah [Mixing wastewater in rivers]. Vodosnabzhenie i sanitarija tehniki, 7, 15–18.

Shestopalov, V. M., Boguslavskij, A. S., Bubljas, V. N. (2007). Ocenka zaschishhennosti i ujazvimosti podzemnyh vod s uchetom zon bystroj migracii [Assessment of groundwater vulnerability and vulnerability in view of rapid migration zones]. Кyiv: Scientific and engineering center of radiohydrogeoecological polygon studies. Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, 120.

Shestopalov, V. M., Klimchuk, A. B., Tokarev, C. B., Amelichev, G. N. (2009). Ocenka ujazvimosti podzemnyh vod rajonov otkrytogo karsta (na primere massiva Aj-Petri, Krym) [Assessment of vulnerability of groundwater in open karst areas (on the example of the Ai-Petri massif, Crimea)]. Speleologija i karstologija. Simferopol’, 2, 11–29.

Yakovev, V. V. (2016). Sposib oprisnennya kolodyaznoyi vody [Method of desalination of well water]. Patent of Ukraine for useful model No.104259


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бочевер, Ф. М. Защита подземных вод от загрязнения [Текст] / Ф. М. Бочевер, Н. Н. Лапшин, А. Е. Орадовская. – М. : Недра, 1979. – 254 с.

2. Бузинов, С. Н. Гидродинамические методы исследования скважин и пластов [Текст] / С. Н. Бузинов, И. Д. Умрихин. – М. : Наука, 1973. – 246 с.

3. Веригин, Н. Н. О прогнозе качества воды в береговых водозаборах [Текст] / Н. Н. Веригин, В. С. Саркисян. – Водные ресурсы, 1975. – 192–198 с.

4. Гольдберг, В. М. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения [Текст] / В. М. Гольдберг, С. Газда. – М. : Недра, 1984. – 262 с.

5. Гольдберг, В. М. Природные и техногенные факторы защищенности грунтовых вод [Текст] / В. М. Гольдберг // Бюлл. МОИП, 1983. – № 2. – С. 03–110.

6. Дмитриев, Н. И. Геоморфологическое расчленение Украины [Текст] / Н. И. Дмитриев. – «Изд. Гос. Географического об-ва», 1934. – Т. 66. – Вып. 1. – 9–25 с.

7. Елохина, С. Н. Использование комплексной характеристики водоупора для прогноза гидрогеологических окон [Текст] / С. Н. Елохина, Э. М. Сродных // Использование поверхностных и подземных вод Урала и проблема управления ими. – Свердловск. – 1983. – С. 60–66.

8. Кошляков, О. Є. До питання вразливості питних підземних вод в межах Київської міської агломерації з урахуванням природної захищеності [Текст] / О. Є Кошляков, О. В. Диняк, І. Є. Кошлякова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. – 2014. – Т.19. – № 3(22). – С. 269–273.

9. Кристеа, Н. Подземная гидравлика [Текст] / Н. Кристеа. – М.: Гостоптехиздат, I961. – Т. 1. – 343 с.

10. Крыжановская, Г. И. Палеогидрогеологическая характеристика Днепровско-Донецкого артезианского бассейна [Текст] / Г. И. Крыжановская // Тр. Всесоюз. н.-и. ин-та гидрогеологии и инж. геологии. – 1971. – Вып. 38. – С. 114–129.

11. Мартынов, А. А. Тектоника Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса [Текст] / А. А. Мартынов, В. Н. Хныкин // Тр. УкрНИГРИ. – 1963. – Вып. 3. – С. 35–64.

12. Минкин, Е. Л. Влияние подсасывания подземных вод на качество воды инфильтрационных береговых водозаборов [Текст] / Е. Л. Минкин // Разведка и охрана недр. – 1965. – № 12. – С. 41–46.

13. Немец, К. А. Влияние речной сети на развитие проницаемости мело-мергельных пород [Текст] / К. А. Немец // Вестник Харьковского университета. Материалы по геологии, гидрогеологии и географии Левобережной Украины. – 1982. – № 228. – С. 24–27.

14. Осокина, Н. П. Влияние разрывной тектоники на естественную защищенность подземных вод на примере Киевской области (Украина) [Текст] / Н. П. Осокина. – Пошукова та екологічна геохімія, 2016. – №1(17). – 9–12 с.

15. Остроух, О. А. Якісна оцінка природної захищеності підземних вод засобами ГІС [Текст] / О. А. Остроух // Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія-Географія-Екологія». – 2013. – № 1049. – Вип. 38. – С. 34–38.

16. Пилатовский, Б. П. Основы гидромеханики тонкого пласта [Текст] / Б. П. Пилатовский. – М. : Недра, 1966. – 316 с.

17. Плотников, Н. Гидрогеологические аспекты охраны окружающей среды [Текст] / Н. Плотников, С. Краевский. – М. : Недра, 1983. – 74 с.

18. Решетов, И. К. Оценка структуры эксплуатационных запасов подземных вод действующих водозаборов по гидрохимическим критериям / И. К. Решетов, Ф. В. Чомко, Д.Ф. Чомко // Материалы юбилейной научной конференции кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Воронежского госуниверситета. – Воронеж : Изд-во ВГУ. – 1999. – С. 49–56.

19. Сунцов, М. А. Об оценке перетекания во взаимодействующих водоносных горизонтах [Текст] / М. А. Сунцов. – Труды Всесоюзн. заочного политехнического института, 1978. – Вып. 120. – 38–43 с.

20. Суярко, А. В. К вопросу о разгрузке вод глубоких горизонтов Украинской части Большого Донбасса [Текст] / А. В. Суярко – 2-я геол. конф. «Степановские чтения». – Артемовск, 1969. – 209–212 с.

21. Туменко, Н. Р. Прогноз химического состава воды, поступающей в водозабор при их эксплуатации [Текст] / Н. Р. Туменко – В кн. : Вопросы гидрогеологических прогнозов в связи с ирригацией земель и во-доснабжением. – Днепропетровск, 1972. – Вып. 4. – 94–118 с.

22. Удалов, І. В. Спосіб укриття низькоактивних радіаційних відходів [Текст] / І. В. Удалов, А. О. Окунь. – Патент на корисну модель № 88199. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11 березня 2014 р.

23. Фото Украины [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.photoukraine.com/russian/ articles?id=3.

24. Чомко, Д. Ф. Визначення гідрогеологічних вікон за гідрохімічними критеріями [Текст] / Д. Ф. Чомко // Геологічний журнал. – Київ, 2000. – № 4. – С. 20–24.

25. Шестаков, В. М. Смешение сточных вод в реках [Текст] / В. М. Шестаков. – Водоснабжение и санитария техники, I96I. – № 7. – 15–18 с.

26. Шестопалов, В. М. Оценка защищенности и уязвимости подземных вод с учетом зон быстрой миграции [Текст] / В. М. Шестопалов, А. С. Богуславский, В. Н. Бублясь. – К. : Научно-инженерный центр радиогидрогеоэкологических полигонных исследований. Институт геологических наук НАН Украины, 2007. – 120 с.

27. Оценка уязвимости подземных вод районов открытого карста (на примере массива Ай-Петри, Крым) [Текст] / В. М. Шестопалов, А. Б. Климчук, C. B. Токарев, Г. Н. Амеличев // Спелеология и карстология. – Симферополь, 2009. – № 2. – 11–29 с.

28. Яковлєв, В. В. Спосіб опріснення колодязної води [Текст] / В. В. Яковлєв. – Патент на корисну модель
№ 104259. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 січня 2016 р.

Copyright (c) 2018 А. В. Кононенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.