Геологічні особливості багатопластових родовищ вуглеводнів як основа визначення критеріїв їх дорозвідки

А. Й. Лур’є, В. М. Абєлєнцев, Л. О. Міщенко

Анотація


На прикладі багатопластових родовищ північної бортової зони Дніпровсько-Донецької западини, які тривалий час перебувають у розробці, проведений аналіз структури поточних запасів вуглеводнів. Встановлено, що у покладах вуглеводнів цих родовищ зосереджені значні запаси газу та нафти, що не залучені у розробку. За ступенем геологічного вивчення 14% поточних запасів оцінені тільки за результатами геофізичних досліджень свердловин і характеризуються як з невизначеним промисловим значенням, тобто потребують дорозвідки. Об’єм запасів вуглеводнів з визначеним промисловим значенням, що підтверджені випробуванням, але практично не залучені у розробку, складає 38%. Таким чином, понад 50% загальних розвіданих запасів вуглеводнів багатопластових родовищ північної бортової зони є значним резервом, але не видобуваються. Тобто це питання потребує вивчення. За результатами аналізу структурно-тектонічних, літолого-фаціальних, петрофізичних та інших факторів, даних розробки, структури поточних запасів вуглеводнів встановлені геологічні особливості будови багатопластових родовищ та визначені основні три критерії їх дорозвідки. Перший критерій – доцільність дорозвідки лише на запаси газу з невизначеним промисловим значенням. Другий – дорозвідка запасів з невизначеним промисловим значенням сумісно з промисловими запасами газу, які практично не залучені у розробку. Третій – дорозвідка основних покладів родовищ з подальшим опошуковуванням їх недорозвіданих ділянок.


Ключові слова


багатопластові родовища; поклади вуглеводнів; геологічні особливості; дорозвідка

Повний текст:

PDF

Посилання


Abyelyentsev, V.M., Lur’ye, A.Y., Mishchenko, L.O. (2014). Heolohichni umovy vyluchennya zalyshkovykh zapasiv i dorozvidky rodovyshch vuhlevodniv pivnichnoyi prybortovoyi zony Dniprovs'ko-Donets'koyi zapadyny. Kharkiv, KhNU imeni V.N. Karazina, 192, ISBN 978-966-285-098-7.

Mishchenko, L.O. (2015). Heolohichni osoblyvosti dorozvidky bahatoplastovykh rodovyshch vuhlevodniv tsentralnoi prybortovoi zony Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii do 100-richchia vid Dnia narodzhennia V.P. Makrydina «Novitni problemy heolohii» 21-23 travnia 2015 r., 120-121.

Abyelyentsev, V.M., Lur’ye, A.Y., Mishchenko, L.O. (2014). Doslidzhennia neodnoridnosti porovoho seredovyshcha plastiv-kolektoriv z metoiu optymizatsii vyluchennia vuhlevodniv. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina, 1128, 9-14.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абєлєнцев, В.М. Геологічні умови вилучення залишкових запасів і дорозвідки родовищ вуглеводнів північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] : монографія / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, Л.О. Міщенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 192 с. – Бібліогр.: с. 183–190. –ISBN 978-966-285-098-7.

2. Міщенко, Л.О. Геологічні особливості дорозвідки багатопластових родовищ вуглеводнів центральної прибо-ртової зони Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / Л. О. Міщенко // Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В. П. Макридіна «Новітні проблеми геології» 21-23 травня 2015 р. С. 120-121.

3. Абєлєнцев, В.М. Дослідження неоднорідності порового середовища пластів-колекторів з метою оптимізації вилучення вуглеводнів [Текст] / В.М. Абєлєнцев, А.Й. Лур’є, Л.О. Міщенко // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія». – Харків, 2014. – № 1128, випуск 41. – С. 9-14.

Copyright (c) 2015 А. I. Lurye, V. M. Abelentsev, L. O. Mishchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.