DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-43-11

ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД СЕНОМАН-НИЖНЬОКРЕЙДЯНОГО ВОДОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. М. Прибилова

Анотація


У статті проаналізовано якісний склад питних підземних вод водоносного комплексу сеноман-нижньокрейдяних відкладів на водозаборах Харківської області. Наведено дані про аналіз попередніх досліджень стосовно оцінки якості питних підземних вод. Зроблено порівняння значень показників хімічного складу підземних вод по водоносному комплексу сеноман-нижньокрейдяних відкладів за період роботи водозаборів з нормативами ДержСанПіН 383-97 «Вода питна». Дана оцінка макро- та мікрокомпонентного складу підземних вод по діючим водозаборам. Розглянуто хімічний склад питних підземних вод у межах основних родовищ Харківської області з затвердженими запасами підземних вод, водозабори яких експлуатують підземні води водоносного комплексу сеноман-нижньокрейдяних відкладів. На території Харківської області по сеноман-нижнькрейдяному водоносному комплексу затверджені запаси підземних вод на 9 родовищах Прогнозні ресурси сеноман-нижньокрейдяного водоносного комплексу складають 382,4 тис. м3/добу.


Ключові слова


питні підземні води; якісний склад; сеноман-нижньокрейдяний водоносний комплекс; показники хімічного складу;родовища підземних вод; водозабори; макро- та мікрокомпонентний склад; Харківська область

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Barabanova, N.V. (2007). Otsinka stanu prohnoznykh resursiv ta ekspluatatsiynykh zapasiv pytnykh ta tekhnichnykh pidzemnykh vod na terytoriyi Sums'koyi, Kharkivs'koyi ta Poltavs'koyi oblastey. Kharkivs'ka KHP, 1999-2007 rr.

2. Kliment'yev, I.M., Babych, I.V., Filonov, V.M. (2002). Pytannya polipshennya yakosti pytnoyi vody: sb. nauch. statey mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Voda y zdorov'e - 2002». Odessa: OTsNTЭY, 104-108.

3. Ohnyanyk, N.S., Rudakov, V.K., Sytnykov, A.B. (1985). Okhrana podzemnikh vod v ulovyyakh tekhnoheneza. K.: Vyshcha shkola, 221.

4. Pashkovskyy, Y.S. (2002). Pryntsypi otsenky zashchyshchennosty podzemnikh vod ot zahryaznenyya. Sovremennie problemi hydroheolohyy y hydromekhanyky. SPb.: YZD. SPbHU, 122-131.

5. Prybilova, V.N., Reshetov, I.K. (2006). Otsenka kachestvennoho sostava podzemnikh vod tsentralyzovannikh vodozaborov Khar'kovskoy oblasty. Rehion – 2006: Stratehiya optymal'noho rozvytku: mizhnar. naukovo-praktychna konferentsiya. Kharkiv, 15-16 travnya 2006 r. Kharkiv, 243-245.

6. Prybilova V.N., Reshetov, I.K. (2008). Problemi kachestva pyt'evoho vodosnabzhenyya rayonnikh tsentrov y krupnykh naselennyakh punktov Khar'kovskoy oblasty. Hlobalizatsiyni protsesy v pryrodokorystuvanni: naukovo-praktychna konferentsiya. Alushta, 19-23 travnya 2008 r. Alushta, 33-34.

7. Prybilova, V.N. Reshetov, I.K. (2007). Pyt'evoe vodosnabzhenye Khar'kovskoho rehyona y eho svyaz' so zdorov'em naselenyya. Zakhyst dovkillya vid antropohennoho navantazhennya, 14(16), 189-199.

8. Prybilova, V.N. (2014). Problemi otsenky kachestva pyt'evoy vodi. Problemy hidroheolohiyi na suchasnomu etapi: naukova konferentsiya «Problemy hidroheolohiyi na suchasnomu etapi». Kharkiv, 5-6 lystopada 2014 r. Kharkiv, 27-29.

9. Prybilova, V.N. (2014). Problemi y puty sovershenstvovanyya normyrovanyya pokazateley kachestva pyt'evoy vodi. Visnyk kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina: Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya, 1128, 96-103.

10. Prybilova, V.N. (2015). Pidzemni vodni resursy Kharkivs'koyi oblasti ta stratehiya yikh vykorystannya dlya vodopostachannya naselennya. Visnyk kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina: Seriya «Geolohiya-Geohrafiya-Ekolohiya», 1157, 37-44.

11. Skal'niy, A.V., Bikov A.T., Serebryanskyy, E.P. (2003). Medyko-эkolohycheskaya systema ryska hypermykroэlementozov u naselenyya mehapolysa. Orenburh, 134.

12. Skal'niy, A.V. (1999). Mykroelementozi cheloveka (dyahnostyka y lechenye). M.: yzd-vo AKMK, 96.

13. Stavyts'ky, E.A., Rud'ko, H.I., Yakovlyev, Ye.O. (2011). Stratehiya vykorystannya resursiv pytnykh pidzemnykh vod dlya vodopostachannya: u 2 t. Chernivtsi: Bukrek, 1, 348.

14. Suslykov, V.L. Heokhymycheskaya эkolohyya bolezney (1999). Dyalektyka byosferi y noobyosferi. M.: Helyos ARV, 1, 410.

15. Suslykov, V.L. (2000). Heokhymycheskaya ekolohyya bolezney. Atomovyti. M.: Helyos ARV, 2, 627.

16. Tsihanenko, A.Ya., Zaytseva, O.V., Zhukov, V.Y. (2001). Ekoloho-hyhyenycheskye osnovi okhrani okruzhayushchey sredi y zdorov'e naselenyya v sovremennikh sotsyal'no-эkonomycheskykh uslovyyakh: trudi konferentsyy «Ekolohyya y zdorov'e cheloveka», 1. Khar'kov, 85-90.

17. Shestopalov, V.M. (1988). Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh Ukrayni. Metodi yzuchenyya vodoobmena. Kyev: «Naukova dumka», 272.

18. Shestopalov, V.M., Ohnyanyk, N.S., Yakovlyev, E.O. (2005). Pidzemni vody yak stratehichnyy resurs. Visnyk NAN Ukrayiny, 5, 32-39.

19. Shnyukov, E.F. Shestopalov, V.M., Yakovlev, E.A. (1998). Ekolohycheskaya heolohyya Ukrayni. K.: Naukova dumka, 407.

20. Khvesyk M.A., Yarots'ka, O.V., Holovyns'kyy, I.L. (2005). Vodni resursy na rubezhi XXI st.: problemy ratsional'noho vykorystannya, okhorony ta vidtvorennya. K.: RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny, 564.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Барабанова Н.В. Оцінка стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та технічних підземних вод на території Сумської, Харківської та Полтавської областей [Текст] / Н.В. Барабанова. – Харківська КГП, 1999–2007 рр.
 2. Кліментьєв І.М. Питання поліпшення якості питної води: сб. науч. статей международной научно–практической конференции «Вода и здоровье – 2002» [Текст] / І.М. Кліментьєв, І.В. Бабич, В.М. Філонов. – Одесса: ОЦНТЭИ, 2002. – С. 104–108.
 3. Огняник Н.С. Охрана подземных вод в уловиях техногенеза [Текст] / Н.С. Огняник, В.К. Рудаков, А.Б. Ситников. – К.: Вища школа, 1985. – 221 с.
 4. Пашковский И.С. Принципы оценки защищенности подземных вод от загрязнения. Современные проблемы гидрогеологии и гидромеханики [Текст] / И.С. Пашковский. – СПб.: ИЗД. СПбГУ, 2002. – С. 122–131.
 5. Прибылова В.Н. Оценка качественного состава подземных вод централизованных водозаборов Харьковской области [Текст] / В.Н. Прибылова, И.К. Решетов // Регіон – 2006: Стратегія оптимального розвитку: міжнар. науково–практична конференція, Харків, 15–16 травня 2006 р. – Харків, 2006. – C. 243–245.
 6. Прибылова В.Н. Проблемы качества питьевого водоснабжения районных центров и крупних населеннях пунктов Харьковской области [Текст] / В. Н. Прибылова, И. К. Решетов // Глобалізаційні процеси в природокористуванні: науково–практична конференція, Алушта, 19–23 травня 2008 р. – Алушта, 2008. – С.
  33–34.
 7. Прибылова В.Н. Питьевое водоснабжение Харьковского региона и его связь со здоровьем населения [Текст] / В.Н. Прибылова, И.К. Решетов // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – 2007. – Вип. 14(16). – С. 189–199.
 8. Прибылова В.Н. Проблемы оценки качества питьевой воды [Текст] / В.Н. Прибылова // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі: наукова конференція «Проблеми гідрогеології на сучасному етапі», Харків, 5–6 листопада 2014 р. – Харків, 2014. – С. 27–29.
 9. Прибылова В.Н. Проблемы и пути совершенствования нормирования показателей качества питьевой воды [Текст] / В.Н. Прибылова // Вісник харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія: «геологія–географія–екологія», 2014. – № 1128. – С. 96–103.

10. Прибылова В.Н. Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення [Текст] / В.Н. Прибилова // Вісник харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія: «геологія–географія–екологія», 2015. – № 1157. – С 37–44.

11. Скальный А.В. Медико–экологическая система риска гипермикроэлементозов у населения мегаполиса [Текст] / А.В. Скальный, А.Т. Быков, Е.П. Серебрянский. – Оренбург, 2003. – 134с.

12.  Скальный А.В. Микроэлементозы человека (диагностика и лечение) [Текст] / А.В. Скальный. – М.: изд–во АКМК, 1999. – 96 с.

13.  Стратегія використання ресурсів питних підземних вод для водопостачання: у 2 т. [Текст] / за ред. Е.А. Ставицького, Г.І. Рудька, Є.О. Яковлєва. – Чернівці: Букрек, 2011. – Т.1. – 348 с.14.  Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней [Текст] / Сусликов В.Л. // Диалектика биосферы и нообиосферы. – М.: Гелиос АРВ. – Том 1. – 1999. – 410 с.

15. Сусликов В.Л. Геохимическая экология болезней [Текст] / В.Л. Сусликов. Атомовиты. – М.: Гелиос АРВ. – Том 2. – 2000. – 627 с.

16. Цыганенко А.Я. Эколого–гигиенические основы охраны окружающей среды и здоровье населения в современных социально–экономических условиях [Текст] / А.Я. Цыганенко, О.В. Зайцева, В.И. Жуков // Труды конференции «Экология и здоровье человека». – Том 1. Харьков, 2001. – С. 85–90.

17. Шестопалов В.М. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Методы изучения водообмена [Текст] / В.М. Шестопалов (ред.). – Киев: «Наукова думка», 1988. – 272 с.

18. Шестопалов В.М. Підземні води як стратегічний ресурс [Текст] / В.М. Шестопалов, Н.С. Огняник, Е.О. Яковлєв // Вісник НАН України. – 2005. – Вип. 5. – С. 32–39.

19. Шнюков Е.Ф. Экологическая геология Украины [Текст] / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шестопалов, Е.А. Яковлев. – К.: Наукова думка, 1998. – 407 с.

20. Хвесик М.А. Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення [Текст] / М.А. Хвесик, О.В. Яроцька, І.Л. Головинський. – К.: РВПС України НАН України, 2005. –
С. 564.

Copyright (c) 2016 В. М. Прибилова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-3913 (Online), ISSN 2410-7360 (Print)


License Creative Commons Creative Commons «Attribution» 4.0 WorldWide.